Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 17/2009

konanému 24. března 2009

 

Od tohoto zasedání zveřejňuje Jiří Kučera jako místostarosta komentáře k zasedáním zastupitelstva v Hostivickém měsíčníku. Na těchto stránkách se proto omezíme pouze na nejvýznamnější body, které zasluhují specifický komentář z pohledu SNK Hostivice 2006.

 

Atmosféra březnového zasedání nebyla zrovna poklidná. Šlo o první zasedání po změně ve vedení radnice a odvolaní zástupci ODS kritizovali kroky nového vedení. Protože v začátku zasedání chyběli dva zastupitelé sdružení v nové koalici (Jaromír Kratochvíl byl nemocen a David Rath se účastnil sněmovní schůze Parlamentu ČR), k přijetí jakéhokoliv usnesení bylo třeba aspoň jednoho hlasu od zastupitelů ODS. V úvodu zasedání se nepodařilo napoprvé zvolit ani volební komisi, jejíž role je formální až nulová.

 

Nejkonfliktnějším bodem byla volba předsedy kontrolního výboru. Před lednovým zasedáním bylo ODS nabídnuto místo předsedy kontrolního výboru, naši koaliční partneři si však vyžádali, aby jím nebyl pan Petřík. Práce pana Petříka pro město si vážíme, stanovisko partnerů jsme však respektovali. Na lednovém zasedání předseda kontrolního výboru nebyl zvolen. Požádali jsme proto ODS, aby nás pokud možno předem informovali, koho chtějí nominovat. To se nestalo, takže byla dohodnuta nominace Jiřího Pelce. Na březnovém zasedání ODS plamenně zdůvodňovala, proč by měla obsadit tuto funkci a navrhla pana Petříka. Po výměně názorů ODS nominovala nepřítomnou bývalou starostku Ivu Koptovou (vzkázala omluvu kvůli zdržení v dopravní zácpě, ale až do závěru jednání nedorazila). Jako nejvhodnější se jevilo odložení volby na další zasedání s tím, že v mezičase se sejdou pan starosta a pan Petřík, aby si vyjasnili své postoje.

 

Další větší diskusi vyvolal návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Chýně, podle které by hostivická městská policie zajišťovala v malém rozsahu (4 hodiny týdně) službu i v sousední Chýni. Výtky zastupitelů zvolených za ODS směřovaly především k tomu, že městská policie byla zřízena pro potřeby Hostivice a při výkonu služby v Chýni zde bude chybět, a dále k výpočtu částky za tuto službu (8 800 Kč měsíčně), která se jevila jako příliš nízká. Také tento bod byl odložen na příští zasedání s tím, že bude předložena podrobnější kalkulace nákladů.

 

Protože se změnilo vedení města i Technických služeb Hostivice, chtěli jsme zastupitelům předložit návrh, jak by se tato organizace měla dále rozvíjet, označený jako koncepce rozvoje TSH. Takový dokument TSH nikdy v minulosti neměly, šlo tedy o první pokus definovat priority rozvoje této příspěvkové organizace. V diskusi byl návrh označen za příliš stručný, takže byl přijat jako teze rozvoje TSH s tím, že podrobnější materiál předloží ředitel TSH na červnové zasedání zastupitelstva.

 

Určitá debata se vedla k rozdělování příspěvků místním organizacím. A. Kolací z ODS kritizovala, že J. Kučera jako místostarosta, který byl pověřen organizováním vyhodnocení došlých žádostí, je zároveň jako předseda ČSOP jedním ze žadatelů. Souhlasíme, že toto uspořádání není optimální, J. Kučera však byl významným spoluautorem pravidel hodnocení žádostí a s touto znalostí organizoval celý proces, hodnocení žádosti své organizace nijak neovlivňoval. Problém spočívá v tom, že okruh aktivních lidí je poměrně omezený, takže v komisích kulturní, dětí a mládeže a sociální a zdravotní, které tvoří hodnotící komisi, zasedá řada lidí, kteří jsou členy nebo představiteli většiny místních zájmových organizací. Domníváme se, že je vhodnější svěřit vyhodnocení žádostí lidem, kteří mají přehled o činnosti jednotlivých organizací, než jiným občanům, kteří nejsou členy žádné organizace, ale do místního dění se nezapojují.

 

Zásadním bodem programu bylo schválení rozpočtu na letošní rok. Návrh zahrnul všechny akce, které již byly v předchozím období zahájeny nebo nasmlouvány. Přebytek hospodaření z předchozího roku ve výši 40 milionů byl vázán především na dvě nejdůležitější akce – dostavbu školy a vyřešení nedostatečné kapacity čistírny odpadních vod. Pro zařazení nových záměrů byl jen minimální prostor. Hlasování o rozpočtu, při kterém se již účastnil D. Rath, dopadlo jen nejtěsnější možnou většinou, zastupitelé zvolení za ODS byli proti nebo se zdrželi. Pokud by rozpočet nebyl schválen kvůli nepřítomnosti dvou koaličních zastupitelů a nesouhlasu opoziční ODS, stalo by se tak poprvé v polistopadové historii města.

 

Kromě tří výše uvedených odložených bodů zastupitelstvo schválilo jednotlivá usnesení tak, jak byla navržena.

 

Na tomto zasedání jsme poprvé uvedli do programu samostatně všechny body programu (dříve se řada projednávaných témat skrývala pod všeříkající bod Různé) a veškerá navrhovaná usnesení jsme promítali dataprojektorem na plátno. Tato opatření k lepšímu průběhu jednání se osvědčila a budeme v nich pokračovat.

 

Zpět na hlavní stranu