Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 8

konanému 24. října 2007

 

Říjnového zasedání zastupitelstva se za Hostivici 2006 zúčastnil pouze Borek Smažinka, Jiří Kučera vedl akci dětského oddílu dlouhodobě předem naplánovanou na podzimní prázdniny.

 

Hlavním bodem zasedání byla změna územního plánu. Místo projednání návrhu zadání změny č. 1 byla projednávána možnost otevřít další změnu č. 2. Podkladový materiál pro zastupitele obsahoval seznam všech 33 záměrů s popisem požadovaného řešení. Zároveň bylo uvedeno, zda rada města danou změnu doporučuje, či nikoliv. Rada města doporučila odmítnout většinu záměrů včetně snahy prosadit nové velké rozvojové plochy – např. obytná zástavba na poli od Litovic k litovickému nádraží (Genecom) a pole od Sadové ulice k Peterkovu mlýnu (Central Group).

 

Naše snaha, aby se změna č. 2 vůbec neotvírala, nezískala potřebnou podporu. Zastupitelstvo proto hlasovala jednotlivě o každém záměru.  Podporu zastupitelstva naštěstí nezískal žádný záměr nedoporučený radou. Naopak se podařilo některé doporučené záměry odmítnout. Jde o změnu funkčního využití části areálu spol. Jaga u domova důchodců z městského jádra na nerušící komerci, změnu pozemku ve vlastnictví města u Litovického potoka mezi čistírnou a rybníkem Strnad z rekreační zeleně na nerušící komerci a zrušení plochy pro sport a rekreaci v obytném území za Jabloňovou ulicí (Plynostav).

 

Bohužel v zastupitelstvu získaly podporu některé záměry, se kterými nesouhlasíme:

 

Pro budoucnost Hostivických rybníků je nepříznivý záměr vymezit nové obytné území mezi Břvemi a starými Litovicemi na pozemcích společnosti Tandem 2000. Kvůli tomuto stavebnímu záměru Krajský úřad Středočeského kraje dokonce v roce 2006 přes protesty města Hostivice zrušil ochranné pásmo přírodní památky Hostivické rybníky.

 

Za silně problematický považujeme záměr vymezit novou plochu pro nerušící komerci za litovickým hřbitovem směrem k Jenči. Pokud nebude vybudována rychlodráha Praha – Kladno, která umožní výstavbu odlehčovací silnice k Jenečské křižovatce s rychlostní silnicí R6, doprava z nově navržené plochy bude zatěžovat starou karlovarskou silnici a tím i Hostivici.

 

Jako přinejmenším předčasný hodnotíme záměr města změnit využití obou bývalých vojenských areálů u Hájku na území nerušící komerce. Dokud areály nebudou převedeny do majetku města, nelze vyloučit převod jiné osobě, která by mohla tuto změnu využít a zatížit nevyhovující silnice další nákladní dopravou.

 

Tyto důvody, pro které odmítáme uvedené záměry, znovu uplatníme při projednávání návrhu zadání změny č. 2, které by mělo následovat.

 

 

Z dalších bodů zasedání zastupitelstva stojí za zaznamenání diskuse o budoucím způsobu zajišťování údržby města a činností, které v současné době zajišťují Technické služby. Po diskusi bylo uloženo radě města, aby připravila podklady k ekonomickému porovnání různých variant.

 

Byla přijata nekonfliktní úprava rozpočtu č. 4.

 

Z diskuse k čistírně odpadních vod nevyplynuly žádné nové závěry.

 

 

Zpět na hlavní stranu