Popis: Popis: logo2

Hostivice 2006

 

Komentář k zasedání zastupitelstva města č. 3/2015

konanému 19. ledna 2015

 

V pondělí 19. ledna se konalo již třetí zasedání nově zvoleného zastupitelstva v tomto volebním období. Protože se názory zastupitelů zvolených za Hostivici 2006 liší od některých přijatých usnesení, považujeme za nutné zveřejnit a vysvětlit své postoje.

 

Překvapeni jsme byli již v úvodu zasedání. Kontrolní výbor, kterému předsedá J. Kučera, předložil návrh plánu své činnosti na první pololetí letošního roku. Plán se nijak zásadně nelišil od plánů, které byly schvalovány v minulosti, nyní se však proti němu vymezilo vedení města s odůvodněním, že překračuje působnost výboru danou zákonem o obcích, a zastupitelstvo plán neschválilo. Stalo se tak poprvé od obnovy obecní samosprávy v roce 1990. Návrh plánu byl předložen již na jednání rady města 12. ledna, která ho vzala na vědomí. Nikdo z radních vůči němu při jednání, kterému byl předseda výboru přítomen, nevznesl žádnou připomínku. Aby si mohli občané udělat představu, co zamýšlel kontrolní výbor kontrolovat, zveřejňujeme neschválený návrh plánu: 1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města. 2. Kontrola souladu způsobu uzavírání smluv a vzorů smluv užívaných Městem Hostivice s právními předpisy ČR. 3. Kontrola smluv uzavřených Městem Hostivice, zejména způsobu evidence uzavřených smluv a zajištění uplatnění práv a dodržení povinností z nich plynoucích. 4. Kontrola stavu pravomocně neskončených soudních řízení, ve kterých jakožto účastník vystupuje Město Hostivice. 5. Kontrola zajišťování řádné péče o městský majetek – komunikace.

 

V souvislosti se změnou složení zastupitelstva navrhla rada města změnu složení pracovní skupiny, která jedná s Letištěm Praha, a. s., o podobě ochranného valu, jenž má být vybudován současně s případnou výstavbou nové vzletové a přistávací dráhy. Navrženo bylo odvolání P. Králíka a J. Kučery a jmenování místostarosty T. Müllera a vedoucí odboru životního prostředí L. Vondruškové. Jmenování nových členů je logické, ohradili jsme se však proti odvolání J. Kučery, který se problematice dlouhodobě věnuje a dříve mj. vedl pracovní skupiny, které formulovaly vyjádření města k hodnocení vlivu stavby nové dráhy na životní prostředí. Návrh na odvolání byl odůvodněn při jednání tím, že vše důležité již bylo dohodnuto a proto není třeba, aby se J. Kučera účastnil zbývajících jednání. O záležitosti hlasovalo zastupitelstvo opakovaně, protože několikrát počet sečtených hlasů neodpovídal počtu přítomných zastupitelů, a posledním hlasováním bylo nejtěsnější většinou 9 hlasů umožněno J. Kučerovi nadále v pracovní skupině působit.

 

Již v lednovém Hostivickém měsíčníku bylo publikováno usnesení, kterým zastupitelstvo na prosincovém zasedání schválilo prodej domu čp. 791. Považujeme za nutné upřesnit, že jde o budovu zdravotního střediska na rohu ulic Čsl. armády a Prostřední. Hostivice 2006 s prodejem nesouhlasila, protože město již nemá ve svém majetku mnoho budov a prodejem se zbavuje poslední budovy, u níž lze v případě nutné potřeby jiné investice uvažovat o prodeji. Dali bychom přednost dlouhodobému pronájmu s tím, že by nájemce provedl potřebné opravy objektu. Na lednovém zasedání zastupitelstvo schvalovalo výsledek výběrového řízení a musíme říci, že nás jeho průběh neuspokojil. Výběrové řízení bylo vyhlášeno přes Vánoce, a to zřejmě jen zveřejněním na úřední desce, a také se přihlásil jediný zájemce, který nabídl 2 000 Kč nad požadovanou minimální kupní cenu. Usnesení o prodeji jsme proto nepodpořili a žádnou roli při tom nehrály informace o majetkových vazbách v kupující firmě, které na zasedání přednesli zastupitelé za TOP 09.

 

Velmi zvláštním způsobem se připravuje aktualizace (či spíše zásadní změna) Programu rozvoje města Hostivice. Program rozvoje je základní strategický dokument, který definuje vizi, co by se z Hostivice mělo stát do budoucna. Na zasedání zastupitelstva v červnu 2014 bylo starostovi uloženo, aby přijímal podněty k aktualizaci programu rozvoje a předložil je zastupitelstvu k posouzení. Na lednové zasedání proto byl předložen seznam doručených podnětů a studií. Nebylo však řečeno, kdo tyto dokumenty u zpracovatelů objednal a pak je předal na radnici. Asi se příliš nemýlíme, pokud se domníváme, že všechny pocházejí od majitele pozemků kolem Břví, který chce dosáhnout změny těchto pozemků na zastavitelné. Zastupitelé tyto dokumenty nedostali spolu s podkladovými materiály s odůvodněním, že jsou příliš obsáhlé a většina zastupitelů by je stejně nestudovala, a na dotaz byli poučeni, že si mohou materiály přijít prostudovat do kanceláře pana místostarosty. V rámci projednávání tohoto bodu se podařilo dosáhnout aspoň slibu, že zastupitelé podklady dostanou. Jen na okraj byli zastupitelé informováni, že na základě doručených studií rada města rozhodla, aby pan místostarosta nechal zpracovat aktualizaci programu rozvoje podle závěrů studií a ustavil k tomu svoji pracovní skupinu. Shledáváme v tomto postupu dva významné problémy: 1. O zpracování aktualizace programu rozvoje rozhoduje podle kapitoly 14 schváleného programu rozvoje zastupitelstvo, přičemž stanoví, v čem má být dokument aktualizován. Rada tak podle našeho názoru není k zadání aktualizace oprávněna. 2. Celý proces má proběhnout mimo komisi rozvoje a životního prostředí, která je poradním orgánem rady a podle svého názvu má tuto problematiku v náplni své činnosti.

 

 

Závěrem ještě upozorňujeme na usnesení rady města č. RM-26/2014-12, kterým bylo schváleno pokácení 16 lip, tedy úplně celé aleje na hrázi Břevského rybníka z důvodu výstavby chodníku. Vybudování chodníku v celé Hájecké ulici považujeme za důležité, je však pro nás nepřijatelné, aby se tak stalo za cenu likvidace aleje zcela zdravých vzrostlých stromů.

Za Hostivici 2006

Jiří Kučera a Karel Malík

 

Tento text byl otištěn v Hostivickém měsíčníku č. 2/2015

 

Zpět na hlavní stranu