Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 6

konanému 14. června 2007

 

Stěžejním bodem zasedání mělo být rozhodnutí o dalším řešení čistírny odpadních vod. Zastupitelé dostali podklady o technickém stavu čistírny a o problémech zjišťovaných při provozu, materiál však neobsahoval návrh dalšího řešení. Protože jsme se neoficiálně dozvěděli, že bude navrhováno vybudování kanalizace napojující Hostivici na pražskou kanalizační síť místo druhé rekonstrukce, mohli jsme si udělat předem potřebné odhady investičních i provozních nákladů. Protože se na základě dostupných podkladů toto řešení jeví jako výhodnější, podpořili jsme ho.

 

Na návrh Dalibora Smažinky se snad konečně vyřešil opakovaný problém s ověřováním zápisů. Zastupitelstvo se usneslo, že ověřovatelé musí zápis ověřit ještě před jeho zveřejněním. Doufejme, že tato schválená změna se promítne do jednacího řádu a především do běžné praxe.

 

Zastupitelstvo prozatím neschválilo odkup pozemků a staveb od Central Groupu. Snad tento krok přispěje k odstranění problémů a k větší vstřícnosti investora…

 

Způsob projednávání podnětů ke změně územního plánu a vlastní změny zůstává i po tomto zastupitesltvu nejasný. Mísí se zde problematické podněty ke změně, které již zastupitelstvo zařadilo do 1. změny na nešťastném zasedání v červnu 2006, s mnoha novými náměty, o kterých ještě zastupitelstvo nerozhodovalo (pomineme-li jejich odmítnutí při tvorbě územního plánu v letech 2002 až 2005). Není zřejmé, jak bude změna územního plánu probíhat.

 

Rada města navrhla, aby jí zastupitelstvo uložilo připravit transformaci Technických služeb z příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným. Tento návrh nebyl podložen žádným materiálem, který by hodnotil možné přínosy a rizika tohoto kroku. Úroveň činností zajišťovaných Technickými službami je třeba výrazně zlepšit, může se tak ale stát pouze na základě dobré přípravy. Proto jsme podpořili obecnější usnesení, které radě ukládá prověřit možnosti zvýšení efektivity práce TS a navrhnout optimální právní formu této organizace.

 

Dotaz Jiřího Kučery směřoval na nepříliš průhledné vztahy se společností Europotraviny. Tato společnost se chystá stavět bytové domy asi pro 1300 obyvatel na místě bývalé drůbežárny pod Chrášťanskými vrchy, přičemž soulad záměru s územním plánem je přinejmenším nejistý. Rada již udělila souhlas k vydání územního rozhodnutí, ale informace o smlouvě vztahující se k této výstavbě nebyly na zastupitelstvu poskytnuty, protože smlouva dosud není uzavřena.

 

O přípravě projektů k čerpání dotace na zeleň byla podána zevrubná informace. Za nejdůležitější akce považujeme vybudování nového parku u ulice Ke Skále a dále regeneraci hostivické třešňovky. Věřme, že se získanou dotaci podaří smysluplně využít.

 

 

Zpět na hlavní stranu