Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 21/2013

konanému 16. září 2013

 

Z našeho pohledu bylo nejdůležitějším bodem projednání návrhu analytické části programu rozvoje města. Rada města na začátku volebního období schválila ve svém programovém prohlášení, že nepodpoří další plošný rozvoj zástavby, přesto na tuto záležitost radní ani zastupitelstvo nemají jednotný názor a opakovaně jsou předkládány návrhy na změnu územního plánu, která by vymezila nové rozvojové plochy kolem Břví, u Hostivických rybníků. Tyto neshody se promítají i do přípravy programu rozvoje, protože varianty rozvoje lišící se tím, zda se město rozroste o další velké množství zastavěných ploch, si vzájemně odporují, musely by pro ně být definovány zcela odlišné priority. Pokud by se město dále rozvíjelo do polí, znamená to soustředit investiční politiku města na řešení problémů vznikajících z narůstajícího počtu obyvatel, ať už se to týká inženýrských sítí a komunikací, či občanské vybavenosti. Na tomto zasedání tedy byly předloženy dvě varianty možného směřování rozvoje tak, aby podle výběru zastupitelstva mohla být dopracována návrhová část programu rozvoje. Zastupitelstvo se po dlouhé rozpravě mezi variantami nerozhodlo a schválilo analytickou část, že mají být zpracovány kompletní návrhové části pro obě varianty rozvoje. Nejsme s tímto výsledkem příliš spokojeni, ale aspoň postoupila příprava programu rozvoje do další fáze – analytická část je již schválena.

 

Petice k mateřské škole zdůraznila dlouhodobý problém s nedostatečnou kapacitou školky. Problém je samozřejmě všem zastupitelům znám, ale řešení není jednoduché. V současném areálu už nejde jednoduše kapacitu zvýšit nějakou přístavbou, navíc by to vzhledem k velikosti školky nebylo příliš vhodné. Na stavbu další školky jinde v Hostivici nemá město vhodný pozemek. Jedná se tedy o různých jiných řešeních: vznik městské školky v pronajatém prostoru v zamýšleném obytném souboru Bažantnice (na místě bývalého Plynostavu u Okrajové ulice; výstavba ale závisí na dokončení rekonstrukce čistírny) či podpora lesní školky, kterou připravuje skupina aktivistek. Nejsou to ideální řešení, ale nic lepšího a přitom reálného se nepovedlo vymyslet.

 

Na zasedání přednesl starosta obvinění Technických služeb Hostivice, že zmanipulovaly výběrové řízení na zhotovitele prováděcího projektu na rekonstrukci čistírny. Bylo to mimořádně nešťastné, protože jednak rada města již týden předtím na základě vznesených pochybností uložila řediteli předložit všechny podklady k přezkoumání, jednak ředitel TSH nebyl na zasedání přítomen, takže za TSH nemohl nikdo reagovat. Nakonec bylo dohodnuto, že podklady prověří rada města a v případě porušení zákona uloží řediteli zakázku zrušit. Týden po zasedání rada města na své schůzi konstatovala, že zákon nebyl porušen.

 

Zastupitelstvo na tomto zasedání rozhodlo o převodu asi největšího počtu pozemků z majetku města v poslední době. Jde však o zcela logický krok, protože jde o pozemky pod dálniční křižovatkou a přivaděčem k ní. Vlastníkem křižovatky musí být stát a přivaděč musí podle zákona být nejméně silnicí III. třídy, kterou může vlastnit jen kraj, takže převody pozemků jsou vlastně postupem, jak správně podle zákona vypořádat pozemky pod komunikacemi.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu