TEXTY PRO HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 6/2006

 

 

Nové archeologické nálezy v Hostivici

(Hostivický měsíčník 6/2006)

 

Ve Středočeském vlastivědném sborníku č. 23, který s loňským datem vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, najdeme přehled archeologických výzkumů prováděných v roce 2004 na území Středočeského kraje. Z tohoto přehledu můžeme sestavit stručnou informaci o nálezech učiněných v Hostivici.

Na staveništi firmy AZA Trade (na poli proti STS), které navazuje na známé a dříve prozkoumané sídliště v bývalé Haklově cihelně, nalezl tým vedený Josefem Hložkem šestnáct zahloubených objektů patřících do kultury nálevkovitých pohárů (pozdní doba kamenná, eneolit). Vedle zásobních jam a výrobních objektů byl odkryt i jeden hrob s ostatky dospělého jedince. V jedné z běžných sídelních jam byl nalezen další hrob dospělého jedince.

Rozsáhlý výzkum probíhal v lokalitách Sadová I a II (u smíchovské trati), kde byla provedena plošná skrývka ornice. Zachyceno zde bylo 455 objektů a 1630 kůlových jamek. Z mladší doby kamenné (neolitu) bylo zjištěno osídlení kultury s keramikou lineární, pro kterou jsou charakteristické dlouhé domy doprovázené typickými hliníky na západní straně objektu. Do pozdní doby kamenné patří několik objektů kultury řivnáčské. Kultura únětická, patřící do starší doby bronzové, byla zastoupena stopami několika kůlových domů a především 23 hroby se standardní keramickou výbavou a v jednom případě s bronzovou jehlicí a dýkou.

Na dalším staveništi firmy Central Group, nad litovickou tvrzí (tzv. Vilová čtvrť) pokračoval výzkum z předchozích let. Objeveny byly čtvercovité polozemnice a jámy lidu řivnáčské kultury (eneolit) a šest hrobů ze staršího období stěhování národů. Tyto hroby i hroby prozkoumané v předchozím roce byly většinou vyloupené.

Jiří Kučera

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 6/2006