Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 7/2011

konanému 16. května 2011

 

Většina projednávaných bodů byla více méně formální a ve schvalování nenastaly žádné problémy či neshody.

 

Zasedání bylo svoláno mimo původní termín kvůli bodu 6 – převzetí pozemků, komunikací a inženýrských sítí od společnosti REAMER (výstavba 2 bytových domů v lokalitě proti STS), protože bylo nutné toto převzetí schválit zastupitelstvem do konce května. Pokud by zastupitelstvo převzetí majetku do této doby neschválilo, zanikl by závazek investora tento majetek městu předat. S investorem je zároveň dojednáno vybudování chodníku podél části ulice Sportovců a vybudování dětského hřiště v lokalitě. Tento bod byl přijat všemi zastupiteli.

 

Největší diskuse zastupitelů proběhla kolem projednávání bodu 9 – zadání změny č. 3 územního plánu. Tato změna se týká etapizace výstavby v okolí budoucí mimoúrovňové křižovatky Hostivice (napojení na R6 v oblasti Palouky). V současném znění územního plánu je veškerá výstavba severně od železniční trati Praha – Kladno vázána na to, že současně s areálem bude zprovozněna mimoúrovňová křižovatka Hostivice. Navrhovaná změna spočívá v tom, že bude možné tuto křižovatku stavět postupně. S prvními dvěma halami, které již v současné době mají územní rozhodnutí bez podmínky a do důsledku vzato by tedy mohly být vystaveny i bez dalšího souhlasu města, vznikne podjezd pod železniční tratí a příjezd do prostoru křižovatky. Dále by změna umožnila, že by s další halou vznikla polovina křižovatky a teprve s další halou celý zbytek mimoúrovňové křižovatky. Rada doporučila tuto změnu ke schválení. Během diskuse vystoupil zástupce firmy SEGRO pan Plzák, která zdůraznil, že pro realizaci křižovatky je rozfázování nezbytně nutné, neboť se jedná o nákladnou stavbu a žádný investor není a nebude schopen před vlastní realizací hal nejprve vybudovat křižovatku. Schvalovaná změna by pouze uvedla územní plán do souladu s územním rozhodnutím. Dále vystoupil s velmi emotivním projevem MUDr. Rath, který změnu odmítl s tím, že nechce pomáhat postavit žádnou další halu. K němu se následně přidali i další zastupitelé ČSSD a MVDr. Kudrna z KSČM.

Domníváme se, že tento problém není jednoznačný a naši zastupitelé v tomto bodě nenalezli shodu. Je pravda, že přijetí změny nemění využití daného území (tj. komerční a skladová zóna) a pouze umožní výstavbu mimoúrovňové křižovatky v etapách. V případě realizace Břevnovské radiály by Hostivice (a zejména lokalita Palouky) bez této křižovatky ztratila přímou návaznost na silnici R6 a Pražský okruh. Mohlo by tak dojít k nežádoucímu dopravnímu zatížení obce dopravou směřující z a do komerční zóny Palouky. Výstavba křižovatky je tedy pro Hostivice žádoucí. Na druhé straně změna svým způsobem ulehčí situaci investorovi, který je ochoten křižovatku zafinancovat, ale zároveň s tím mu bude umožněno postavit další haly, které už tak žádoucí pro město nejsou (zejména ne v takovém rozsahu, jak je naplánováno). Kromě toho výstavba Břevnovské radiály je zatím v nedohlednu. Pokud změna nebude schválena, budou sice s největší pravděpodobností postaveny 2 haly, na které už má investor vydané územní rozhodnutí, ale další haly budou moci být postaveny až po vybudování napojení na R6. Dále je nutno zvážit, zda tímto rozhodnutím nebudou ze strany investora hrozit sankce proti městu.

Na zasedání se hlasovalo nejprve o neschválení zadání změny č. 3 a ukončení jejího projednávání. Tento návrh nebyl přijat většinou. Ani návrh na schválení změny přijat nebyl, takže nedošlo ani k ukončení ani k zadání změny a tento bod se bude muset znovu (již potřetí) vrátit do projednávání. Starosta slíbil obrátit se na odborníka (právníka), který by udělal právní rozbor a byl schopen říci, jaká rizika by městu přineslo zamítnutí změny č. 3. Naši zastupitelé, jak již bylo řečeno, se při hlasování neshodli. Jeden zastupitel hlasoval pro změnu, protože vychází z dosavadního projednávání a považuje za vhodné, aby výstavba, která je v dlouhodobějším výhledu zřejmě nevyhnutelná, probíhala podle jasných pravidel. Ostatní se zdrželi a ke konečnému rozhodnutí dospějí po právní analýze. Spíš se přiklánějí k zamítnutí změny, které by výstavbu hal oddálilo.

 

Markéta Mayerová, Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu