TEXTY PRO HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 9/2001

 

 

Hostivická historie a památky v odborné literatuře

(Hostivický měsíčník 9/2001)

 

V prvním letošním čísle časopisu Památky středních Čech vyšel článek Jana Žižky „Dvory bývalých císařských soukromých statků ve středních Čechách“. Zpráva hodnotí na základě studia archivních materiálů a zejména terénních průzkumů dvory na panstvích Buštěhrad, Kácov, Zvoleněves a Tachlovice, mezi nimi i hostivický a litovický dvůr. Všechna uvedená panství získala koncem 17. a v první polovině 18. století Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská, a přesuny mezi příbuznými se panství stala od roku 1847 soukromým císařským majetkem.

U litovického dvoru příspěvek upozorňuje zejména na přestavbu tvrze na sýpku a na rozšíření areálu západním směrem v 19. století. Původní umístění západního křídla hospodářských budov je zřejmé z mapy stabilního katastru z roku 1840. Po vybudování dlouhé patrové budovy se stájemi a prostorem pro skladování krmiva a obilí uzavřela na severu novou část stodola navazující na stodolu původní a na jihu byla zřízena brána.

Hostivice na kresbě F. B. Wernera z roku 1752

Vývoj hostivického dvora byl složitější a je mu věnována větší pozornost. Výstavba dvora navazovala na přestavbu zámku, kterou uskutečnila v letech 1733–1734 Anna Marie Toskánská. V roce 1736 byla vystavěna sýpka (špýchar) severně od zámku. V přízemí tzv. kovárny, budovy v severním křídle dvora navazující na zámek, a v přízemí východního křídla (do náměstí) se dochovalo barokní zdivo. Podle mapy z josefského vojenského mapování kolem roku 1780 stála západně od menšího dvora samostatná budova. Zřejmě po roce 1800 byl dvůr přestavěn a rozšířen k západu. Žižka předpokládá, že teprve při této přestavbě byla ke dvoru připojena samostatná budova, a vysvětluje tak nepravidelnost jižního křídla v jinak pravoúhle uspořádaném dvoře. Střechy byly sjednoceny průběžnou mansardovou střechou. Dvůr tak získal dnešní rozsah a do roku 1840 byla dostavěna střední část severního křídla, kde se dříve dvůr otvíral průhledem do severní zahrady, zřejmě na dnes zaniklou zahradní stavbu. Mansardová střecha na západním křídle zřejmě zanikla při požáru v roce 1841. Ve druhé polovině 19. století, snad v souvislosti s požárem ratejny v roce 1854, bylo přestavěno východní křídlo a zanikl „zub“ na severním konci (u zámku), na který již dříve upozorňoval J. Pergl. Zároveň byla upravena kovárna. K nejzásadnějším novodobým zásahům patří výstavba rodinných domů na místě bývalého jižního křídla.

Odkaz v Žižkově práci mě navedl na dosud neznámý příspěvek Petra Macka „Fara v Hostivicích u Prahy – poznámky ke stavební činnosti Anny Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské“ publikovaný v Památkách středních Čech v roce 1988. Autor na základě průzkumu fary a jejího srovnání s dalšími farami, zejména ve Svádově v okrese Ústí nad Labem, usuzuje, že na stavbě se nepodílel architekt Ottavio Broggio, kterému bývá přisuzována. Stavbu prováděl zřejmě toskánský dvorní stavitel Václav Špaček podle pokynů velkovévodkyně, jíž bylo inspirací dílo architekta Tomáše Haffeneckera či přímo Kiliána Ignáce Diezenhofera.

V Hostivickém měsíčníku z dubna 1997 byl představen výborný amatérský archeolog 19. století, hostivický rodák František Franc. Podrobněji o něm pojednává 29. kapitola knihy Karla Sklenáře Archeologie a pohanský věk, kterou vydalo nakladatelství Academia.

Jiří Kučera

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 9/2001