Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 11

konanému 31. března 2008

 

Na programu březnového zastupitelstva bylo schválení závěrečného účtu za rok 2007, upřesnění rozpočtu na letošní rok, zřízení městské policie a řada dalších drobnějších bodů.

 

Celé dlouhé zasedání (trvalo přes 5 hodin) bylo poznamenáno mnoha osobními útoky a ostrými polemikami. Největší spor se vedl o průběh soudu mezi městem a společností Ingos o platnost smlouvy na výstavbu 2. etapy hostivické čistírny odpadních vod. V roce 2003 (?) se zdálo reálné získat dotaci na stavbu, proto proběhlo výběrové řízení a byla podepsána realizační smlouva se společností Ingos. Bohužel naplňování této smlouvy nebylo vázáno na získání dotace, jak jsme si tehdy nesprávně mysleli. Dotaci se získat nepodařilo, smlouva však platila nadále a dvěma dodatky byl posunut termín zahájení stavby. Těsně před volbami v roce 2006 rozhodla rada o vypovězení této smlouvy, tehdejší starosta J. Pelc ji však nevypověděl s odkazem na to, že smlouva vypovězení neumožňuje. Po volbách nová rada města uložila starostce I. Koptové znovu vypovězení této smlouvy. Společnost napadla u soudu tento krok a jak okresní, tak nyní odvolací krajský soud potvrdily platnost smlouvy. Mezitím se zastupitelstvo rozhodlo zvolit jiný způsob nakládání s odpadními vodami, a sice napojení na pražskou kanalizační síť a ústřední čistírnu. Město tedy má platnou smlouvu na stavbu ČOV, kterou ale stavět nechce, a preferuje jiné řešení.

 

Na zastupitelstvu se předmětem sporu stal způsob jednání advokátky města, který zastupitelé J. Pelc a J. Kratochvíl označili za neprofesionální, a navrhli ukončení smlouvy. Rada města jí případ odebrala a pověřila zastupováním města jinou právní kancelář, přesto radní nehlasovali pro ukončení smlouvy a návrh nebyl schválen. Naopak se podařilo schválit úkol radě města, aby nalezla cestu, jak smlouvu se společností Ingos ukončit.

 

Závěrečný účet města za rok 2007 byl schválen bez větších problémů, diskutovalo se jen o výše uvedeném sporu. Závěrečný účet je vlastně souhrnem loňských příjmů a vydání, takže na něm lze máloco kritizovat. Přijetím formální úpravy rozpočtu č. 6/2007 bylo učiněno zadost i výtkám auditora.

 

Poněkud nepřehledná se nám jevila situace kolem rozpočtu na letošní rok. V lednu jsme schválili rozpočet a na toto zasedání byl předložen rozpočet v podrobnějším členění a zároveň rozpočtové opatření č. 1/2008. Ukázalo se, že podrobnější rozpočet má být pouze vodítkem a jeho jednotlivé položky nejsou závazné. Do tohoto návrhu byly navíc již zapracovány změny dané navrženým rozpočtovým opatřením a další úpravy byly navrženy a schváleny přímo na zasedání.

Prosadili jsme, že výdaje na koupi sokolovny a na městskou policii, které nebyly v původním rozpočtu, se staly jeho závaznými částmi.

 

Vášnivé diskuse vyvolal záměr zřízení městské policie. O tomto záměru zastupitelstvo jednalo již několikrát, ale na toto zasedání byl předložen konkrétní návrh zřízení městské policie s 5 strážníky včetně podkladu o předpokládaných nákladech. Zřízení městské policie by mělo zvýšit bezpečnost ve městě, její provoz je však nákladný a při chybném vedení může nadělat více škod než užitku. Někteří zastupitelé připomínali špatné zkušenosti s městskou policií z let 1991 až 1995 a navrhovali uspořádat anketu mezi občany nebo dokonce místní referendum. Tento krok by znamenal odložit zřízení městské policie až zhruba na začátek dalšího roku. Rychlá anketa mezi občany sledujícími zasedání rovněž nepřinesla jasný výsledek – třetina pro, třetina proti a třetina se nevyjádřila. Záměr zřízení městské policie i přes uvedená rizika považujeme za přínosný, proto jsme podpořili schválení záměru i úkolu pro radu připravit rozjezd městské policie do září tohoto roku. Na zřízení byla vyčleněna v rozpočtu částka 1 milion korun, v dalších letech bude městská policie stát při pěti strážnících kolem 4 milionů ročně, při uvažovaném cílovém stavu kolem 11 strážníků patřičně více.

O dalších krocích ke zřízení městské policie bude ještě hlasovat zastupitelstvo (musí např. schválit obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie), takže v případě, že by se přípravy ubíraly zcela chybným směrem, je ještě možné záměr zastavit. Doufáme však, že vše bude připraveno řádně a činnost městské policie zvýší bezpečnost ve městě. Na tento krok může navázat postupné budování kamerového systému, třeba i s pultem centrální ochrany, protože bude možné tyto záznamy vyhodnocovat.

