Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Článek pro Hostivický měsíčník 9/2007

 

Změna č. 1 územního plánu: NE zastavění okolí Hostivických rybníků

Na konci srpna oznámil Městský úřad Hostivice veřejnou vyhláškou projednávání návrhu zadání 1. změny územního plánu města Hostivice. Příslušné dokumenty jsou zveřejněny na městských stránkách www.hostivice.cz na úřední desce mezi dokumenty městského úřadu. Přestože lhůta pro uplatnění připomínek uplynula již 30. srpna, před vyjitím tohoto měsíčníkuostivického měsíčníkumě, považuji změnu za natolik důležitou, že shrnu její obsah i důvody, které vedou uskupení Hostivice 2006 k jejímu odmítnutí.

 Návrh zadání, který vychází z usnesení zastupitelstva z června 2006, obsahuje celkem 7 dílčích změn. Změna ZM 1/1 se týká detailu řešení silniční sítě mezi budoucí křižovatkou se silnicí R6 a areálem firmy Zadák. Změna ZM 1/2 chce změnit ornou půdu kolem bývalého vojenského areálu u Hájku na plochu pro průmyslovou výrobu a sklady. Změny 1/3 až 1/6 na sebe navazují a jejich schválením by město umožnilo propojení obytné zástavby od Břví až k Sobínu, v ochranném pásmu přírodní památky Hostivické rybníky. Poslední změna ZM 1/7 předpokládá zástavbu rodinnými domy na polích západně od Břví, směrem k Chýni. Přijetím změny č. 1 by bylo na území města vymezeno 63,2 ha nových zastavitelných území, což odpovídá asi třem rozlohám Litovického rybníka.

Prozatím neznáme výsledek projednání návrhu zadání s dotčenými orgány státní správy a nevíme, zda některý orgán vyjádří nesouhlas se záměrem. Domníváme se, že k zamítnutí návrhu zadání by mělo dojít už jen na základě ustanovení § 55 odst. 3 nového stavebního zákona, který říká: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných území.“ Územní plán města Hostivice z roku 2005 obsahuje řadu rozvojových ploch, které dosud nejsou využity. Kromě dlouhodobě připravované a zatím nerealizované obytné zástavby u ulice Ke Stromečkům jsou to další plochy v centru Hostivice, u litovické tvrze, na Břvích i mnohde jinde. Ještě zřejmější je situace u ploch pro výrobu a sklady: schválené rozvojové plochy kolem budované silnice R6 dosud využity ani částečně.

Navržená změna zásadně mění všechna východiska, na jejichž základě byl zpracován územní plán z roku 2005. Místo zaměření na zkvalitňování stávající výstavby a navazujícího zázemí by změna umožnila další územní expanzi zástavby. Přijetí takové změny by znamenalo zcela přehodnotit potřebné kapacity občanské vybavenosti i inženýrských sítí. Jestliže již dnes má například školka i po rozšíření nedostatečnou kapacitu, povolením další zástavby by se situace ještě zhoršila. Rozhodne-li se zastupitelstvo územní plán změnit navrženým způsobem, znamená to, že popírá výsledek dlouhodobých diskusí o koncepci rozvoje města, které proběhly nad návrhem územního plánu v letech 2002 až 2005.

Pominout nelze ani skutečnost, že plochy navrhované k zástavbě (ZM 1/3 až 1/7) těsně navazují na přírodní památku Hostivické rybníky a částečně leží v jejím ochranném pásmu. Změna by znamenala zhoršení stavu nejen pro přírodu samotnou, ale i pro rekreační využívání Hostivických rybníků a jejich okolí. Část záměrů leží rovněž na zemědělské půdě nejvyšší kvality a s nejvyšším stupněm ochrany.

Schválením skladového areálu u Hájku (změna ZM 1/2) si město říká o zvýšení nákladní dopravy na úzkých okresních silnicích mezi Hostivicí, Chýní a Jenčí, silnic, které využívá mimořádné množství cyklistů. Toto podle našeho názoru není v zájmu většiny obyvatel Hostivice.

Návrh zadání změny je pouze prvním krokem na cestě ke schválení změny územního plánu. Přesto jde tak špatným směrem, že sdružení Hostivice 2006 považuje za jediné  rozumné řešení odmítnout tento návrh jako celek a změnu územního plánu zastavit. Rovněž tak je třeba odmítnout další náměty na změnu územního plánu, které jsou shromážděny a které již zastupitelstvo města odmítlo před dvěma lety při schvalování územního plánu.

Pokud Vám záleží na budoucí podobě města, prosím, sledujte oznámení o změnách územního plánu a zúčastněte se zasedání zastupitelstva, na kterém se bude o této záležitosti rozhodovat.

Jiří Kučera

SNK Hostivice 2006

www.volny.cz/hostivice.2006

 

Zpět na hlavní stranu