Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 17/2013

konanému 21. ledna 2013

 

Tohoto prvního zastupitelstva v novém roce 2013 se zúčastnili všichni naši zastupitelé. Zasedání probíhalo ve stejném duchu jako zastupitelstva v roce předešlém. Řešili jsme běžné agendy zastupitelstva, zprávy z rady města a výborů.

 

Z mého pohledu bych proto blíže okomentoval projednávání zprávy kontrolního výboru. Kontrolní výbor se vyjadřoval k řešení čistírny v našem městě a vyčíslil i ztráty, které současným řešením vznikly. Kontrolní výbor však nevzal plně v potaz vyjádření místostarosty Jiřího Kučery. Celá tato disku se stočila k hledání důvodů, proč je navržené řešení membránovou čistírnou špatné, a otázka se zbytečně personifikovala. Tato zpráva byla podle mne ukázkou, jak by zprávy vypadat neměly a jak nic neřeší. Proto jsme se k tomuto tématu znovu obšírněji vrátili v diskusi. Starosta si nechal udělat další posudek na navržené řešení membránové technologie čištění, který předložil na zastupitelstvu všem přítomným zastupitelům. Nový posudek vyšel kladně pro danou technologii, ale nehodnotil vhodnost řešení pro Hostivici. Zazněl proto po bouřlivé diskusi požadavek na další posudek, který by porovnal vhodnost technologie čištění pro Hostivici, vyčíslil by náklady na pořízení a na provoz. Tento závěr hodnotím kladně a měl by vést k jasnému rozhodnutí, jakou cestou se budeme ubírat v řešení rozšíření čistírny. V současné době je však již získání dotace na čistírnu velice nejisté a budeme nejspíš muset hledat jiné řešení spolufinancování tohoto projektu.

 

Dále bych v komentáři zmínil diskusi k článkům v posledním čísle Hostivického měsíčníku (vyšel v lednu 2013), kterou otevřel zastupitel pan Tomšů. Diskuse se rozběhla ohledně reakcí na náš článek „Proč neděkovat MUDr. Rathovi“, které vzbudily pozornost a řadu reakcí v řadách občanů i zastupitelů. Redakční rada (ještě ve starém složení, jíž jsem byl členem), se snažila v tomto čísle dát čtenářům opět informace z obou názorových táborů, aby si sami čtenáři udělali názor na danou věc. V této diskusi jsem však nabyl dojmu, že máme rozdílný pohled na demokracii, svobodu projevu a pluralitu názorů. Diskuse se stočila na další příspěvky do měsíčníku, na reakce na tyto příspěvky a vůbec na to, kdo je píše, v jakém rozsahu a jak je třeba změnit a nastavit nová pravidla pro novou redakční radu. Zastupitelstvo města na závěr uložilo paní tajemnici MěÚ připravit pro radu města redakční řád Redakční rady Hostivického měsíčníku. Věřím, že pravidla budou stejně jasná jako ta původní a umožní pisatelům dále přispívat do měsíčníku a reagovat na život v Hostivici i na články v Hostivickém měsíčníku a naplní očekávání zřizovatele – města i čtenářů – hostivických občanů.

 

Na závěr bych vás, hostivické občany, chtěl vyzvat k hojnější účasti na zastupitelstvech města, kde si budete moci udělat vlastní obrázek o jednáních zastupitelstva a přímo vznášet dotazy na nás, zastupitele za H2006 i na ostatní členy zastupitelstva.

 

Karel Malík

 

Zpět na hlavní stranu