 

Jednoznačně jsme podpořili usnesení, kterým zastupitelstvo schválilo zakoupení areálu sokolovny od České obce sokolské za 5 874 000 Kč, což je cena dle znaleckého posudku. Sokolovnu postavila v roce 1922 Tělocvičná jednota Sokol Hostivice. V 50. letech ji Sokolové (tehdy pod dočasně jiným jménem) zmodernizovali, přestavěli a rozšířili. Dodnes mezi námi žijí pamětníci, kteří se na přestavbě podíleli. Po roce 1989 se TJ Sokol Hostivice nestal členem obnovené České obce sokolské, ale jiné střešní organizace. Kolem roku 1995 pak TJ Sokol Hostivice prohrál soud s Českou obcí sokolskou a o areál přišel. Soud rozhodl, že právním nástupcem dávné TJ Sokol Hostivice není současná jednota, ale Česká obec sokolská. Chápeme rozhořčení lidí, kteří sokolovnu vlastníma rukama přestavovali, současné vlastnické poměry však musíme respektovat. Uvítali jsme proto nabídku České obce sokolské, aby město sokolovnu koupilo. Tím se vyřeší současné složité poměry a zřejmě se i najde cesta, jak sokolovnu rekonstruovat a zajistit její další využívání pro sportovní a kulturní účely. Jsme rádi, že koupě byla schválena.

 

Zastupitelstvo poprvé rozhodovalo o přidělení příspěvků místním zájmovým organizacím podle nových pravidel, na jejichž vypracování a prosazení jsme se loni intenzivně podíleli. Vyhodnocení odbornou komisí přispělo k efektivnějšímu projednávání a příště se jistě podaří i to, aby zastupitelé dostali nejen přehled požadovaných částek, ale i přehled činností, na které má být příspěvek využit.

 

Na předchozích zasedáních zazněla informace, že bude připraven nový jednací řád zastupitelstva. Nabídli jsme proto pomoc a na jeho zpracování jsme se významně podíleli. Schválený nový jednací řád zrušil dosud spíše formální návrhovou komisi a přenesl odpovědnost za evidenci přijatých usnesení na profesionální aparát. Jednoznačně je stanoveno, že každý materiál musí být předložen včetně návrhu usnesení, tedy rozhodnutí, které má zastupitelstvo přijmout. Usnesení budou přehledněji označována. Zavedením pravidel pro používání e-mailu k rozesílání podkladů se tato činnost významně zjednoduší a zefektivní. Součástí jednacího řádu se stala pravidla pro zveřejňování zápisů ze zasedání (dosud byla součástí samostatného usnesení). Jednací řád uvažuje i zveřejňování zvukového záznamu jednání, zde však bude nutné vyřešit technické obtíže spojené se zpracováním mnohahodinového záznamu.

 

Fond ohrožených dětí požádal o prominutí nájmu za budovu hostivického Klokánku s tím, že by tuto částku vložil do zhodnocení budovy Klokánku, která je v majetku města. D. Rath připomněl, že například školka nemá i po přestavbě dostatečnou kapacitu a je třeba řešit tyto palčivé problémy. Navrhl proto, abychom Klokánku nabídli prodej budovy, která je po přestavbě pro potřeby města již obtížně využitelná, a za získané peníze byla postavena potřebná budova školky nebo pokračovala stavba areálu školy. Tento návrh jsme podpořili a byl schválen.

 

Jasný názor nemáme na žádost společnosti SAB (Sportovní areál Břve), která chce od města koupit městské pozemky pod svým areálem, kde je dosud v nájmu. Získání pozemků by firmě usnadnilo jednání s bankami a tím zvýšilo umožnilo rozšiřovat nabízené služby. Naproti tomu prodejem by město ztratilo možnost ovlivňovat další rozvoj areálu. Jasný názor není jen o tom, zda prodat, ale i případně za jakou cenu. Přestože J. Kučera před časem upozorňoval na nevhodnost umístění areálu do těsného sousedství přírodně cenných území Hostivických rybníků, areál zde stojí a je třeba, aby fungoval co nejlépe. Při svém budoucím rozhodování budeme zvažovat, jaké řešení zajistí rozumné využívání areálu.

 

Krátká diskuse byla věnována budoucímu využití bývalé zámecké zahrady včetně pozemku přímo navazujícího na parkoviště Lidlu. Konkrétní návrh, jak by bylo toto území možné využít, zastupitelstvu předložil dr. Tomáš Svoboda. Toto území je pro rozvoj města mimořádně cenné a vyžaduje komplexní posouzení všech souvislostí (urbanistické řešení, dopravní obslužnost, nalezení vhodné funkce navržených budov apod.), takže i když snahu dr. Svobody oceňujeme, jsme rádi, že této záležitosti bude věnována odpovídající pozornost a rozhodování se nebude soustředit jen na jednu variantu.

 

Dále zastupitelstvo schválilo prodej a koupi některých drobných pozemků. Žádný z nich nepovažujeme za problematický.

 

Zpět na hlavní stranu