Popis: Popis: logo2

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 2/2014

konanému 8. prosince 2014

 

Významným bodem tohoto zastupitelstva bylo schválení rozpočtu na rok 2015. Návrh byl zpracován obdobným způsobem jako v minulých letech a obsahuje nutné běžné výdaje a nejdůležitější investiční výdaje. Další investiční výdaje bude možné doplnit v lednu podle výsledku hospodaření. Na příjmové straně byl zvolen raději velmi opatrný odhad daňových příjmů, takže v rozpočtu by měly být skryty určité rezervy, které bude možné vyčíslit a využít v průběhu roku.

 

Protože došlo ke změně ve struktuře komisí (nově byla zřízena komise sportu), bylo vhodné aktualizovat zásady pro poskytování příspěvků organizacím, které byly dosud navázány na stávající strukturu komisí. Návrh měl významnou formální vadu, že obsahoval jmenovitý přehled, kdo má podepisovat zápis z jednání hodnotící komise. V právních předpisech, vnitřních předpisech a jiných obecných pravidlech nemají konkrétní jména co dělat, oprávnění by mělo být vázáno např. na zastávanou funkci. Pokud by totiž osoba jmenovaná v předpisech nemohla či nechtěla z nějakého důvodu vykonat svůj úkol (zde podepsat zápis), nebylo by věc možné řešit jinak než změnou předpisu – do té doby by bylo fungování podle pravidel zablokováno. Pan starosta uvedl, že na zvoleném řešení trvá a zastupitelstvo ho odsouhlasilo. Zastupitelé za Hostivici 2006 pro návrh nehlasovali. Stalo se tak nikoliv z důvodu nesouhlasu s kterýmkoliv z jmenovaných, ale proto, že řešení je formálně chybné.

 

Při volbě členů školské rady jsme byli připraveni podpořit dosavadního předsedu dr. Suchánka, zastupitele za TOP 09. Pan starosta jako předsedající však v souladu s jednacím řádem nechal hlasovat nejprve o dříve podaných návrzích projednaných radou města, kteří byli všichni zvoleni, na hlasování o nominaci dr. Suchánka proto vůbec nedošlo.

 

Na toto zasedání zastupitelstva byl předložen návrh na prodej zdravotního střediska. Zastupitel za Hostivici 2006 K. Malík podal připomínku k záměru prodeje již v době jeho zveřejnění podle zákona o obcích a nyní zastupitelé za Hostivici 2006 zopakovali výhrady k prodeji. Protinávrh, aby budova nebyla prodána, ale dlouhodobě pronajata, podpořili jen zastupitelé za Hostivici 2006 a TOP 09. Následně zastupitelstvo bez hlasů těchto dvou stran prodej schválilo.

 

Dodatečně byl do programu zařazen záměr, aby si město pronajalo od vlastníka školky U Višňovky budovu a zřídilo zde součást městské školky. Návrh nebyl příliš dobře připraven, především se schvalovalo pronajmutí, aniž bylo vyřešeno v rozpočtu placení nájemného. Protože je však nedostatečná kapacita městské školky zásadní problém, i přes výhrady ke zvolenému postupu, jímž byl záměr schvalován, jsme pronájem podpořili.

 

Velkým zklamáním pro nás bylo prohlášení pana starosty, že rada města nebude schvalovat žádné programové prohlášení. Nebylo tak jasně řečeno, čeho chce současná „vláda města“ dosáhnout.

 

 

Zpět na hlavní stranu