Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Volební program SNK Hostivice 2006

pro volby do zastupitelstva města Hostivice

v roce 2002

 

Sdružení nezávislých kandidátů HOSTIVICE 2006 je skupinou hostivických občanů, kteří se rozhodli kandidovat v listopadových volbách do zastupitelstva města Hostivice. Název sdružení naznačuje závazek kandidátů, že do konce volebního období v roce 2006 chtějí naplnit cíle volebního programu a nastavit pravidla chodu města tak, aby Hostivice směřovala k dlouhodobé představě o podobě města jako místa k příjemnému životu.

Volební program představuje naše záměry a cíle v nastávajícím volebním období.

 

Hlavní oblasti volebního programu

1.      RADNICE – Chceme prosadit demokratizaci řízení města a otevřenost k občanům. Dáme občanům příležitost zapojit se do diskuse o řešení zásadních problémů města ještě před přijetím rozhodnutí. Využijeme všechny možnosti, jak informovat veřejnost o práci radnice. Napravíme vztah mezi úředníky a občany.

2.      MĚSTO – Do nového územního plánu promítneme veřejné zájmy a dlouhodobé potřeby rozvoje města. Tyto myšlenky budeme prosazovat a hájit. Chceme dosáhnout, aby se Hostivice stala příjemným místem k bydlení, s kvalitním zázemím pro vyžití ve volném čase. Budeme koncepčně řešit využití a funkci celého centra města, zejména Husova náměstí, údolí Litovického potoka a areálu bývalé mlékárny.

3.      OBČANÉ – Naším cílem je město, ve kterém se dobře cítí děti, dospělí i senioři. Zlepšíme spolupráci mezi radnicí, všemi hostivickými školami, farností i zájmovými spolky a sdruženími. Chceme především vytvářet podmínky pro aktivity občanů a zajímavé činnosti podporovat. Prioritou je pro nás dostavba nové školy.

4.      FINANCE – Na základě provedené inventarizace závazků a pohledávek zprůhledníme hospodaření města. Zhospodárníme využití dostupných zdrojů příjmů. V maximální možné míře snížíme zadlužení města a prosadíme lepší nakládání s přijatými úvěry. Zefektivníme hospodaření s majetkem města.

 

RADNICE

Náš hlavní cíl

Městská samospráva, která pracuje kvalitně a zodpovědně, poskytuje veřejnosti maximální množství informací o své činnosti a zapojuje občany do rozhodování o věcech veřejných. Městský úřad zaručující funkční servis samosprávě a profesionální výkon státní správy.

Jak chceme postupovat a co chceme dosáhnout

-       Hlavními zásadami a pravidly, kterými se budeme řídit, jsou:

·          zákonnost, kvalita, efektivnost a etika při práci pro občany

·          hájit především zájmy občanů

·          co nejsvědomitěji spravovat obecní majetek

·          dodržovat nestrannost a rovný přístup, neúplatnost

·          informační otevřenost a pravdivost, nelze uvádět veřejnost vědomě v omyl nepravdivým nebo zavádějícím prohlášením ani zamlčováním informací

·          nezneužívat získané informace k osobnímu prospěchu ani k prospěchu jiných osob

 

Činnost samosprávy:

-       Rozhodování zastupitelstva a rady města musí vycházet z důkladného posuzování veřejných zájmů i zájmů jednotlivých občanů.

-       Budeme prosazovat rozdělení agendy mezi členy rady a stanovení osobní odpovědnosti za jednotlivé oblasti. I při tomto rozdělení musí mít přehled o veškerém dění starosta.

-       Respektovaným poradním orgánem rady a zastupitelstva budou odborné komise, jejichž činnost chceme obnovit. Za členy komisí navrhneme místní občany, kteří rozumí dané problematice a budou ochotni se podílet na formulaci názorů města.

-       K řešení zvláště závažných otázek jsme připraveni vyhlásit místní referendum.

-       Za mimořádně důležitou považujeme kontrolu činnosti rady a zastupitelstva, a to nejen kontrolním výborem, ale i veřejností. Vedení kontrolního výboru svěříme opozici.

 

Informování veřejnosti:

-       Jako zcela zásadní vnímáme důsledné informování veřejnosti o činnosti radnice. Zveřejňovány budou všechny informace, které zveřejněny být mohou. Tím rozumíme vedle informací zveřejňovaných povinně podle zákonů zejména zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva, rady, výborů a komisí města, plná znění městských vyhlášek, přehled průběhu a výsledků výběrových řízení zadávaných městem, oznámení o zahajovaných řízeních či informace o záměrech města.

