Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 13

konanému 12. srpna 2008

 

O srpnovém zasedání zastupitelstva by se dalo napsat, že čím méně bodů programu mělo, o to déle trvalo. Jednání probíhalo od 6 hodin až do půl jedenácté…

Za Hostivici 2006 se zasedání účastnil pouze Jiří Kučera, Borek Smažinka byl zrovna na dlouho plánované dovolené.

 

Vcelku bez připomínek zastupitelstvo schválilo rozbor hospodaření za 1. pololetí letošního roku.

Rozpočtové opatření č. 3 přineslo některé překvapivé změny. Byly vyčleněny prostředky na projekční přípravu revitalizace Litovického potoka a parku u ulice Ke Skále, čímž se postupně naplňuje schválený úkol podat žádosti o dotace na tyto akce. Velkou diskusi vyvolalo navýšení nákladů na kanalizaci V Podskalí, výstavba zde je však vyvolána jednoznačným požadavkem vodoprávního úřadu. Protože rozpočtové opatření č. 3 obsahuje zvýšení peněz na námi dlouhodobě podporované akce, hlasovali jsme pro jeho přijetí.

Rozpočtovým opatřením č. 4 byly pouze převedeny některé provozní účelové dotace, z nichž největší je určena hasičům na opravu hasičského vozu.

Bez jakékoliv diskuse zastupitelstvo schválilo usnesení, podle kterého bude veškerou správu městského majetku vykonávat určený pracovník městského úřadu. Tento záměr jednoznačně podporujeme, protože dosavadní rozdělení mezi úřad a Technické služby bez jasného stanovení zodpovědnosti nepřispívalo k efektivitě. V návaznosti na toto usnesení bylo schváleno (již s jistou diskusí) i rozpočtové opatření č. 5, kterým byly vyčleněny peníze na činnost správce majetku do konce roku.

 

Samostatným bodem programu byla dostavba nové školy. Starostka dohodla s dodavatelskou firmou ukončení smlouvy o dílo. Tato smlouva je stará asi 10 let, má řadu dodatků a vznikla v době platnosti jiného zákona o zadávání veřejných zakázek, takže by mohla zkomplikovat získání dotace na stavbu. Z tohoto důvodu zastupitelé jednomyslně odsouhlasili ukončení smlouvy. Zároveň bylo schváleno usnesení, že dostavba školy je prioritou. Toto usnesení jsme podpořili, i když ho považujeme za zbytečné, protože tuto skutečnost zastupitelstvo konstatovalo již několikrát. Nepříjemné je, že s časovým odstupem bude nutné projekt poupravit a aktualizovat, přičemž zatím nejsou známy náklady na tento nutný krok.

V diskusi k tomuto bodu zazněl názor, že předchozí rada města, kterou tvořili za Hostivici 2006 starosta J. Pelc (s nímž se H2006 později rozešla) a radní J. Kučera a P. Hosenseidl, nepovažovala dostavbu školy za prioritu a neučinila maximum. Dostavbu jsme jednoznačně podporovali a podporujeme, podmínky možné dotace zjištěné starostou Pelcem však neumožnily stavbu zahájit.

 

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků pod Sportovním areálem Břve majiteli tohoto areálu. Prodejní cena neodpovídá současné tržní ceně, která je však po zhodnocení investorem několikanásobná oproti ceně v době, než areál vznikl. Areál slouží veřejnosti a jeho majitel podporuje a nadále bude podporovat i sportovní oddíly tvořené převážně místními členy. Návrh smlouvy dává záruku, že tomuto účelu bude areál sloužit i nadále. Po dílčích upřesněních jsme proto prodej podpořili.

 

Dlouhou diskusi vyvolala žádost obyvatel Modřínové ulice, aby jim byl odpuštěn poplatek za zařazení jejich žádosti do 2. změny územního plánu. Žadatelé nemají žádný podnikatelský záměr, pouze chtějí upřesnit regulativ pro zástavbu na navazujícím pozemku tak, aby v souvislé zástavbě rodinných domů nemohly vzniknout předimenzované bytové domy. V současnosti je tento oprávněný požadavek garantován pouze regulativem, že nová výstavba nesmí převyšovat stávající zástavbu. Žádost o odpuštění poplatku jsme podpořili, nebyla však schválena. Potěšujícím výsledkem je dohoda, že komise rozvoje zreviduje nastavení regulativů v celém městě a navrhne vhodné úpravy, které budou projednány v rámci změny územního plánu. Několikaleté zkušenosti ukazují, že tato dílčí korekce je žádoucí.

 

Dlouze se zastupitelé dohadovali rovněž o dodávce vody do Chýně. Město je vázáno smlouvou s obcí Chýně z roku 2002, kterou se zavázalo dodávat vodu do této obce. Tehdy ještě byla dodávána voda z vrtů pod Chrášťanskými vrchy, po zjištění, že tento zdroj nesplňuje požadavky na pitnou vodu, bylo zásobování propojeno na řad Praha – Kladno patřící společnosti VKM. Voda z tohoto řadu protéká do vodojemů, ze kterých je zásobena Chýně, přes celou městskou síť, proto bylo nastaveno plnění vodojemů v noci, kdy je nejmenší odběr. V poslední době však byl vodojem plněn i ve dne a docházelo k poklesu tlaku v hostivické síti. Technické služby a rada města proto zastupitelům navrhly vypovězení smlouvy s tím, že po uplynutí roční výpovědní lhůty bude dodávka vody zastavena. Chýně přitom nemá jiný zdroj vody, na vyprojektovaný vlastní přivaděč z pražské sítě zatím shání dotaci.

Odpojení sousední obce od vody považujeme za zcela nepřijatelné, navíc je i právně problematické a spor by zřejmě následně řešilo až ministerstvo zemědělství. Jsme proto rádi, že byl nakonec přijat náš návrh, podle kterého má být sjednán dodatek ke smlouvě, který stanoví dodávané množství vody.

 

Byla přijata řada dalších usnesení, např. o žádostech o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města či darování pozemků, na kterých vznikne krajská silnice napojující stávající karlovarskou silnici a silnici R6, Středočeskému kraji. Schválená změna vyhlášky o místních poplatcích zajistí, aby mohl být vybírán poplatek za zábor veřejného prostranství u liniových staveb, při kterých bývá rozkopána část města.

 

Zpět na hlavní stranu