Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

TEXTY PRO HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 3/2021

 

 

Sčítání lidu 1869–2011… a něco navíc

(Hostivický měsíčník 3/2021)

 

Před sčítáním lidu, domů a bytů, které proběhne na konci března 2021, možná není špatné se podívat na výsledky předchozích sčítání.

Moderní sčítání lidu proběhlo poprvé v Rakousku v roce 1869 a poté se opakuje zpravidla v desetiletých intervalech. Nekonalo se jen za druhé světové války, v roce 1940. Po zpracování výsledků, obvykle několik let po sčítání, byly vydávány statistické lexikony obcí, v nichž byly uváděny základní výsledky členěné po jednotlivých obcích a jejich částech.

Na rozdíl od poslední doby, kdy se sčítací archy po statistickém zpracování likvidují, aby nemohly být zneužity osobní údaje, byly v minulosti sčítací archy archivovány. Příkladem využití archů k jiným účelům bylo rozhodování o národnosti obyvatel po druhé světové válce podle toho, jaký údaj uvedli při sčítání v roce 1930. Toto sčítání ani novější však dosud nejsou dostupné k bádání, protože mohou obsahovat údaje o žijících osobách.

Pro vlastní Hostivici jsem zatím měl možnost se seznámit jen s archy ze sčítání v roce 1921, tedy před sto lety, které jsou nyní uloženy ve Státním okresním archivu Kladno. Když jsem je studoval, dozvěděl jsem se, že dokumenty ze starších sčítání se na Kladensku nezachovaly. Nyní však archiv přistoupil k digitalizaci těchto dokumentů, což dává naději, že by snad přeci jen mohly být zachovány údaje ze starších sčítání i pro Hostivici. Sčítací archy totiž velmi dobře ukazují složení rodin v době sčítání, a umožňují tak doplnit poznatky k historii jednotlivých domů i v nich žijících rodů.

V roce 1921 vyplňoval majitel domu tzv. sběrný arch domovní, v němž se uváděly následující údaje: číslo bytu, obydlenost bytu, jméno majitele (uživatele) bytu a počet bydlících osob. Dále se vyplňoval sčítací arch pro každý byt, přičemž u každé osoby musely být uvedeny následující údaje: příjmení a jméno, příbuzenský vztah k majiteli bytu, pohlaví, rodinný stav, datum a místo narození, datum zahájení pobytu v obci, domovská příslušnost, národnost (mateřský jazyk), náboženské vyznání, znalost čtení a psaní, dále druh povolání a postavení v povolání, a to v době sčítání a v roce 1914, a bližší označení aktuálního zaměstnavatele. Každý arch podepsal majitel bytu a sčítací komisař. Tím byli v Hostivici hostivický obecní tajemník Jaroslav Najman, v Litovicích a v Jenečku litovický obecní strážník (a zároveň obecní tajemník) František Korbel a na Břvích Ing. Jedlička, o němž nevím nic bližšího. Vyhodnocování archů probíhalo tak, že přes vyplněné údaje jsou barevnými pastelkami napsány různé číselné kódy.

Před sčítáním lidu v letech 1921 a 1930 byly dodatečně očíslovány obydlené domy, kterým chybělo řádné číslo popisné. Číslo dostaly i obydlené kůlny, pokud přímo nepřiléhaly k hlavní budově. Některá taková čísla neměla dlouhého trvání a po čase byla přidělena jiným domům, takže při studiu historie sídel a domů podle čísel popisných je nutná velká obezřetnost.

Nynější Hostivici tvořily dříve dvě obce – Hostivice a spojené obce Litovice, Břve a Jeneček. Ve statistických lexikonech bývaly uváděny údaje za obce i jejich části. Problémy v tabulkách přináší jen Jeneček. V roce 1850 vznikly politické obce a jejich hranice byly dány hranicemi katastrálních obcí (nyní se používá pojem katastrální území). Jeneček však byl stabilním katastrem z roku 1840 rozdělen do dvou katastrálních území – větší část Jenečka patří do Litovic, ale východní konec Novotného ulice leží v hostivickém katastru. Přesto správu celého Jenečka zajišťovaly spojené obce Litovice, Břve a Jeneček. Kolem roku 1900 se litovické zastupitelstvo ohradilo proti tomu, že spravuje část hostivického území, a až poté se své úlohy ujalo hostivické zastupitelstvo. (Litovičtí pak novostavbám ve „své“ části Jenečka začali znovu přidělovat čísla popisná, která přešla do Hostivice, takže po nějakou dobu byla některá čísla v Jenečku dvakrát, což přehlednosti zrovna neprospívalo. A aby zmatků v Jenečku nebylo málo, velmi často se v úředních pramenech pletlo číslo popisné 24 patřící strážnímu domku označenému správou Buštěhradské dráhy pořadovým číslem 25.)

Z dat v jednotlivých statistických lexikonech jsem sestavil tabulky, jak se vyvíjel počet domů a lidí žijících v Hostivici a v jejích jednotlivých částech. Údaje o počtech domů však nejsou zcela srovnatelné, protože v rakouských a prvorepublikových sčítáních se uváděly dohromady počty obydlených i neobydlených domů, v roce 1950 údaj obsahuje obydlené i neobydlené domy opatřené číslem popisným a v letech 1961 až 1990 zahrnoval údaj pouze domy trvale obydlené. Také u obyvatel se údaje liší. Obvykle se zjišťoval trvalý pobyt, ale při posledním sčítání v roce 2011 měli lidé uvádět obvyklý pobyt, tedy místo, kde se běžně zdržují, bez ohledu na úřední evidence.

 

Počty domů:

 

Rok

Hostivice celkem

Hostivice s Jenečkem

Hostivice

Jeneček hostivický

Litovice celkem

Litovice

Břve

Jeneček litovický

1869

192

93

99 *

44

31

24 *

1880

224

116

108 *

49

32

27 *

1890

234

131

121

10

103

50

34

19

1900

254

145

133

12

109

52

38

19

1910

298

178

166

12

120

56

38

26

1921

333

198

185

13

135

62

44

29

1930

660

338

322

16

322

213

52

57

1950

861

446

415 *

251

54

110 *

1961

881

1970

905

53

1980

988

50

1990

976

37

2001

1 307

66

2011

2 049

63

*        Zahrnuty jsou i údaje za hostivickou část Jenečka.

 

Počty obyvatel:

 

Rok

Hostivice celkem

Hostivice s Jenečkem

Hostivice

Jeneček hostivický

Litovice celkem

Litovice

Břve

Jeneček litovický

1850

1 382

601

781 *

1869

1 661

789

872 *

370

239

263 *

1880

2 009

999

1 010 *

495

239

276 *

1890

2 267

1 304

1 125

179

963

503

299

161

1900

2 291

1 356

1 221

135

935

480

285

170

1910

2 564

1 587

1 439

148

977

528

260

189

1921

2 802

1 789

1 631

158

1 013

541

287

185

1930

4 248

2 263

2 128

135

1 985

1 390

261

334

1950

4 113

2 324

1 789

1 147

182

460 *

1961

4 327

1970

4 157

198

1980

4 310

168

1990

4 021

123

2001

4 586

128

2011

8 224

123

*        Zahrnuty jsou i údaje za hostivickou část Jenečka.

 

Výsledky sčítání v roce 1970, na němž se podílelo osm sčítacích komisařů a dva revizní komisaři, byly shrnuty v kronice takto: v Hostivici bylo 819 rodinných domků, 26 zemědělských usedlostí, 26 nájemních domů a 13 provisorních staveb. V těchto domech bylo 1 214 bytů a z toho 4 byty byly dočasně obydlené. Podle národnosti bylo 4 110 občanů české národnosti, 61 slovenské národnosti, 3 polské národnosti a 3 maďarské národnosti. Důchodců přes 60 roků bylo 892 a pracujících občanů 2 198.

Z výsledků sčítání v roce 1980 máme k dispozici i údaje o vybavení domácností: V rodinných domcích bylo 1 045 bytů, v bytových domech je 157 bytů družstevních a 194 ostatních, v ostatních budovách 20 bytů. 249 bytů bylo o jedné místnosti, 425 bytů mělo dva pokoje, 476 bytů tři pokoje, 164 bytů čtyři pokoje a 107 bytů pět a více pokojů. 1 008 bytů mělo koupelnu nebo sprchový kout, 1 049 bytů vodovod, 787 bytů ústřední nebo etážové topení, 367 domácností automatickou pračku, 849 domácností pračku obyčejnou. Barevný televizor mělo 85 domácností, černobílý televizor 1 159 domácností. Chatu, chalupu nebo rekreační domek mělo 62 domácností. 116 domácností mělo motocykl nebo skútr. Osobní auta garážovaná byla v 560 domácnostech, negarážovaná ve 106 domácnostech (jedno i více).

 

Úřady nezjišťovaly údaje o obyvatelstvu, domech a bytech jen při sčítáních lidu. Příkladem může být rok 1951, kdy Místní národní výbor Hostivice nařídil všem majitelům domů, že do týdne musí odevzdat dotazník, v němž byl uveden počet bytů v domě, jejich velikost a počet v nich žijících osob. To lze pochopit, úřad řešil poválečný nedostatek bytů. Těžko však rozumím tomu, proč o dva týdny později museli občané vyplnit úplně stejné dotazníky znovu, tentokrát pro potřeby Okresního národního výboru Praha-západ.

