Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 23/2013

konanému 9. prosince 2013

 

Hlavním bodem programu bylo nepochybně schválení rozpočtu na příští rok. Návrh byl podle našeho názoru připraven správně a podpořili jsme ho. V zásadě jediná polemika se vedla nad výší příspěvku pro Městské kulturní středisko Hostivice. Stejně jako na zasedání i zde se musím ohradit proti tvrzením, že jsem při rozhodování o zřízení MKSH sliboval, jak si organizace na sebe vydělá a příspěvek z rozpočtu bude minimální. Ve skutečnosti jsem tvrdil, že MKSH musí být schopné za podobné peníze, které se v rozpočtu dosud vydávaly na kulturu a provoz areálu Sokolovny, zajistit více akcí a činností. Za tímto tvrzením si nadále stojím. Navržený nárůst příspěvku vychází z odhadů nákladů na provoz Sokolovny, jak vycházejí ze stavebního projektu a z počtu pracovních míst slíbených v žádosti o dotaci. Zastupitelstvo se usneslo na tom, že mu má být předložena podrobnější analýza nákladů MKSH a srovnání s předchozími roky. To považuji za rozumný výsledek, s podrobnějšími podklady si bude moci každý zastupitel lépe udělat představu. Mému zasvěcenějšímu pohledu samozřejmě napomohlo to, že dočasně zastávám funkci zastupujícího ředitele a mám tak přehled o financování celé organizace – tuto možnost ostatní zastupitelé nemají.

 

V diskusi došlo opět na nekonečné téma rekonstrukce čistírny odpadních vod. Volba technologie bohužel není jednoduchá záležitost, ve které by se všichni orientovali. Lze proto pochopit, že pana starostu znepokojil dopis jednoho z dodavatelů technologií, který zpochybňuje navržené řešení a hlavně podmínky vypsaného výběrového řízení. Protože o volbě technického řešení zastupitelstvo diskutovalo dost dlouho a výběrové řízení na zhotovitele právě probíhá, zastupitelstvo se nakonec s dopisem vypořádalo tak, že ho vzalo na vědomí (nejtěsnější možnou většinou). Pan Tomšů zvolený za ČSSD navrhl, aby TSH podaly na rekonstrukci čistírny žádost o dotaci ze Středočeského kraje. Této žádosti nedávám nijak velkou šanci na úspěch, ale hned pár dnů po zasedání se ukázal jiný příznivý efekt tohoto usnesení: přílohou žádosti je posouzení efektivnosti nákladů a podmínek zadávacího řízení od orgánů ROP Střední Čechy, takže TSH a tím i město získají nezávislé stanovisko k tomu, zda jsou tyto tolik diskutované záležitosti v pořádku.

 

Diskuse tentokrát směřovala i ke stavu přírodní památky Hostivické rybníky. Vadí zejména různě polámané stromy, což by měly vyřešit těžby plánované na nadcházející zimu, a kvalita vody v rybnících. Pokusil jsem se na zasedání vysvětlit, co vše se pro řešení situace udělalo, a podobně shrnu nejdůležitější poznatky i zde: Rybníky jsou v majetku Rybářství Třeboň holding, a. s., a provozuje je Rybářství Mariánské Lázně, s. r. o. Jednání s provozovatelem se podařilo dosáhnout toho, že byl připraven projekt na odbahnění Břevského rybníka a Kaly a rekonstrukci hrází obou těchto vodních děl. Dotační podmínky nakonec umožnily podat žádost pouze na řešení jednoho rybníka a rybáři se rozhodli pro Kalu. Pro hostivické je důležitější Břevský rybník, který svým zápachem v horkých dnech kazí bydlení na Břvích, ale při rekonstrukci Břevského rybníka před Kalou by Kala byla odsouzena ke kolapsu – nemůže fungovat (a zvláště v současném stavu) bez přítoku vody od Břevského rybníka a vodu sem nelze pouštět, pokud Břevský rybník není zcela napuštěn. Bohužel podaná žádost byla zamítnuta z formálních důvodů, které se mi jeví spíše jako záminka, a v příštím roce byl dotační titul ministerstva zemědělství zrušen. V současné době není možné na obnovu rybníků získat dotaci z žádného programu a bez dotace si vlastník stavbu nemůže dovolit.

 

Jiří Kučera

 

Zpět na hlavní stranu