Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 16/2009

konanému 21. ledna 2009

 

Šestnácté zasedání zastupitelstva bylo velmi netypické. Ještě nikdy v tomto volebním období se ho nezúčastnilo tak velké množství lidí, že se ani nevešli do zasedací místnosti, a navíc štáby dvou televizních stanic. Důvodem bylo očekávané odvolání stávající rady města a volba nové.

 

Program zasedání však obsahoval i další body, které je vhodné okomentovat:

Schváleno bylo osmé rozpočtové opatření na rok 2008, kterým byly dorovnány příjmy a výdaje tak, aby konečná verze rozpočtu odpovídala skutečnosti. Na výdajové straně rozpočtu se snížila řada položek, které nebyly v roce 2008 čerpány vůbec nebo byly využity pouze částečně. Většinou šlo o akce, kde se zdržela administrativní příprava nebo nebyla získána předpokládaná dotace. Vznikl tak přebytek kolem 40 milionů korun, který může být v letošním roce využit na potřebné velké investice.

 

Schválena byla změna regulativů pro obytná území v územním plánu. Toto usnesení je podkladem pro návrh zadání druhé změny územního plánu a změněné regulativy budou závazné až po úplném projednání a schválení této změny.

 

Schváleny byly rovněž některé prodeje a nákupy pozemků. Město požádá o bezúplatný převod pozemku pod Družstevní ulicí v Jenečku a koupí část pozemku pod Dlouhou ulicí rovněž v Jenečku a malý pozemek v areálu nové školy. Schválen byl prodej části pozemku, který přiléhá k soukromé zahradě na Břvech. Naproti tomu bylo odloženo schválení pronájmu pozemku u třešňovky na výstavbu telekomunikačního sloupu, protože dohodnuté roční nájemné se zastupitelům zdálo příliš nízké.

 

Projednání některých dalších podkladů bylo odloženo. Šlo zejména o návrh na jmenování čestného občana a o schválení částky na výměnu oken ve zdravotním středisku.

 

Nejvýznamnějším bodem tohoto zasedání se však staly personální změny ve vedení města. V prosinci 2008 se svého mandátu vzdala členka zastupitelstva a radní paní Jana Kozlová, zvolená za Iniciativu občanů. Stejný krok učinila vzápětí i zastupitelka paní Vlasta Kulhánková, rovněž z Iniciativy občanů. Poté, co někteří náhradníci ztratili volitelnost nebo se svého postavení z různých důvodů vzdali, se novými zastupiteli za Iniciativu občanů stali pánové Zdeněk Fišer a Pavel Hrbek. Na tomto zasedání složili předepsaný slib.

Hostivice 2006 byla pravděpodobně veřejností vnímána v tomto volebním období jako součást „vládní koalice“. Po volbách v roce 2006 jsme měli zájem na spolupracovat s ODS a vytvořit koalici, ODS se však nakonec rozhodla pro jiné uspořádání. Radu ustavenou po volbách podpořila především paní Kozlová za Iniciativu občanů a předseda KSČM MVDr. Luboš Kudrna, který byl zvolen předsedou kontrolního výboru. Stali jsme se tak konstruktivní opozicí. Podporovali jsme návrhy, které jsme považovali za správné (např. zřízení městské policie, zefektivnění činnosti Technických služeb apod.), ale hlasovali jsme proti návrhům, se kterými jsme nesouhlasili (např. návrh na prodej pozemku určeného pro park u DFI a jeho následnou změnu ke komerčnímu využití v územním plánu, vymezování nových rozvojových ploch změnami územního plánu apod.). Tato naše pozice je popsána v komentáři k ustavujícímu zasedání v listopadu 2006 a podrobněji uvedena v komentářích k dalším zasedáním.

Po delším rozvažování jsme začátkem roku 2008 při schvalování rozpočtu podpořili pokračování spolupráce s poradenskou firmou při získávání dotací, přestože výsledky za rok 2007 jsme považovali za problematické. Rada města však na tuto spolupráci vsadila jako na jedinou možnost při získávání peněz z evropských fondů a nechtěli jsme být vnímáni jako ti, kdo zabránili získávání evropských dotací. Svoji podporu této spolupráci jsme podmínili schválením čtyř priorit, na které měla být v roce 2008 podána žádost o dotaci – dostavba školy, řešení kapacity kanalizace, úprava údolí Litovického potoka a vybudování parku u ulice Ke Skále. Naše podmínka nebyla naplněna, takže nejpozději při schvalování rozpočtu na rok 2009 by došlo k názorovému střetu v této záležitosti mezi námi a ODS. Na všech uvedených akcích se sice částečně pracovalo, ale podána byla jen žádost na jednu akci, a to zatím neúspěšně. Navíc na prosincovém zastupitelstvu jsme se od středočeského hejtmana dozvěděli, že na dostavbu školy získaly z regionálního operačního programu peníze prakticky všechny obce, které si v roce 2008 požádaly – Hostivice žádost nepodala.

Rezignací paní Kozlové a názorovým posunem dalších zastupitelů se změnilo rozložení sil v zastupitelstvu. Stav jsme popsali v komentáři k aktuální situaci v zastupitelstvu na konci roku 2008.

Ve vzniklé situaci se jevilo jako pravděpodobné, že postoj Hostivice 2006 bude rozhodující pro to, zda a jak se změní vedení města. Proto jsme vypracovali přehled našich programových priorit, který jsme zaslali oběma blokům v zastupitelstvu (ODS se sedmi mandáty a bloku volebních stran Iniciativy občanů, KSČM, Strany zelených, SNK-ED a ČSSD celkem s osmi mandáty) jako podklad pro jednání.

Uvedené priority byly v zásadě přijatelné pro všechny, takže rozhodujícím kritériem se stalo personální obsazení a stabilita nové „vládní koalice“. Preferovali jsme uspořádání, na kterém by se podílely všechny strany zastoupené v zastupitelstvu.

ODS nám nabídla až místo starosty s tím, že by si zachovala většinu v radě. Takové uspořádání by zřejmě další zastupitelé nepodpořili. Koalice ODS a Hostivice 2006 by se opírala o nejtěsnější možnou většinu devíti hlasů, což by při zasedáních zastupitelstva vyžadovalo vždy účast všech zastupitelů a jednotné hlasování. Za situace, kdy jsme měli s ODS rozdílné názory na některé kroky a rozhodnutí a navíc bychom svými podmínkami vyvolali „personální zemětřesení“ v ODS, se nám toto řešení jevilo jako málo stabilní.

Při jednání se zástupci ostatních pěti volebních stran se všichni shodli na našich programových prioritách, pouze s doplněním tří bodů, s nimiž jsme souhlasili. Dále bylo dohodnuto, že pro ODS je rezervováno jedno místo v radě a předseda finančního výboru. Hostivici 2006 bylo nabídnuto místo místostarosty pro Jiřího Kučeru. Aktivně jsme se zasadili o to, aby ODS byla s touto nabídkou seznámena, a po jednáních, kde ji ODS odmítla, jsme prosadili, aby pro ODS bylo vyhrazeno místo předsedy kontrolního výboru. Protože šlo o krok nad rámec předchozích dohod, ustoupili jsme od uvažované kandidatury Borka Smažinky do rady města. Na základě všech těchto jednání jsme podpořili nově vzniklou koalici, jejíž fungování upravují písemné dohody. Na změně uspořádání radnice se shodlo kromě ODS všech šest dalších volebních stran zastoupených v zastupitelstvu.

Navržený kandidát ODS na předsedu kontrolního výboru byl ostatními partnery vetován, takže na zasedání zastupitelstva zůstal předseda kontrolního výboru nezvolen a místo je rezervováno pro jiného kandidáta ODS. Doufáme, že ODS tuto nabídku využije a nebude chtít přejít do opozice „za každou cenu“.

Naše volba může být vnímána velmi rozporuplně. Věřte, že jsme velmi těžce zvažovali obě možnosti i v souvislosti s tím, jak se během předcházejících dvou let ODS chovala, jak na radnici pracovala. Při jednáních se bohužel nepodařilo překonat polarizaci v zastupitelstvu, která reálně existovala již od voleb v roce 2006, a dosáhnout širší spolupráce všech volebních stran, což bylo naším cílem. Jsme si vědomi, že někteří naši příznivci, kteří mají pouze zprostředkovaný pohled zvenku a pocit, že kompromis v dané chvíli není možný, že spolupráce s určitými lidmi či stranami je naprosto nemožná či naopak nezbytná, mohou být naším rozhodnutím zklamáni. Pro nás je však podstatné, že jsme podpořili řešení, které je podle našeho názoru ve prospěch města. Věříme, že naše činy a výsledky ve zbytku volebního období přesvědčí o správnosti tohoto rozhodnutí každého, kdo je ochoten sledovat dění v Hostivici a bez předsudků ho hodnotit.

 

Zpět na hlavní stranu