-       Zavedeme informační tabule ve všech částech města, na kterých budou zveřejňovány důležité aktuální zprávy. Některá oznámení, například pozvánky na zasedání zastupitelstva, budou vyvěšována i na dalších místech.

-       Důležitou roli v informování občanů bude hrát Hostivický měsíčník, který bude přinášet více informací o činnosti a záměrech městských orgánů. Vedle toho musí v HM zůstat dostatečný prostor pro mimoradniční zprávy o dění ve městě i pro publikování polemik k oficiálním stanoviskům. Rozhodovací pravomoc o obsahu HM bude svěřena redakční radě, orgány města nebudou do náplně zasahovat.

-       Výrazně zlepšíme prezentaci města na internetu. Na oficiální stránce chceme zpřístupnit aktuální zprávy i archiv starších informací. Z internetové stránky vytvoříme nejrozsáhlejší a nejúplnější informační zdroj o dění ve městě.

 

Práce městského úřadu:

-       Městský úřad vedle servisu pro městskou samosprávu provádí i výkon státní správy. Chceme dosáhnout profesionální práce úředníků respektující zákony i zájmy města a občanů.

 

MĚSTO

Náš hlavní cíl

Hostivice jako město k bydlení, s kvalitním zázemím pro rekreaci a společenský život, jako přirozené centrum mikroregionu.

Jak chceme postupovat

-       Při zpracování nového územního plánu města, který byl již zadán, zapojíme do diskuse o budoucnosti města veřejnost a vymezíme zájmy, představy a potřeby rozvoje města. Hlavní myšlenky a zásady rozvoje budeme dlouhodobě prosazovat, hájit a dodržovat.

-       V rozsáhlejších rozvojových lokalitách vymezíme podrobnější pravidla výstavby.

-       Určíme skupinu odborně vzdělaných lidí (komisi architektury a urbanismu) zodpovědnou za urbanisticko-architektonický rozvoj města, která bude respektovaným poradním orgánem rady města.

-       Budeme požadovat, aby se investoři velkých celků podíleli i na rozvoji občanské vybavenosti.

 

Co chceme dosáhnout

Hlavní zásady rozvoje města:

-       Plošný rozvoj zástavby by měl probíhat tak, aby vznikl ucelený, funkční organismus města. Přednostně by se město mělo rozvíjet do volných míst mezi stávajícími celky, až poté dále do okolí. Za nepřekročitelnou hranici pro plošný rozvoj města považujeme orientačně v západním směru silnici od litovické tvrze ke hřbitovu, ze severu kladenskou trať, na východě smíchovskou trať a na jihu okraj komplexu hostivických rybníků a strouhu od rybníka Kala k Peterkovu mlýnu (tedy nejvýše v mezích výhledového období stávajícího územního plánu). Z tohoto rozsahu mohou přesahovat komerční areály směrem k Paloukům a kolem budoucí přeložky karlovarské silnice. Samostatnou částí města zůstanou Břve.

-       Zasadíme se o to, aby rozvoj bytové zástavby doprovázel rozvoj občanské vybavenosti a zeleně.

-       Přeložku karlovarské silnice směrem k letišti považujeme za prioritu, po jejím dokončení chceme ulici Čs. armády (karlovarskou silnici) upravit jako hlavní městskou třídu.

-       Chceme koncepčně vyřešit využití a funkci celého centra města, zejména prostoru Husova náměstí s přilehlými areály, území bývalé mlékárny, areálu nové školy a údolí Litovického potoka.

-       Přičiníme se, aby stav Husova náměstí odpovídal jeho celoměstskému významu.

-       Základní kompoziční osu města vidíme v parkově upraveném údolí Litovického potoka, a to v celé délce od Litovického náměstí až ke smíchovské trati.

-       Zasadíme se o nalezení nového rozumného využití areálu bývalé mlékárny tak, aby se stal funkční součástí centra města. Budeme zde prosazovat vznik komerčního centra s obchody a službami.

-       Komerční prostory skladových hal a podobných zařízení nepovažujeme za příliš přínosné pro město. Pokud budou budovány, navrhujeme jejich umístění do prostoru kolem budoucí přeložky karlovarské silnice tak, aby hlavní objem dopravy do těchto prostor nevedl přes obytné části města.

-       Rekreační zázemí města spatřujeme v oblasti hostivických rybníků, přírodních prostorech nad hostivickým nádražím (od třešňovky přes zavezené lomy k lomu s dřívější střelnicí) a ve volné krajině, kde chceme přispět k vytvoření sítě cest pro pěší a cyklisty. Při rozvahách o rekreaci budeme respektovat přírodní hodnoty a limity využívání území.

 

Zásady ochrany prostředí:

-       Ve spolupráci s dalšími obcemi chceme být rovnocenným partnerem správy letiště.

