Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 11/2012

konanému 23. ledna 2012

 

Zasedání se zúčastnili všichni naši zastupitelé. Na zasedání bylo na programu celkem 17 bodů. Ve svém komentáři se budeme věnovat bodům důležitým, a to zejména bodům sporným.

 

Hned na začátku zasedání dal pan starosta (jako předkladatel) návrh na stažení bodu 12 „Žádost firmy PPF Real Estate o pořízení změny č. 4 územního plánu města“, z důvodu nedostatku informací k tomuto bodu. Proti tomuto se důrazně ohradili obyvatelé Břví, kteří přišli na zasedání právě kvůli tomuto bodu. Předali zastupitelům města petici, ve které nesouhlasí se záměrem firmy PPF. Chápeme rozladění břevských občanů, nicméně jsme také schválili program se staženým bodem, protože stažení bodu z programu je právo předkladatele a protože se domníváme, že není možné rozhodovat o tak závažném bodu bez předchozí rozpravy mezi zastupiteli a obyvateli města a zejména bez rozhodnutí města, zda si vůbec přeje rozvoj města nad rámec stávajícího územního plánu (bez ohledu na to, o jaký projekt či investora v dané chvíli jde). Někteří občané Břví poté odešli, což byla škoda, protože k problematice se zastupitelstvo vrátilo v rozsáhlé diskusi, která vznikla na popud zastupitele ODS Ing. Kociána, jenž navrhl, aby zastupitelé uložili vedení města ukončit jednání ohledně změny územního plánu v lokalitě Břve. Následná diskuse zastupitelů a občanů byla sice dlouhá, ale nepříliš konstruktivní. Mezi zastupiteli převažovaly 2 rozdílné názory – zastupitelé za ČSSD a KSČM víceméně projevili podporu připravovanému záměru společnosti PPF. Na straně druhé zastupitelé H2006 a ODS vyjádřili zásadní nesouhlas se záměrem. Nakonec byl schválen návrh Dr. Suchánka (TOP 09), aby rada města nepředkládala zastupitelstvu návrhy na změnu územního plánu, dokud zastupitelstvo neschválí koncepci rozvoje města. Tento návrh jsme podpořili i my, protože je v souladu s naším přesvědčením, že rozvoj Hostivice se musí řešit komplexně. Koncepce bude vycházet z „Programu rozvoje města“, na němž pracuje komise rozvoje a životního prostředí. Naši členové nebudou v rámci tohoto programu podporovat vymezování dalších zastavitelných ploch nad rámec stávajícího územního plánu, protože perspektivu Hostivice vidíme ve zkvalitňování života pro stávající obyvatele a udržení určité plochy volné krajiny považujeme za důležité. Už tak je dnes město sevřeno prstencem hal a masivní obytnou zástavbou a není tedy žádoucí, aby se tento trend rozšířil ještě do přírodně nejhodnotnější části města.

 

Dalším sporným bodem byl bod 11 Koupě pozemků od Lesů ČR“. Jedná se o bývalý břevský kemp včetně přilehlého lesa na vrchu Krahulov. Město v minulosti projevil o tento pozemek zájem a žádalo Lesy ČR o přímý odprodej. Lesy ČR s tím však nesouhlasily, proto zastupitelstvo před rokem schválilo, že po vyhlášení veřejné soutěže podá město přihlášku o koupi pozemků. Výběrové řízení bylo nyní zveřejněno, ale jeho podmínky jsou pro město krajně nevýhodné – minimální kupní cena přes 5 milionů Kč (tj. 240 Kč/m2) + závazek likvidace nepovolené skládky. Zastupitel pan Petřík navrhl i přesto nabídku podat, neboť by pro město bylo výhodné tyto pozemky vlastnit. S tímto názorem souhlasíme, ale nelze kupovat za každou cenu. I kdyby bylo možné tuto částku vyčlenit z městského rozpočtu, je nepravděpodobné, že by město soutěž vyhrálo. I vzhledem k tomu, že podle dostupných informací mohou mít o pozemky zájem kromě města další 2 uchazeči. Nakonec jsme podpořili původní návrh, kterým se ruší původní usnesení s tím, že město za stávajících podmínek nepodá nabídku na uzavření kupní smlouvy. Pokud by se nikdo do výběrového řízení nepřihlásil a bude vyhlášeno další výběrové řízení s výrazně nižší částkou, pak koupi podpoříme.

 

Za zmínku ještě stojí bod 15 Rozpočtové opatření č. 1/2012“, ve kterém došlo k navýšení některých výdajů díky vyššímu přebytku hospodaření v roce 2011 oproti původnímu plánu. Přebytek byl způsoben zejména lepším výběrem daní. Největší navýšení se týká položky na opravy komunikací (3 mil.), výkup pozemků (2 mil.), rekonstrukci Sokolovny (4 mil.) a městský úřad (1,5 mil.). Došlo také k navýšení výdajů na městskou knihovnu o 200 tisíc, čímž se zmírňuje radikální snížení těchto výdajů, které bylo schváleno na prosincovém zasedání. Jedná se vlastně o dorovnání částky tak, aby současná knihovnice měla úvazek 1,0. Protože v září bude p. knihovnice odcházet do důchodu, podporujeme návrh komise kultury, dětí a mládeže na zřízení příspěvkové organizace zabývající se zajišťováním kulturních činností včetně provozu městské knihovny. Tato organizace by v budoucnu zastřešovala kromě městské knihovny i fungování Sokolovny a organizaci kulturních a jiných akcí pořádaných městem. Výše uvedené rozpočtové opatření naši zastupitelé jednomyslně schválili.

 

Dále jsme podpořili návrh podání žádosti o nadační příspěvek z grantového řízení Oranžové hřiště 2012 z nadace ČEZ. V případě udělení dotace, jejíž maximální výše činí 1 milion Kč, by z těchto prostředků byla postavena část sportoviště u ZŠ.

 

Další projednávané body byly více méně formální – k jejich vysvětlení postačuje zápis ze zasedání a komentář zveřejněný v únorovém čísle Hostivického měsíčníku.

 

Markéta Mayerová

 

Zpět na hlavní stranu