Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: logo2

Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Programové prohlášení SNK Hostivice 2006 na zbytek volebního období (na roky 2012–2014)

 

Programové prohlášení na zbytek volebního období ma­ximálně vychází z programového prohlášení rady města na období 2010 až 2014 a vynechává již splněné body:

1.     Budeme se aktivně snažit o dokončení rozpra­covaného programu rozvoje města a jeho schválení zastupitelstvem. Tento program bude definovat základní směřování města v krátkodobém i středně­dobém výhledu a bude podkladem pro tvorbu rozpočtu a dalších strategických dokumentů. Při veškerém dalším rozhodování budeme postupovat tak, aby rozhodnutí byla v souladu s vizí schvá­lenou v programu rozvoje.

2.     Podporujeme rekonstrukci čistírny odpadních vod, kterou se zvýší její kapacita. Budeme podporovat opravy a rekonstrukce splaškové kanalizace, který­mi by se mohl snížit přítok balastních vod do čistír­ny. Nelze však už očekávat podobně velké efekty jako po loňském dokončení oddílné kanalizace v Nouzově.

3.     V průběhu volebního období musí být pořízen nový územní plán, protože podle stavebního zákona končí platnost toho stávajícího v roce 2015. Nepod­poříme vymezování nových zastavitelných území nad rámec stávajícího územního plánu. Rozhodně nesouhlasíme s velkými rozvojovými plochami kolem Hostivických rybníků. Naším dlouhodobým cílem je naopak postupná přeměna výrobních a lo­gistických areálů uvnitř obytné zástavby na vhod­nější využití.

4.     Způsob, jakým je navržena rekonstrukce Sokolov­ny, nepovažujeme za nejvhodnější, a na zastupitel­stvu jsme ho nepodpořili. V případě přiznání dota­ce, o kterou je požádáno, však nebudeme rekon­strukci podle schváleného projektu nijak bránit, půjde-li o jedinou reálnou možnost, jak dosáhnout rekonstrukce Sokolovny v relativně krátké době.

5.     Věnujeme odpovídající pozornost tomu, aby byl řádně spravován a udržován městský majetek. Bude zajištěna řádná péče o všechny plochy zeleně a úklid veřejných prostranství. Budou opravovány ulice a podle možností rozpočtu rekonstruovány jednotlivé ulice s nevyhovujícím povrchem. Budo­vání a rekonstrukce chodníků se zaměří na chodní­ky v ulicích s největším provozem. Dohlédneme, aby změněný způsob správy některých městských budov, při kterém vzniká „fond oprav“, vedl ke zlep­šení stavu těchto nemovitostí.

6.     Podporujeme rozvoj zeleně na vhodných plochách v zastavěném území i v okolí. Zasadíme se i o za­jištění odpovídající zákonné ochrany přírodně zají­ma­vých území. Hlavními lokalitami rozvoje zeleně je pás nad Jenečkem včetně Višňovky, údolí Lito­vic­kého potoka, kde podporujeme připravovanou revitalizaci, a pás podél zástavby směrem k Sobínu. Pozornost budeme nadále věnovat i péči o území Hostivických rybníků. Podporujeme připravované odbahnění rybníků.

7.     Podporujeme záměr modernizace železniční tratě Praha – Kladno a zřízení nových zastávek v Jeneč­ku, u litovického hřbitova a u Sadové ulice. Nadále budeme usilovat o zřízení mimoúrovňové křižovatky se silnicí R6 v Paloukách, která ochrání Hostivici v bu­doucnu od kamionové dopravy z průmyslové zóny na Paloukách.

8.     Nesouhlasíme se záměrem vybudovat novou vzle­tovou a přistávací dráhu letiště Praha-Ruzyně, který již získal souhlasné stanovisko ministerstva život­ního prostředí. Pokud k výstavbě přes nesouhlas města dojde, budeme požadovat co největší ochran­ná opatření a kompenzace.

9.     Podporujeme a nadále chceme podporovat veřejně prospěšnou činnost místních zájmových organizací. Budeme hledat možnosti, jak zvýšit nabídku kultur­ních, společenských, sportovních a dalších akcí ve městě. Podpoříme vybudování kulturního střediska města Hostivice, které by do sebe integrovalo knihov­nu a které by pokrylo širokou oblast kultur­ního dění v Hostivici.

10.  Považujeme za svůj cíl, aby si radnice počínala maximálně transparentně a otevřeně vůči občanům. Iniciovali jsme tvorbu pravidel pro transparentní zadávání veřejných zakázek a podporujeme jejich začlenění do interních pravidel města.

11.  Považovali jsme za nezbytné přijmout úvěr na dostavbu školy, která se již uskutečnila. Nyní usilu­jeme o úsporné hospodaření města a nepodpoříme žádný neuvážený úvěr ani případný prodej strategického městského majetku.

 

Zpět na hlavní stranu