Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 9/2011

konanému 19. září 2011

 

Zasedání se zúčastnili všichni členové zvolení za Hostivici 2006. Bylo projednáváno celkem 23 bodů. Protože mnoho bodů bylo více méně formálních, zaměřili jsme se v komentáři zejména na body, které považujeme za nejdůležitější či nejzajímavější.

 

1. Prodej budovy Komenského čp. 454 (Klokánek) a souvisejících pozemků Fondu ohrožených dětí

Tento bod byl již dříve projednáván na červnovém zasedání, ale vzhledem k nízkému počtu přítomných zastupitelů a některým připomínkám nebyl prodej schválen. Návrh na odprodej FOD byl podán z těchto důvodů: budova i pozemky jsou předmětem dlouhodobé nájemní smlouvy (do roku 2023), budova je přestavěna takovým způsobem, že bez výrazné finanční investice je pro město prakticky nepoužitelná. Prodej byl schválen, přičemž všichni členové za H2006 nakonec hlasovali pro prodej za podmínky, že výtěžek prodeje půjde na investice do dlouhodobého majetku města (předpokládá se zejména ČOV). Pro některé z našich členů to bylo nelehké rozhodování, protože město tímto definitivně přijde o budovu. Bohužel za současné situace je budova pro město tak jako tak ztracená. Důležitou roli zde hrál i fakt, že „Klokánek“ je společensky přínosné zařízení a jeho podpora svým způsobem vytváří pozitivní tvář města.

 

2. Převod vlastnictví fontány na Husově náměstí do majetku města

Fontánu na své náklady vybudovalo občanské sdružení „Hostivická kašna“ na pozemku města se souhlasem města. Její hodnota je 1,6 mil. Kč. Roční náklady na spotřebu vody a elektrické energie byly spočítány na 52 760 Kč. Údržbu budou provádět TS Hostivice. I v tomto bodě hlasovali naši zastupitelé pro. Hlavním důvodem bylo především to, že již předtím město prostřednictvím rady souhlasilo s vybudováním fontány na svém pozemku a tím projevilo zájem na náměstí fontánu mít. Neschválením by došlo k situaci, kdy by město mělo na svém pozemku cizí majetek.

 

3. Změna členění města na části

Historickým vývojem došlo k tomu, že v Hostivici  v současnosti existují 2 části obce – Hostivice a Břve. Bohužel tento stav je v rozporu se § 27 odst. 2 zákona o obcích, který praví, že část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území. Toto ale Břve nesplňují. Pro uvedení stavu do souladu se zákonem jsou 2 možnosti:

  1. zrušit členění města na části s tím, že dosavadní názvy ulic, čísla popisná i evidenční zůstanou v platnosti beze změny. Navržená změna by neměla žádný dopad na členění katastrálních území. Břve by se tak dostaly na stejnou úroveň jako Jeneček, Litovice, Palouky. Pro občany by to znamenalo pouze výměnu občanských průkazů, kterou by město zabezpečilo přímo na Břvích.
  2. Přečíslovat čísla popisná na Břvích, což by znamenalo daleko víc komplikací než alternativa a. Občany by čekala nejen výměna občanských průkazů, ale i změna poštovní adresy, …

Občané obdrželi vyrozumění o záměru od města, ve kterém jim byla vysvětlena varianta a. Sepsali petici, ve které vyjádřili svůj nesouhlas se změnou. Jedná se zejména o obavu ze ztráty identity a z praktických komplikací, které by mohly nastat.

Po rozpravě zastupitelů nakonec návrh, aby se město nadále nečlenilo na části, nebyl schválen. Argumentem proti byl zejména nesouhlas občanů, kterých se to týká, a obava, že občané nebyli dostatečně informováni. Z našich zastupitelů hlasovali 3 pro návrh, jeden se zdržel.

 

4. Volba členů školských rad ZŠ Hostivice a ZŠ Pionýrů 79 Hostivice

Školská rada ZŠ Hostivice má celkem 9 členů, z toho město jako zřizovatele zastupují 3 členové. Rada města navrhla tyto kandidáty: MVDr. Luboše Kudrnu, Mgr. Markétu Mayerovou a PhDr. ThLic Drahomíra Suchánka, PhD. ThD. Při projednávání tohoto bodu navrhli zastupitelé za ODS, aby bylo hlasováno o každém kandidátu jednotlivě a dále navrhli svého kandidáta – Ing. Kociána. Hlasování o jednotlivých kandidátech bylo schváleno a následně byli zvoleni tito kandidáti do školské rady ZŠ Hostivice: Ing. Kocián, Mgr. Mayerová a dr. Suchánek. Domníváme se, že rada v tomto složení bude více funkční než rada předchozí a přispěje k lepšímu fungování školy.

Školská rada ZŠ Pionýrů 79 je tříčlenná, za město je volen 1 člen. Radou města byl navržen Ing. Jiří Kučera, který byl také schválen.

 

5. Žádost společnosti Segro Czech Repuiblic s. r. o. k převzetí investorských práv na stavbu „Čištění odpadních vod z aglomerace města Hostivice – napojení na ÚČOV Praha“

Investor Segro požádal město o převedení investorských práv k projektu kanalizačního výtlaku „Čištění odpadních vod z aglomerace města Hostivice“, na které je vydáno pravomocné stavební povolení. Tento převod by měl podle názoru Segra nahradit nesplněnou povinnost města ze smlouvy o spolupráci se společností Entspricht z 8.10.2007, která však ve znění dodatku město zavazuje „pouze“ k připojení na kanalizaci, až bude vyřešena kapacita ČOV. Za převod práv Segro nabídlo 300 tisíc Kč a zároveň přislíbilo garanci stočného na Paloukách, které by byly odkanalizovány do Prahy, za stejné stočné jako v Hostivici. Tato záležitost má několik problematických bodů:

  1. Město ve skutečnosti v minulosti zaplatilo za přípravné práce pro napojení ČOV na Prahu neuvěřitelných 4,5 mil. Toto bylo způsobeno hrubým pochybením předchozího vedení. Segro nabízí částku, která dle něho odpovídá skutečným nákladům. Je pravdou, že částka zaplacená městem naprosto neodpovídá realitě a se zrušením akce napojení ČOV na Prahu je tato dokumentace pro město prakticky bezcenná.
  2. Nejsou vyřešeny některé další okolnosti výstavby, například doprava k případným 2 novým halám v lokalitě Entspricht.
  3. Nejsou dosud dohodnuty podmínky prodeje pozemků v majetku města, které Segro potřebuje k přeložení železniční trati, bez něhož nelze vybudovat podjezd pod tratí a zpřístupnit tak staveniště.

Po rozpravě bylo nakonec schváleno původně navržené usnesení, ve kterém se schvaluje převod investorských práv k projektu kanalizačního výtlaku „Čištění odpadních vod z aglomerace města Hostivice“ za náklady, které město prokazatelně vynaložilo. Všichni naši zastupitelé hlasovali pro toto usnesení. Jsme si vědomi toho, že investor tuto částku asi akceptovat nebude, ale přijetí usnesení otevírá možnost dalšího jednání se společností Segro.

 

 

Po vyčerpání všech bodů programu následovala diskuse. Řešila se zejména dopravní situace v Litovické ulici, kde přetrvává problém hustého provozu – neukázněnost řidičů – překračování rychlosti. Je problém přejít ulici, např. u Roxy. Dle našeho názoru se občanům příliš uspokojivé odpovědi nedostalo. Je potřeba se situací zabývat a zjistit, jaké má město vůbec možnosti, a ty následně konzultovat s Policií ČR.  Rádi bychom na nejbližší schůzce komise rozvoje a životního prostředí tuto problematiku probrali.

 

Markéta Mayerová

 

Zpět na hlavní stranu