Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 9

konanému 28. listopadu 2007

 

O listopadovém zastupitelstvu lze napsat především to, že bylo velmi dlouhé, trvalo od 18 hodin až do 22:45 hodin. Délku způsobilo nejen množství závažných bodů, ale i jistá rozvláčnost při jednání. Kvůli protahujícímu se jednání sešlo z bodu, ve kterém zpracovatelé měli informovat o výsledku auditů městského úřadu a Technických služeb. Paní starostka podala pouze informaci, že audit prokázal potřebu zvýšit počet zaměstnanců úřadu a že s písemnými materiály je možné se seznámit na radnici.

 

Prvním hlavním bodem byla informace zástupců Letiště Praha, s.p., o návrhu ochranného hlukového pásma nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně. Projednávání návrhu poněkud zkomplikovalo technické nedopatření, že prezentované materiály nedostali zastupitelé v podkladech a návrh viděli prvně až při jednání. Návrh předpokládá do hlukového pásma zahrnout v zásadě Jeneček, pro který by to znamenalo kompenzace za postižení leteckým hlukem, ale na druhé straně jisté ztížení stavebních řízení (nemožnost stavět na ohlášení a nutné vyjádření krajského hygienika ke stavebnímu řízení). Pásmo znemožňující výstavbu je navrženo pouze v nejbližším okolí dráhy, mimo zastavěné i zastavitelné území.

 

Návrh samozřejmě vyvolává mnohé otázky, například ke způsobu výpočtu hlukové zátěže, protože hluková zátěž z nové dráhy je menší než u stávající dráhy. Protože jde o ekvivalentní hladiny hluku, lze připustit vysvětlení, že hranice izofon jsou způsobeny rozdílným režimem provozu drah. Přílišnou důvěru nebudí ani to, že výkresy hlukové zátěže se stále mění, a to tak, že se hluková zátěž se zpřesňováním výpočtů a používáním nových metodik snižuje. Rovněž dosud nejsou k dispozici vyjádření maximální hlukové zátěže, což může být zejména u samot nad Jenečkem rozhodující parametr, i když nemá přímou oporu v předpisech. Odpovědi na tyto i mnohé další otázky by měla přinést dokumentace hodnocení vlivu stavby nové dráhy na životní prostředí (EIA), která by měla být veřejně projednávána pravděpodobně začátkem roku 2008.

 

Orgány města se problematikou nové dráhy musí zabývat ve dvou rovinách. První, technická, je naznačená výše. Zastupitelé i další, kdo se budou zabývat formulací stanovisek a požadavků města, musí získat přehled o předpokládané zátěži a o míře nejistot v těchto údajích. K tomuto účelu by mohla dobře posloužit expertní komise, jejíž vznik jsme na zasedání navrhli a která se již osvědčila při formulaci prvního vyjádření města k oznámení EIA v roce 2005. Druhou rovinou je politické rozhodnutí o vymezení hranic ochranného hlukového pásma, protože tyto hranice sice vycházejí z technického posouzení, ale jsou smluvní. Bude třeba důkladně bilancovat výhody (kompenzační opatření) a nevýhody (administrativní omezení) pro různě rozsáhlé návrhy ochranných pásem a navrhnout další požadované kompenzace od správy letiště za zhoršené životní prostředí.

 

V nejbližší době tedy město čeká projednávání dokumentace hodnocení vlivu nové dráhy na životní prostředí i návrhu nového ochranného hlukového pásma. Usnesení, které zastupitelstvo přijalo, považujeme za rozumné východisko pro další projednávání, rozhodně nejde o konečné stanovisko města.

 

V dalším bodu jednání se zastupitelstvo zabývalo návrhem na změnu v zajišťování pečovatelské služby v Hostivici. Návrh předpokládá zrušení pečovatelské jako organizační složky, která vznikla v lednu 2006 převodem z kraje, a zařazení této činnosti pod pečovatelskou službu z Nymburska. Nové řešení bude sice významně dražší, ale mělo by potřebným přinést služby na kvalitativně mnohem vyšší úrovni. I když nám v podkladech významně chybělo zhodnocení současného stavu, zlepšení služeb využitím zavedené fungující organizace považujeme za krok správným směrem a podporujeme ho. Dokonce jsme v tomto směru navrhli usnesení zastupitelstva, protože jinak by nedopatřením zastupitelstvo žádné usnesení v této věci nepřijalo.

 

Delší čas zabrala do programu dodatečně doplněná diskuse s ředitelem společnosti CWE panem Mundlem o jejich poradenské činnosti pro město Hostivici. Na tuto činnost v roce 2007, konkrétně na vznik zásobníku projektů pro podávání žádostí na dotace, vyčlenilo zastupitelstvo již dříve po vášnivé diskusi částku 1,7 milionu korun. Problematika evropských i národních dotací je složitá a jsme přesvědčeni, že bez pomoci kvalifikovaných firem nelze získat maximum možného. Podmínky spolupráce s najatou firmou však musí dávat záruky, že městské peníze byly vynaloženy účelně. Po zasedání zastupitelstva musíme přiznat, že účelnost vynaložených peněz zatím nejsme schopni posoudit. Bohužel čím konkrétnější dotazy kladlo publikum na zasedání zastupitelstva, tím neurčitěji a mlhavěji pan ředitel Mundl odpovídal. Vytvořený zásobník projektů vznikl z časových důvodů z různých podnětů shromážděných na úřadě, bez oslovení zastupitelů ani veřejnosti. Zastupitelé ho zatím neviděli, mohou do něj nahlédnout na úřadě (to určitě uděláme) a měla by ho projednávat komise rozvoje.

 

Velmi jsme oceňovali záměr schvalovat rozpočet na další rok již na konci předchozího roku, přestože dlouhodobě zavedená tradice spočívá v rozpočtovém provizoriu po celé první čtvrtletí každého roku. Bohužel se nepodařilo návrh rozpočtu včas připravit a zveřejnit, takže zastupitelstvo mohlo schválit jen provizorium a rámcové ukazatele rozpočtu. Věříme, že rozpočet na rok 2008 bude schválen co nejdříve a pro rok 2009 se již podaří rozpočet schválit na konci roku 2008.

 

Jistou polemiku vyvolal návrh vyhlášky, která zavádí označení popelnic roční nálepkou. Proti tomuto návrhu vystoupil zejména dr. Rath s tím, že nadměrně obtěžuje občany. Na návrhu vyhlášky, který vycházel již z letního rozhodnutí rady města zavést nálepky (kontrolní známky) a v zásadě pro toto rozhodnutí vytvářel právní podmínky, jsme se technicky podíleli. Přestože nejde o zcela systémové opatření, mělo by umožnit, aby Technické služby při vyvážení popelnic rozlišily, kdo nemá zaplacen poplatek. Nálepky tedy mají chránit poctivé poplatníky před zneužíváním systému neplatiči.

 

Na závěr zasedání v bodu Různé nás velmi nepříjemně překvapil postoj některých zastupitelů k dalšímu vymezování nových zastavitelných území. Paní starostka tlumočila žádost společnosti Central Group, aby zastupitelstvo znovu přehodnotilo postoj k lokalitě od Sadové ulice k Peterkovu mlýnu, kde na minulém zasedání (a předtím opakovaně při projednávání nového územního plánu v letech 2003 až 2005) odmítlo změnu územního plánu a vymezení zastavitelného území. Za opakované projednání nabídla společnost výstavbu mateřské školy v řešeném území. Zaskočila nás prvotní příznivá reakce některých zastupitelů, kteří byli ochotni měsíc po odmítnutí záměru ho znovu projednávat a podpořit. Rázné vystoupení paní místostarostky i některých dalších zastupitelů proti takovému postupu nám dává naději, že zastupitelstvo nepodlehne tlakům investorů a bude rozhodovat v souladu s vizí rozvoje města.

 

 

Zpět na hlavní stranu