Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 7

konanému 20. září 2007

 

Na zářijovém zasedání zastupitelstva zastupoval Hostivici 2006 pouze Jiří Kučera, Borek Smažinka se musel omluvit kvůli služebním povinnostem.

 

Program zasedání obsahoval řadu spíše drobnějších, provozních záležitostí.

 

Zasedání se zúčastnil ředitel základní školy Mgr. Josef Mareš, který prezentoval současnou situaci ve škole a záměry vedení. Přestože má škola problémy se získáváním a udržením kvalitních učitelů jazyků, snaží se profilovat nabídkou v této oblasti. Ředitel za nejsilnější stránku považuje kvalitní kolektiv aktivních a pracovitých učitelů, za nejslabší stránku nedokončení výstavby školy a zejména havarijní stav školní jídelny. Na ďoplňující dotaz upřesnil, že do tří let přestane škola kapacitně postačovat, pokud přetrvá nynější nárůst počtu dětí v prvních třídách.

 

Největší rozpory vyvolala úprava rozpočtu č. 2, která obsahuje výdaj 650 000 Kč na procesní a personální audit městského úřadu a 1 700 000 Kč na zásobník projektů pro získávání evropských dotací. Částka na audity, které by měly ukázat možnosti, jak zefektivnit práci úřadu, se zdá jako nepřiměřená, i když k asi 25 zaměstnancům úřadu přičteme obdobný počet pracovníků Technických služeb, kterých se má audit také týkat. Uvedená částka však již byla v době schvalování rozpočtu účelově určena darovací smlouvou od společnosti Europotraviny. Za služby při získávání evropských dotací by měla poradenská firma získat v příštích asi 3 letech celkem 4 miliony korun, ale zastupitelstvu nikdo neuměl vysvětlit, jak mají být tyto peníze vynaloženy a jak bude hodnocena efektivita prací. Pokud se díky nim podaří získat do Hostivice velké dotace, pak se nepochybně vyplatí. Neexistují však žádné záruky, že celá akce neskončí jen vyplacením odměny poradenské firmě. Z tohoto důvodu jsme při prvním hlasování hlasovali pro vypuštění těchto dvou bodů z úpravy rozpočtu. Návrh však získal podporu pouhých čtyř zastupitelů a ve druhém kole jen tří zastupitelů (v zápise je pro zjednodušení uveden jen výsledek druhého hlasování), proto jsme při dalším hlasování úpravu rozpočtu podpořili jako celek, aby nebyly blokovány další nekonfliktní položky.

 

Za významné je třeba považovat schválení rozpočtového výhledu, který stanoví základní rámec pro rozpočty na příští léta. Výhled obsahuje pouze předpokládanou výši příjmů a rozdělení jim odpovídajících výdajů na provozní a investiční. Přestože představa o nejdůležitějších investicích v radě města existuje a byla rámcově přednesena (škola, čistírna), není určení těchto investic součástí výhledu. Návrh rozpočtového výhledu tedy neobsahoval žádný problematický bod a proti jeho schvalování nelze nic namítat.

 

Zastupitelstvo opakovaně odmítlo převzít komunikace postavené v obytných celcích společnosti Central Group kvůli pochybnostem o kvalitě prací a dokončení všech potřebných úprav. Rozporné informace zazněly od ředitelky Technických služeb, která v písemném stanovisku potvrdila vyhovující stav, ale ústně nedoporučila převzetí kvůli nedodělkům.

 

Na základě podkladu zpracovaného prof. arch. Fantou proběhla diskuse o budoucnosti budovy staré školy (poté obecního úřadu a MNV, donedávna pošty) na Husově náměstí čp. 59. Dům vyžaduje rekonstrukci, v diskusi zazněly i hlasy doporučující zboření celého domu, který zakrývá pohled z náměstí na kostel. Jiří Kučera přislíbil zpracovat a následně zpracoval podrobný materiál o historickém vývoji objektu, ve kterém se vyslovuje proti demolici a maximálně připouští snížení stavby o jedno patro, do stavu před rokem 1879. (Jde o interní pracovní materiál, který na stránkách nezveřejňujeme.) Názor příznivců Hostivice 2006 však není jednotný.

 

 

Zpět na hlavní stranu