Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 10/2011

konanému 12. prosince 2011

 

Zasedání se zúčastnili všichni naši zastupitelé.

 

Nejdůležitějším bodem z hlediska fungování města bylo schválení rozpočtu na rok 2012. Návrh vycházel z opatrného odhadu příjmů v roce 2012 a z plánovaného přebytku 17,5 milionu Kč v roce 2011 (zajištěného především prodejem Klokánku) a bylo nutné omezit většinu běžných výdajů tak, aby rozpočet umožňoval hlavní plánované investice – podíl k dotaci na rekonstrukci Sokolovny, rekonstrukci Dělnické ulice a základ prostředků na přestavbu čistírny odpadních vod. Celý návrh byl přijat všemi zastupiteli bez připomínek, polemika se vedla jen o výdajích na městskou knihovnu. Přestože v rozpravě zazněly zcela chybné údaje o návštěvnosti a počtu vypůjčených knih, panuje obecná shoda, že knihovna nefunguje efektivně vzhledem k vynakládaným prostředkům. Z tohoto důvodu jsme podpořili návrh na snížení výdajů na knihovnu, který byl přijat. Před zastupitelstvem stojí úkol zajistit efektivnější fungování této instituce.

 

Protože ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k hodnocení vlivů stavby nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně na životní prostředí, vznikla nová situace. Město sice setrvává na tom, že dráha není pro Hostivici žádným přínosem, ale místo striktního odmítání začne podle přijatého usnesení jednat s vedením letiště o opatřeních, které sníží dopady případné stavby.

 

Největší polemiku vyvolal návrh na uzavření dohody se společností SEGRO k výstavbě skladových hal u Palouků. Skladové haly nejsou žádnou okrasou města a nikdo není jejich obdivovatelem a zastáncem. Pro rozhodování o dohodě ke dvěma halám zvaným Entspricht podle investorské firmy (nyní člena skupiny SEGRO), které mají vzniknout za hostivickým hřbitovem, kde již několik let probíhá archeologický výzkum, však byly podstatné tyto okolnosti:

-       Haly jsou v souladu s územním plánem, do kterého se dostaly již v roce 1994

-       Na uvedené haly bylo v roce 2008 se souhlasem města vydáno pravomocné územní rozhodnutí, bohužel bez podmínky, že musí být vybudována křižovatka se silnicí R6 (na ní bylo rovněž vydáno povolení), jak předpokládá územní plán

-       Město před vydáním územního rozhodnutí uzavřelo s investorem smlouvu o spolupráci, v níž se zavázalo napojit areál na městskou kanalizaci, a přijalo od investora nemalý finanční příspěvek

-       Město ve stejné době souhlasilo s umístěním přeložky železniční trati na svých pozemcích, ale neřešilo jejich budoucí prodej (přeložka je nutná, aby mohl vzniknout podjezd pod tratí, který napojí nejen skladové haly, ale celé město na silnici R6)

-       Protože dosud není zvýšena kapacita čistírny, požádal investor o odprodání práv dle povolení k napojení kanalizace na Prahu, které již město nechce využít; zastupitelstvo v září vyhovělo, ale za cenu nepřijatelnou pro investora

-       Blokovat stavbu povolených hal nepřipojením na kanalizaci (byť smlouva předpokládá připojení až poté, co město dokončí rekonstrukci ČOV) a neprodáním pozemků pro stavbu, se kterou souhlasilo, je problematické

-       Investor po řadě jednání navrhl poskytnutí příspěvků v zajímavé výši celkem cca 17 milionů Kč, které umožní řešit jiné potřebné městské investice

-       V případě nedohody a soudních sporů nebylo možné vyloučit škody ve výši milionů Kč či dokonce desítek milionů Kč, což by pro město bylo likvidační

Po zhodnocení všech okolností zastupitelé schválili navržené usnesení, podle kterého město prodá práva k napojení kanalizace na Prahu a pozemky pro přeložku trati za podmínky, že investor se zaváže, že nebude vyžadovat žádné údajné škody či újmy vzniklé jakýmkoliv starším rozhodnutím orgánů města, že doplní v areálu další zeleň, aby aspoň trochu vylepšil jeho vzhled, a že poskytne nabídnutá peněžní plnění. Toto usnesení bylo schváleno většinou jediného hlasu. Zastupitelé zvolení za Hostivici 2006 ho podpořili právě z důvodů shrnutých v tomto odstavci komentáře.

 

Po třech letech dochází opět ke změně ve správě některého městského majetku. Pronajímané městské budovy s bytovými a nebytovými prostory byly svěřeny Technickým službám Hostivice, které se o ně budou starat. Tato změna by měla zjednodušit, zpřehlednit a zkvalitnit péči o městský majetek a podpořili ji všichni zastupitelé.

 

Obecně závaznou vyhláškou město zakázalo od 1. ledna 2012 výherní hrací přístroje na území Hostivice. Sice se tak zbavuje určitého příjmu do rozpočtu, od ledna navíc změnou zákonů navýšeného, ale především chrání své občany před hazardem.

 

Ocenění zaslouží majitelka některých pozemků, na nichž se nacházejí z dřívější doby městské komunikace a vodojemy, která tyto pozemky darovala městu.

 

K vysvětlení dalších projednávaných bodů odkazujeme na zápis ze zasedání a komentář zveřejněný v Hostivickém měsíčníku.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu