Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

TÉMA: Revitalizace Litovického potoka

 

 

ODKAZY NA DOKUMENTY

 

Dokumentace Revitalizace Litovického potoka pro stavební povolení – na stránkách města Hostivice

 

 

PŘEHLED UDÁLOSTÍ

 

1993–1994 – první úvahy o potřebě upravit Litovický potok ve městě v komisi životního prostředí

1995 – první studie revitalizace potoka od Litovického rybníka k Husovu náměstí (dočasně zřízena i komise rady města pro tuto akci)

2005 – zpracován investiční záměr revitalizace potoka od Litovického rybníka k nádrži Strnad a získán příslib dotace z PRŘS v případě dopracování záměru

2008 – akce zařazena usnesením zastupitelstva mezi 4 investiční priority

2009 – na základě výsledků jednání s vlastníky pozemků vyřazen úsek od Litovického rybníka ke stadionu

26. července 2010 – vydáno územní rozhodnutí

20. září 2010 – schváleno podání žádosti o dotaci

říjen 2010 – projektant odevzdal dokumentaci pro stavební povolení

21. února a 7. března 2011 – velké diskuse v zastupitelstvu, zda se má projekt vůbec realizovat; usnesení o podání žádosti zůstalo platné

29. června 2011 – vydáno stavební povolení

červenec 2011 – podána žádost o dotaci

červenec 2012 – doručeno oznámení o přidělení dotace z OPŽP a registrační list akce

srpen 2012 – vybrán organizátor výběrového řízení na zhotovitele, zahájeny práce na zadávací dokumentaci

září 2012 – zpracován projekt cest podél Litovického potoka, další postup závisí na dořešení vlastnictví 3 pozemků

listopad a prosinec 2012 – výkup pozemků

listopad a prosinec 2012 – opakovaný zájem novinářů o akci

27. února 2013 – vypsáno výběrového řízení na zhotovitele

29. května 2013 – SFŽP vydává stanovisko, že bude krátit dotaci, protože spolu se zadávací dokumentací nebylo zveřejněno odůvodnění akce

květen 2013 – výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové

září 2013 – za zhotovitele vybrána na základě výběrového řízení firma Zvánovec, a. s.

16. října 2013 – uzavřena smlouva se zhotovitelem

30. října 2013 – veškeré podklady k vydání rozhodnutí o dotaci předány na SFŽP

listopad 2013 – v Hostivickém měsíčníku oznámeno předpokládané zahájení prací

leden až březen 2014 – provedeny přípravné práce – odstranění porostů

10. dubna 2014 – uzavřen dodatek ke smlouvě se zhotovitelem, kterým se odkládá plnění, protože není dosud rozhodnuto o dotaci

květen 2014 – SFŽP mění projektovou manažerku akce

9. června 2014 – rada města na základě požadavku SFŽP schvaluje změnu technického dozoru investora, smlouvy jsou obratem uzavřeny a předány SFŽP

srpen 2014 – dokumentaci na SFŽP přebírá od projektové manažerky finanční manažerka

1. září 2014 – městu bylo doručeno rozhodnutí o přidělení dotace; téhož dne schváleno uzavření smlouvy o dotaci a dodatku ke smlouvě se zhotovitelem, kterým se upravují termíny

1. října 2014 – zahájení stavebních prací

 

 

KOMENTÁŘE

 

Projekt revitalizace Litovického potoka je městem dlouhodobě plánován a až do letošního roku byl kladně přijímán většinou zastupitelů. Projekt byl několikrát projednáván v radě města a na zastupitelstvu, byly podniknuty kroky k získání pozemků v okolí potoka do majetku města, aby mohl být projekt realizován. Na zasedání zastupitelstva 20. září 2010 bylo jednomyslně odsouhlaseno podání žádosti o dotaci na revitalizaci Litovického potoka z Operačního programu Životní prostředí.  Bohužel na zasedání zastupitelstva 21. února 2011 pan starosta a někteří zastupitelé za ČSSD změnili názor. Pan starosta prohlásil projekt za megalomanský, málo diskutovaný a projevil obavu, že městu nepřinese nic dobrého. Na zasedání 7. března 2011 byli proto přizváni odborníci – Ing. Zdeněk Viták (tvůrce projektu) a Ing. Dušek, kteří fundovaně odpověděli na všechny dotazy.

