Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 20/2009

konanému 14. září 2009

 

Do programu zářijové zasedání zastupitelstva bylo zařazeno několik velmi důležitých bodů, proto i s ohledem na předpokládanou velkou účast občanů bylo zasedání svoláno do školní jídelny. Skutečná účast však nevybočovala od průměru jiných zasedání.

 

Rovněž na tomto zasedání zastupitelstvo schválilo všechna usnesení navrhovaná radou města. Všechny projednávané body jsou podrobně komentovány v Hostivickém měsíčníku, proto zde bude uveden pouze doplňkový komentář k nejdůležitějším bodům.

 

Zásadním tématem je stanovisko města k rozsahu ochranného hlukového pásma letiště Praha-Ruzyně po případné výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy. Přijaté usnesení, které požaduje, aby ochranné pásmo bylo vymezeno pouze v minimálním, dle zákona nezbytném rozsahu, považujeme za správné. Věříme, že i když nebude mimo pásmo poskytnuta kompenzace výměnou oken, jde z dlouhodobého hlediska o řešení, které městu zajistí lepší ochranu před dopady provozu na ruzyňském letišti.

 

zadání změny č. 2 územního plánu města zůstávají některé velmi kontroverzní záměry, zejména záměr vymezení komerční zóny v polích za litovickým hřbitovem a snaha určit území od Břvů do Starých Litovic k obytné zástavbě. Protože však změna obsahuje záměry velmi důležité pro celé město (zejména změnu regulativů) a na základě požadavku krajského úřadu bude celá změna podrobeno hodnocení vlivu na životní prostředí (procesu SEA), nejvhodnějším řešením bylo zadání schválit a problémové lokality řešit při projednávání návrhu.

 

Bohužel zatím nebylo dořešeno budoucí fungování Sokolovny. Jednoznačně podporujeme, aby město celý areál získalo do svého vlastnictví. Vývoj k tomuto řešení směřuje, před konečným rozhodnutím ale musí učinit určité kroky současný majitel, TJ Sokol Břve a některé z těchto kroků nemůže zcela ovlivnit.

 

Zpět na hlavní stranu