Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Připomínky k návrhu zadání 1. změny územního plánu města Hostivice

 

Adresát:

 

Městský úřad Hostivice

Husovo nám. 13

253 80 Hostivice

 

V Hostivici, 26. srpna 2007

 

 

Připomínky k návrhu zadání 1. změny územního plánu města Hostivice

 

Dne 31. července 2007 oznámil Městský úřad Hostivice veřejnou vyhláškou projednávání návrhu zadání 1. změny územního plánu města Hostivice. Tato změna obsahuje celkem 7 dílčích změn (ZM1/1 až ZM 1/7) a jednu změnu obecně platného regulativu (výměra pozemků ve všeobecně obytném území). Změnou má být navýšeno zastavitelné území o 63,2 ha na úkor zemědělského půdního fondu.

 

V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňujeme tyto připomínky:

 

·                      Návrh zadání změny č. 1 je v přímém a zásadním rozporu s ustanovením § 55 odst. 3 stavebního zákona: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných území.“ Územní plán města Hostivice z roku 2005 obsahuje řadu rozvojových ploch, které dosud nejsou využity. Pro obytné účely je určena např. rozvojová plocha u ulice Ke Stromečkům, na Břvích rozvojová plocha č. 14, v Litovicích rozvojová plocha č. 12. Zcela nebo částečně dosud nejsou využity rozvojové plochy č. 2, 3, 5, 6, 7, 9 a 18. Ještě výraznější nesoulad spatřujeme v případě ploch pro výrobu, sklady a další komerční využití, kde dosud nejsou využity rozsáhlé rozvojové plochy kolem rychlostní silnice R6 (plochy č. 43a, 43b, 44a, 44b, 45a a 45b).

 

·                      Návrh zadání zásadním způsobem mění všechna východiska, na jejichž základě byl zpracován stávající územní plán. Územní plán si jako jeden z hlavních cílů klade zkvalitňování stávající zástavby bez výrazné plošné expanze, což navržená změna popírá. Pokud by její projednávání pokračovalo, musel by územní plán zcela přehodnotit zejména dimenzování inženýrských sítí (včetně kapacity hlavního kanalizačního sběrače přes celé město, který je zřejmě na hranici plného vytížení) a kapacitu občanské vybavenosti, zejména základní a mateřské školy. Rovněž by bylo nutné vyhodnotit nárůst silniční dopravy a její dopad na vytížení silniční sítě.

 

·                      Dílčí změny č. ZM1/3, ZM 1/4, ZM 1/5 a ZM 1/6 leží v ochranném pásmu přírodní památky Hostivické rybníky, které bylo zřízeno k ochraně vlastního území přírodní památky před nežádoucí urbanizací navazujících pozemků. Výstavba je zde vázána na souhlas orgánu ochrany přírody podle § 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Rozvoj obytné zástavby v takovémto území je zcela nežádoucí. Část těchto ploch navíc leží v území vymezeném pro nadregionální biokoridor ÚSES.

 

·                      Dílčí změna ZM 1/7 přímo navazuje na území přírodní památky Hostivické rybníky a leží na zemědělské půdě s nejvyšším stupněm ochrany. Výstavba v této lokalitě by znamenala degradaci přírodovědně cenného území tzv. Břevské rákosiny, jedné z nejhodnotnějších částí přírodní památky. Vymezení této zastavitelné plochy již při projednávání územního plánu odmítl orgán ochrany zemědělského půdního fondu.

 

·                      Dílčí změna ZM 1/2 navrhuje komerční aktivity ve volné krajině, v místech s nevyhovujícím dopravním napojení. Nová rozvojová plocha by znamenala výrazný nárůst nákladní dopravy na okresních silnicích západně od Hostivice, které jsou využívány i k rekreační cyklistice (zejména silnice Břve-Hájek je vyznačena jako dálková cyklotrasa 201). Umístění komerčních areálů do blízkosti poutní cesty do Hájku i samotného františkánského kláštera v Hájku považujeme za nežádoucí.

 

·                      Dílčí změna ZM 1/1 by mohla vyvolat nárůst dopravy v obytných částech města, zejména v Jiráskově ulici. Propojení sjezdu z rychlostní silnice R6 s Nádražní ulicí by mohlo způsobit, že Jiráskova ulice bude využívána jako přivaděč k silnici R6 místo k tomu určené komunikace přes komerční zónu Tulipán park. Tuto dílčí změnu považujeme za přípustnou pouze v případě, že bude navrženo technické řešení, které vzniku zkratky zabrání.

 

Na základě výše uvedených připomínek žádáme Zastupitelstvo města Hostivice, aby návrh zadání změny č. 1 odmítlo a jeho další projednávání zastavilo.

 

Doporučujeme, aby se vedení města zaměřilo místo změn územního plánu umožňujících kvantitativní růst na zvyšování kvality. Je třeba rozvíjet občanskou vybavenost, nejlépe v koordinaci se sousedním Jenčem a Chýní, a zlepšovat stav veřejných prostranství (partery ulic včetně parkování, zastávek hromadné dopravy a zeleně). Aktuálním cílem by měla být především transformace devastovaných či nevhodně využívaných ploch v zastavěném území, zejména v centru města.

 

Ing. Jiří Kučera

 

Dalibor Smažinka

 

Ing. Pavel Hosenseidl

 

 

 

 

 

Roman Rozumek

 

Ing. Miroslav Češpiva

 

Ing. Karel Malík

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Věra Marešová

 

Ing. Karel Novotný

 

Zpět na hlavní stranu