Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 12

konanému 22. května 2008

 

V programu květnového zastupitelstva nebyl žádný vysloveně konfliktní bod, přesto si vybraná usnesení zaslouží komentář vysvětlující naše postoje.

 

Zastupitelstvo proběhlo nově od 16 hodin místo od 18 hodin. Jestliže se snažíme na zasedání „nalákat“ co nejvíce občanů, aby přímo viděli jednání zastupitelstva, pak tento posun není správným krokem. V závěrečné diskusi jsme navrhli vrátit se k dlouhodobě zavedenému času zahájení, což bylo přislíbeno.

Zasedání skončilo chvíli po 19. hodině. V úvodu zastupitelstvo schválilo omezení délky a počtu vystoupení, i když následně nebylo důsledně dodrženo. Věříme však, že takovéto opatření nebude v budoucnu využíváno pro omezení diskuse k zásadním bodům programu.

 

Zastupitelstvo schválilo dílčí úpravu hranice chýňského a litovického katastru. Změna hranic byla schválena již v roce 2003 a jejím cílem je posun hranic Hostivice a Chýně tak, aby vedly po liniích zřetelných v terénu. Kromě sporného již dříve schváleného přenechání areálu kasáren u Hájku Chýni není tato změna problematická a praktičnost kroku převažuje nad případnou nostalgií nad zánikem historicky vyvinutých hranic. Nyní schvalovaná změna byla vyvolána upřesněním výměr a zjištěním, že skutečnost se liší asi o 1,2 ha v neprospěch Chýně. Protože již původně přecházela o něco větší výměra z Chýně do Litovic než naopak, bylo dohodnuto a následně v zastupitelstvu schváleno, že do chýňského katastru připadne část silnice do Hájku u bývalých vojenských areálů. Hranice, která měla vést po jižní straně silnice, tak povede po severní straně.

 

Na změnu hranic navázalo usnesení, kterým byla schválena směna obecních pozemků mezi Hostivicí a Chýní v předávaných částech katastru. Hostivice předává pozemky pod silnicí do Hájku (vlastní silnice je v majetku kraje) a získává za to zejména pozemek poutní cesty do Hájku. I přes to, že výměra předaných pozemků je větší než výměra získaných pozemků, nejde o nevýhodnou záležitost.

 

Zastupitelstvo dále schválilo uzavření darovací smlouvy s ministerstvem obrany na převod bývalého vojenského areálu u Hájku do majetku města. Tento bezúplatný převod jednoznačně podporujeme, město tak získá nezanedbatelnou výměru pozemků, na kterých by se v případě jiného převodu mohla rozvíjet nežádoucí činnost. Výhody vlastnictví areálu podle nás převažují i nad „slabými“ místy: není zřejmé budoucí využití, bude nutné změnit územní plán, který zde vymezuje plochy pro obranu státu, v areálu je v nájmu firma zabývající se nakládáním se stavebním odpadem, město přijetím daru zodpovídá za odstranění případné historické kontaminace na pozemku, která vznikla vojenským užíváním areálu a která je nepravděpodobná.

 

Schválená obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem je velmi podobná loňské odpadové vyhlášce a pouze odstraňuje některá ustanovení, která v rámci dozoru napadlo ministerstvo vnitra. Na přípravě vyhlášky jsme se podíleli, i přes zdánlivě drobné změny bylo vyjednání nového znění s dozorovým orgánem překvapivě náročné.

 

Druhou vyhláškou zastupitelstvo zřídilo městskou policii. Protože šlo o poslední krok, kdy do rozjezdu městské policie mluví zastupitelstvo, ptali jsme se, abychom se ujistili, že rada města má jasnou představu, jak bude městská policie fungovat. Rozjezd zajišťuje na základě smlouvy najatý odborník, městská policie bude sídlit v areálu Technických služeb a v počátcích nebude mít služební auto. Strážníci by měli nastoupit do pracovního poměru od července a sloužit by měli po složení všech zkoušek od září tohoto roku. Kontrola rychlosti na karlovarské silnici by měla být pouze okrajovým úkolem, strážníci by se měli soustředit na jiné problémy, např. na drobnou pouliční kriminalitu. Na základě těchto informací jsme přijetí vyhlášky podpořili, stejně jako všichni ostatní přítomní zastupitelé.

 

V bodu věnovaném přijetí pozemků pod komunikacemi a vlastních komunikací od společnosti Central Group jsme upozornili, že firma neplní podmínky, za kterých byla výstavba povolena. To se týká zejména nerealizovaného parku mezi lokalitou Sadová I, kde firma dokonce pozemek určený na veřejnou zeleň prodala majitelům přilehlých domů, a pásu zeleně mezi Sadovou II a strouhou od Kaly k „Peterkáči“. Zastupitelstvo následně schválilo přijetí pozemků jen ve Vilové čtvrti, kde byly podmínky splněny a město je k převzetí vázáno smluvně, a v ostatních lokalitách převzetí odmítlo.

 

Zastupitelstvo se dále zabývalo některými náměty na změnu územního plánu, kterým má být detailněji věnováno říjnové zasedání. Jsme rádi, že zastupitelstvo po našem vystoupení jednomyslně odmítlo zabývat se možností další výstavby u Chýně na polích vedle bývalé drůbežárny.

 

Zpět na hlavní stranu