Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 15

konanému 17. prosince 2008

 

Na minulém zasedání nebyl schválen náš návrh, aby se zasedání zastupitelstva konala od 18 hodin, ale i tak bylo další zastupitelstvo svoláno na tento čas. Přestože účast občanů nebyla vyšší než obvykle, rozhodnutí paní starostky o konání zastupitelstva v tomto čase považujeme za správné.

 

Původně neplánované zasedání bylo svoláno kvůli rozpočtovému opatření, protože to nebylo na minulém zasedání schváleno a rozpočet tak nebyl v souladu např. se skutečným vývojem příjmů, zejména daňových. V diskusi jsme se ptali na důvod navýšení odměn komisím zastupitelstva o 200 000 Kč, bohužel odpověď vedení města ani přítomného vedoucího finančního odboru, že jde o povinný převod z rezervního fondu, nebyla zcela srozumitelná a uspokojivá. Rozpočtové opatření bylo schváleno v navrženém znění.

 

Druhým podkladem, který zastupitelé dostali předem, byl řád veřejného pohřebiště. Protože se tento bod dostal do jednání nedopatřením (schvalování je v pravomoci rady), byl z programu stažen.

 

Na začátku jednání dostali zastupitelé řadu dalších podkladů, které si neměli možnost předem prostudovat. Tento postup považujeme za nevhodný, mělo by se k němu přistupovat pouze ve zcela výjimečných případech. Některé podklady se však týkaly změny územního plánu, a to včetně záměrů, které již zastupitelstvo v tomto složení opakovaně odmítlo. Jde zejména o záměr změnit v územním plánu plochu vymezenou pro park mezi ulicí Ke Skále a autobazarem na zastavitelné území, který byl naštěstí znovu odmítnut – současně se záměrem na zmenšení parku se připravuje projekt a podle usnesení zastupitelstva z 28. ledna 2008 měla být v letošním roce podána žádost o dotaci na realizaci tohoto parku. Diskutovalo se rovněž o změně regulativů územního plánu. Tato změna je vyvolána potřebou zpřesnit výklad některých regulativů (přípustná výška budov apod.). Předložený návrh, který se lišil od znění dohodnutého v komisi rozvoje, by však nepřesnými formulacemi vyvolal ještě větší problémy. Návrh byl proto vrácen radě k dopracování. Podpořili jsme zařazení záměru odkanalizování budoucího obytného areálu EUFI (bývalé drůbežárny pod Chrášťanskými vrchy, dříve Europotraviny) do hostivické kanalizace do 2. změny územního plánu. Při rozhodování jsme byli vedeni snahou ochránit Břevský rybník před přímou zátěží odpadními vodami (byť vyčištěnými, které však mají stále velké zbytkové znečištění). Ukáže-li se v dalším projednávání této změny řešení jako nevhodné, jsme připraveni podpořit i jiné řešení. Nejvhodnější variantou by bylo napojení lokality do rozšířené chýňské čistírny, ze které odpadní voda odtéká přes Strahovský rybník, čímž je zajištěna určitá ochrana Břevského rybníka před mikrobiálním znečištěním.

 

Na tomto zasedání se rozpoutala rozsáhlá diskuse v poněkud vyhrocené atmosféře. Člen zastupitelstva a nově zvolený středočeský hejtman D. Rath informoval, že v krajském regionálním operačním programu bylo možné podat žádost na výstavbu školských zařízení a počet podaných žádostí umožnil uspokojit všechny žadatele. Hostivice však žádost na dostavbu školy nepodala. Šokovalo nás sdělení paní starostky, že Hostivice nesplňovala dotační podmínky, protože zastupitelstvo nepřijalo usnesení, které nikdo nenavrhl. Jsme přesvědčeni, že vedení města nesmí promeškat další kolo výběrového řízení v tomto programu, a podpoříme návrhy všech usnesení, které kvůli tomu bude nutné přijmout. Ostatně zastupitelstvo již několikrát na žádost rady přijalo usnesení, že dostavba školy je nejvyšší prioritou.

Zmíněná informace o nepodání žádosti vyvolala polemiku, jakým způsobem funguje poradenská firma CWE. V letošním roce byla ze čtyř lednových priorit podána žádost na řešení kanalizace. Informace starostky, že byla podána žádost na úpravu Litovického potoka, byla zjevným omylem, prozatím se nepodařilo získat územní rozhodnutí.

 

Zasedání znovu potvrdilo, že v zastupitelstvu existují dva hlavní názorové proudy: „pravé křídlo“ tvořené ODS a J. Kozlovou a „levé křídlo“, nesourodá skupina zástupců pěti volebních stran (křídla označujeme podle toho, na které straně stolu v pohledu od diváků sedává většina zastupitelů této skupiny). Hostivice 2006 se při hlasováních nerozhoduje podle toho, která skupina návrh předkládá, ale hlasuje pro návrhy, které považuje za správné pro Hostivici. Stojíme tedy někde mezi oběma skupinami. Uvedené rozdělení zastupitelstva bohužel nepřispívá k dobré atmosféře, ve které by šlo společným úsilím dosáhnout maximum možného pro rozvoj města správným směrem.

 

Zpět na hlavní stranu