Domníváme se, že projektu byla věnována dostatečná příprava a jeho realizace bude přínosem pro město. Nesdílíme obavy některých našich spoluobčanů (větší výskyt komárů, špinavá voda z Litovického rybníka) a projekt plně podporujeme. Kromě jiného se revitalizací potoka zvýší jeho samočisticí schopnost a protékající voda bude čistější. Centrum města v okolí Litovického potoka je ve velmi neutěšeném stavu a v případě získání dotace bude moci město upravit tuto část, aniž by investovalo vlastní finanční prostředky. Vznikne tak další atraktivní vycházková trasa pro občany města, která bude mít částečně i přírodní charakter. Doufáme, že projekt dovedeme do konce, získáme 100% dotaci a následnou realizací přesvědčíme obyvatele o pozitivním dopadu tohoto projektu na město.

Markéta Mayerová, březen 2011

 

Článek z dubnového Hostivického měsíčníku

Na posledních dvou zasedáních zastupitelstvo dlouze diskutovalo o záměru revitalizace Litovického potoka v Hostivici. Jde o dlouhodobě připravovaný záměr, první studie vznikla v roce 1994 a současný záměr se připravuje od roku 2005, kdy bylo před zahájením prací svoláno pracovní setkání zastupitelů, na němž přizvaný odborník vysvětlil principy a možnosti této akce. V průběhu doby přijaly zastupitelstvo i rada města k tomuto záměru řadu usnesení, např. již v roce 2008 zastupitelstvo uložilo radě města podat do konce onoho roku žádost o dotaci na tuto akci. Záměr měla řada volebních stran v posledních volbách ve svém programu a je obsažen i v programovém prohlášení rady města. Přesto zřejmě nezaškodí jeho podrobnější přiblížení i příspěvkem v Hostivickém měsíčníku. Pro vážnější zájemce o toto téma je významná část dokumentace pro stavební povolení zveřejněna na webových stránkách města pod investičním odborem mezi připravovanými projekty.

Revitalizace vodního toku obecně znamená úpravu technicky upraveného koryta do přírodě bližšího stavu. Obnovení původních přirozených poměrů obvykle není možné, ale snahou je vytvořit členitější koryto, které umožní bohatší oživení toku a tím mimo jiné i intenzivnější samočištění protékající vody. Při revitalizacích v zastavěném území je obvyklou snahou zvýšit i protipovodňovou ochranu navazující zástavby.

Podobně si počínal i projektant revitalizace Litovického potoka v Hostivici mezi stadionem a rybníkem Strnad. Původně zamýšlený úsek od Litovického rybníka ke stadionu musel být vypuštěn z nynějšího rozsahu pro nevypořádané vlastnictví pozemků. Řešené území začíná ve směru toku u stadionu sedimentační nádrží, která má ochránit níže položené úseky před zanášením bahnem. Poměry jsou zde poněkud stísněné a koryto hluboko pod okolním terénem, proto hlavním úkolem je snížit strmost břehů a usnadnit přístup k vodě nejen návštěvníkům, ale i údržbě. Málo kapacitní mostek z betonových rour nahradí na jiném místě lávka. Na Husově náměstí bude zeď na pravém břehu (ke statkům) opravena a na levém břehu částečně opravena a částečně rozvolněna tak, aby se potok opět stal součástí náměstí. Předpokládá se rovněž odkrytí několika závěrečných metrů Jenečského potoka tak, aby se na náměstí opravdu stékaly dva potoky a místo nepůsobilo jako vyústění kanalizace. Mezi Husovým náměstím a mostem z ulice V Podskalí umožňuje širší městský pozemek na pravém břehu výraznější odtěžení svahu a rozšíření pásu kolem potoka. Tato úprava výrazně sníží riziko zaplavování pozemků na levém břehu včetně továrny Jaga při případné povodni. V úseku pod mostem ke smíchovské trati bude obnoven historický náhon, do něhož bude svedena část běžného průtoku. Tento náhon vedl po kraji zeleně u cyklostezky pod Jasanovou ulicí, která se stane součástí zeleného pásu kolem potoka. Zbývající průtok a případné povodňové průtoky potečou stávajícím korytem, které zůstává bez zásahu. Plošně nejrozsáhlejší revitalizace vznikne pod čistírnou k rybníku Strnad, kde se potok bude proplétat prostorem mezi nynějším korytem a karlovarskou silnicí. Stávající koryto bude částečně zasypáno a částečně z něj vzniknou tůně, které obohatí přírodní rozmanitost tohoto území.

Vlastní úprava toku je důležitá pro získání dotace. Občané města však pravděpodobně více ocení, že touto úpravou vznikne parkově upravený pás zeleně napříč celým městem. Významně se tak rozšíří možnosti vycházek a podobných oddychových činností. Záměr obsahuje i vedení cest, které však nelze ze zamýšlené dotace vybudovat. Na ně budeme muset sehnat peníze jinde. Veřejné osvětlení se u těchto parkových cest neplánuje. Z dotace však bude vymodelován terén a bude zde vysázena zeleň, což jsou základní kroky ke zřízení parku. Pokud bychom případně chtěli sázet kolem potoka bez terénních úprav, „navždy” bychom zakonzervovali stav, kdy potok teče v hlubokém nepřirozeném korytě a neumožňuje zapojení do zeleně. Získání dotace na revitalizaci je tedy jedinou pro město finančně únosnou variantou, jak tento zelený pás napříč městem založit.

Zaznamenal jsem připomínku, že údržba zeleně kolem potoka bude pro město příliš nákladná. Navrhovaná úprava skutečně znamená, že se všechny pozemky v tomto území budou nějak udržovat (sekat a uklízet) a tím se zvýší náklady. Současný stav, kdy se třeba kolem nové školy seká jen rovný pruh trávníku u ulice Pod Stadionem a zbytek zůstává neudržovaný (a neudržovatelný), však považuji za ostudný. Druhá výhrada spočívá v tom, že realizace stavby vyvolá dopravu při odvážení vytěžené přebytečné zeminy. To je pravda, jde však o omezení pouze v době stavby, které bude podle mého názoru plně ospravedlněno dosaženým výsledkem.

V době psaní příspěvku se podařilo vyřešit záměr na cca 2 km délky toku na 89 pozemcích různých vlastníků. Na akci je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a město požádalo vodoprávní úřad o vydání stavebního povolení. Zastupitelstvo schválilo pokračování příprav podle dosavadního projektu i podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Na její zpracování máme vybránu zkušenou firmu. Na podélné revitalizace tento typ akce je možné získat 100% dotaci, která pokryje i náklady na projekční přípravu a na výkupy pozemků. Město tak má jedinečnou příležitost vybudovat zelenou (parkovou) osu svou zástavbou s minimálními dopady na rozpočet. Pevně věřím, že překonáme všechny průběžně vznikající problémy a tato možnost nebude promarněna. V případě přiznání dotace bude možné akci zahájit pravděpodobně ve druhé polovině příštího roku.

Na závěr námět na výlet: Pokud někdo chce zjistit o revitalizacích víc, nebo mu slovo revitalizace zní jako neslušný výraz, může se podívat na Litovický potok v Ruzyni u obory Hvězda. Zde byl původně zatrubněný tok opět odkryt a upraven přírodě blízkým způsobem, který umožňoval stísněný prostor mezi ohradní zdí a silnicí.

Jiří Kučera, březen 2011

 

Zpět na hlavní stranu