Obecní úřady vedly také evidenci obyvatel. Za Rakouska i za první republiky se evidovali občané, kteří v obci skutečně žili, a dále ti, kdo v ní měli v domovské právo. To byl významný rozdíl. Každý se mohl usadit v obci, kde chtěl, ale pokud si zde počínal nepatřičně, mohl být vykázán (a třeba i hnán postrkem, tedy nuceně dopraven) do domovské obce. Pouze z domovské obce nemohl být nikdo vyhnán. Domovské právo zároveň dávalo povinnost domovské obce se o občana v nouzi materiálně postarat. Domovské právo se nabývalo po otci a žena ho změnila při sňatku podle domovské příslušnosti svého manžela. Dále bylo možné požádat o udělení domovského práva v obci po deseti letech nepřerušeného pobytu. Někteří státní úředníci (mezi ně patřili třeba i učitelé) získali domovské právo v místě působení definitivním jmenováním do funkce. Je zajímavé, že i někteří prvorepublikoví hostivičtí a litovičtí starostové a radní neměli v době svého zvolení domovské právo v obci, kterou zastupovali, a někdy ho získali až v průběhu volebního období. V Hostivici se dochoval seznam žijících obyvatel vedený po roce 1930 a seznam vydaných domovských listů. V Litovicích zase máme seznam osob s domovským právem z doby kolem roku 1903, což někdy umožňuje najít osudy lidí, kteří pocházeli z Litovic, ale již žili někde úplně jinde.

 

Úřední evidence obyvatel existovala i před rokem 1850, před vznikem obecní samosprávy. Vrchnostenský úřad tachlovického panství, který sídlil v Jenči, zpracovával každoročně soupisy poddaných (tzv. Mannschaftsbuchy) po jednotlivých vsích. Obvykle byli uvedeni nejprve potažníci, tedy sedláci s výměrou polí nad 1 lán (cca 20 hektarů), pak chalupníci, podruzi (to byli majitelé domků bez polí nebo nájemníci), vdovy a sirotci a nakonec osoby na vojně a zběhlé. Pokud se někdo přestěhoval do jiné vsi, bývalo to v seznamu uvedeno v poznámce a do nové vsi byl přenesen občas až po několika letech. Součty obyvatel jednotlivých vsí jsou tímto ovlivněny. Zařazení osob se řídilo podle hlavy rodiny, tedy muže. Svobodný muž zůstával členem rodiny svého otce až do svatby, bez ohledu na věk. Pokud se vdovec znovu oženil, byly děti nadále evidovány v jeho rodině. Pokud však zemřel hospodář, děti se staly sirotky bez ohledu, jestli se vdova znovu provdala. Zběhlí, o nichž vrchnost nic nevěděla, byli evidováni dlouho, způsob jejich vyřazení ze soupisů se mi zatím nepovedlo zjistit. Nejstarší soupisy poddaných máme k dispozici z let 1662, 1713, 1720 a od roku 1739 skoro každoročně až do roku 1805. Je to jedinečný pramen k pochopení vazeb mezi lidmi žijícími v jednotlivých vsích. Přepisy těchto soupisů uložených nyní ve Státním oblastním archivu v Praze a částečně v Národním archivu proto postupně zveřejňuji na svém webu. Třeba v roce 1662 žilo v Hostivici o něco méně obyvatel než v současnosti – i s dětmi celkem 135, z toho ve vlastní Hostivici 65, v zaniklém Hradišti šest, v Litovicích 47, na Břvích 13 a v Jenečku pouhé čtyři osoby.

Jenečský vrchní úřad kromě toho každoročně sestavoval statistickou tabulku popisující jednotlivé vsi na panství. Ve Státním oblastním archivu v Praze se dochovaly tyto přehledy z let 1794 až 1832, a částečně tak doplňují mezeru po posledních dostupných soupisech poddaných. Najdeme v nich nejen počty domů a poddaných v jednotlivých vsích (s rozlišením podle pohlaví, víry a dalších kritérií), ale také výměry jednotlivých druhů pozemků a hlavně počty panských i poddaných zvířat. Vidíme tak, že vrchnost téměř nepotřebovala vlastní koně, protože je museli poskytnout v rámci robot poddaní, a že v ovčínech v Hostivici (bývalý Prex), v Litovicích (v areálu tvrze) a na Břvích (nyní Mifer) se chovalo průměrně kolem 400 až 500 ovcí v každém z nich.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> HM 3/2021

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003