-       Jedinečnou hodnotou je oblast hostivických rybníků, která zasluhuje maximální péči.

-       Zajistíme, aby péče o veřejnou zeleň ve městě byla prováděna odborně.

-       Zlepšíme možnost odkládat velkoobjemový odpad do kontejnerů. Přispějeme k zamezení vzniku černých skládek a zajistíme odstranění stávajících.

 

Pořádek ve městě:

-       Přičiníme se, aby město řádně hospodařilo na svých pozemcích a šlo příkladem dalším vlastníkům.

-       Budeme dbát na běžný pořádek ve městě, posílíme kontrolu v této oblasti.

-       Postaráme se o dobrý stav ulic včetně chodníků a o funkčnost veřejného osvětlení.

-       Budeme se zabývat problémy spojenými s chovem zvířat, zejména psů a koní. Pravidla pro pohyb koní a vhodné trasy budeme řešit v rámci mikroregionu.

 

OBČANÉ

Náš hlavní cíl

Město, ve kterém se cítí dobře děti, dospělí v produktivním věku i důchodci. Nabídka plnohodnotného vzdělávacího, kulturního a sportovního vyžití pro obyvatele města. Účelné využívání dostupných prostor a možností, hledání nových příležitostí.

Jak chceme postupovat

-       Budeme budovat oboustranně vstřícný vztah se všemi hostivickými školami, farností i dalšími organizacemi.

-       Chceme především vytvářet podmínky pro aktivity občanů a jejich sdružení a zajímavé činnosti podporovat. Pokusíme se iniciovat nové aktivity, které v Hostivici chybí. Nemáme ambici pořádat a organizovat veškerý společenský život.

-       Pro zájmové činnosti dětí a kulturní i jiné programy zavedeme grantový systém podpory. Údaje o podporovaných aktivitách budeme zveřejňovat.

-       Do městského informačního systému zahrneme i přehled kulturních, společenských, sportovních a jiných událostí.

 

Co chceme dosáhnout

Škola, děti a mládež

-       Jednoznačnou prioritou je dokončení stavby nové školy. Současně budeme hledat nové vhodné využití pro stávající školní budovy, například pro školu v přírodě s možností kulturního vyžití i pro místní občany.

-       Chceme zlepšit využití stávajících dětských hřišť a vybudovat nová hřiště pro děti různých věkových kategorií s odpovídajícím vybavením.

 

Kultura

-       Budeme nadále Hostivický měsíčník využívat nejen jako informační, ale i kulturní zpravodaj.

-       Nabídneme prostory hostivického zámku k pořádání kulturních akcí, zejména výstav a koncertů.

 

FINANCE

Náš hlavní cíl

Financování chodu a rozvoje města tak, aby bylo možné splnit vytčené cíle a přitom nedošlo k nadměrnému zadlužení. Cílevědomé a odpovědné hospodaření s majetkem města.

Jak chceme postupovat

-       Provedeme důslednou inventuru pohledávek a závazků města a zprůhledníme hospodaření.

-       Budeme informovat veřejnost o průběhu jednotlivých výběrových řízení na zakázky zadávané městem.

-       Budeme usilovat o hospodárné nakládání s prostředky města, a to i v organizacích zřizovaných městem.

-       Hodláme snižovat dotace z rozpočtu města subjektům, které si mohou zajistit vlastní příjmy ze své podnikatelské činnosti, pro kterou jim město vytvoří maximální podmínky.

-       Rozpočet chceme strukturovat tak, aby umožnil potřebné investice i běžný chod města bez nadměrného zadlužení a současně bylo zabezpečeno splácení stávajících dluhů. Prostředky z přijatých úvěrů využijeme s maximální efektivností.

-       K potřebným investicím se budeme snažit získat podporu ze státního rozpočtu i z jiných zdrojů, například z kraje nebo z fondů Evropské unie.

 

Co chceme dosáhnout

-       V příštím volebním období je investiční prioritou dostavba nového areálu základní školy. Je třeba dokončit i další rozpracované investice, zejména rekonstrukci čistírny odpadních vod a výstavbu připravených malometrážních domů. Další větší investice budou směřovat do dokončení povrchů ulic a chodníků.

-       Podporou podnikání, zejména drobného a středního, chceme vytvořit podmínky pro vznik nových obchodů a služeb.

-       Snížíme zadlužení města a využijeme s maximální hospodárností disponibilní finanční zdroje k prospěchu všech obyvatel Hostivice.

-       Postupně dosáhneme vyrovnaného rozpočtu s tvorbou vlastních příjmových zdrojů.

 

Zpět na hlavní stranu