Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 15/2012

konanému 17. září 2012

 

Zářijové zasedání proběhlo i přes poměrně rozsáhlý program rychle a bez velkých rozepří.

 

Spornou byla již v úvodu zpráva kontrolního výboru. Kontrolní výbor se z vlastního podnětu ujal kontroly, jakým způsobem bylo rozhodnuto o výběru technického řešení rekonstrukce čistírny odpadních vod a jak se vyvíjel odhad nákladů. Přednesená zpráva však vycházela z prvotních dojmů dvou členů výboru, které se neopíraly o seznámení s dostupnými materiály. Ostatně členové výboru si domluvili jednání se mnou, na kterém se zajímali o podklady, teprve na termín těsně před zasedáním zastupitelstva a závěry tohoto jednání se do zprávy nijak nepromítly. Rovněž druhá část zprávy o kontrole vypsání výběrového řízení o Sokolovně uváděla pouze dílčí poznatky. Jsem přesvědčen, že kontrolní výbor nesmí předkládat rozpracované materiály plné neověřených tvrzení. Zákon o státní kontrole navíc stanoví, že závěry kontroly je třeba nejprve projednat s kontrolovaným, který má právo se k závěrům vyjádřit. Postup kontrolního výboru považuji za zcela neprofesionální. Protože k tomuto bodu neproběhla žádná rozprava, snad poprvé za svého působení v zastupitelstvu jsem se (jako jediný) zdržel při hlasování o usnesení, kterým se bere na vědomí předložená zpráva.

 

Na programu bylo i seznámení s postupem příprav vzniku kulturního střediska. Zastupitelům se představila i jmenovaná ředitelka Š. Plachá. Jsme rádi, že se daří příprava tohoto kroku, který by měl zvýšit kvalitu společenského života v Hostivici.

 

Informace o stavu dotovaných akcí přinesla zejména souhrnný přehled pro zastupitele. Příznivou zprávou je přiznání dotace na revitalizaci Litovického potoka. Naopak nepříjemnost způsobil projektant rekonstrukce čistírny odpadních vod, který při tvorbě položkového rozpočtu významně navýšil svůj předchozí odhad nákladů uvedený v projektové dokumentaci. Vzhledem k vypsané výzvě bylo třeba podat žádost o dotaci i s takto navýšenými náklady a zastupitelstvo bylo s postupem seznámeno na nejbližším zasedání.

 

Byl přijat nový rozpočtový výhled na nejbližších 5 let, který nahradil výhled na roky 2011 až 2015. Ukazuje, že v případě získání dotace na rekonstrukci čistírny bude možné investovat i do dalších potřebných akcí (zejména rekonstrukcí ulic), ale v opačném případě budou veškeré dostupné investiční peníze nevázané na jiné dotované akce sotva stačit na dokončení čistírny. O žádosti o dotaci dosud není rozhodnuto.

 

Příprava návrhu Programu rozvoje města Hostivice probíhá pomaleji, než se očekávalo. Přesto byl na tomto zasedání představen návrh analytické části, který zastupitelstvo neprojednávalo detailně, ale pouze vzalo na vědomí.

ostivici.

 

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu