Popis: Popis: logo2

Hostivice 2006

 

Program rozvoje města Hostivice – článek pro Hostivický měsíčník 4/2015

 

Řídí rozvoj města zastupitelstvo, nebo investoři?

Vymezení nových rozvojových ploch kolem Hostivických rybníků, tedy zástavba polí kolem přírodní památky, v ochranném pásmu a v místech s nejvyšším stupněm ochrany zemědělské půdy. Zástavba zeleného pásu severně od trati Praha – Kladno, který vznikl v posledních letech s využitím evropských, státních i krajských dotací. Dostavba plochy mezi zámkem a základní školou. To jsou asi nejzávažnější změny, které tvoří navrženou aktualizaci programu rozvoje města Hostivice, tedy základního strategického dokumentu, podle něhož zastupitelstvo posuzuje všechny projednávané záměry.

Jak tento návrh aktualizace vznikl? Na radnici byly shromážděny studie s podněty ke změně programu rozvoje. Pouze v jedné z nich je uvedeno, že byla zpracována pro vlastníky pozemků na Břvích kolem Hostivických rybníků. U ostatních studií není objednatel uveden, ale lze ho snadno dovodit z toho, že všechny obhajují změny ploch kolem Hostivických rybníků na zastavitelné území. Jak je uvedeno v podkladu pro zastupitele, vlastní aktualizace Programu rozvoje pokrývá následující oblasti: - Aktualizace dat a údajů. - Doplnění, resp. uvedení do souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. - Zohlednění závěrů a výstupů ze shromážděných studií. - Doplnění programových priorit vyplývajících z volebních programů a výsledků voleb. Třetí odrážkou tedy rada města otevřeně zastupitelstvu říká, že navrhuje změnit program rozvoje podle zájmu konkrétních investorů! Návrh navíc v komisi rozvoje a životního prostředí obhajoval arch. Sedlák, který zpracoval v srpnu 2014 (tedy v době, kdy zastupitelstvo o žádné změně programu rozvoje nerozhodlo ani neuvažovalo) návrh změn podle představ investorů.

Vlastní návrh aktualizace programu rozvoje je pozoruhodný dokument. Tvůrce vzal původní dokument schválený v listopadu 2013 a na různá místa do něj doplnil (překopíroval) vybrané pasáže ze studií předložených nejspíše investory. Kromě toho pár míst částečně aktualizoval, jiná ale zůstala beze změny. Vůbec mu přitom nevadilo, že text ztrácí logiku a je vnitřně rozporný. Tak například za konstatováním, že údaje o dojíždění do zaměstnání ze sčítání lidu 2011 dosud nejsou k dispozici, je doplněna tabulka s těmito údaji. Program rozvoje obsahuje přehled městského nemovitého majetku s konstatováním, že je považován za strategický a nezcizitelný kromě uvedených výjimek. Tvůrce aktualizace vypustil výjimku spočívající v možnosti prodeje zdravotního střediska za určitých podmínek, ale budovu ponechal v seznamu majetku, takže ji prohlásil za nezcizitelnou. Škoda, že se tak děje měsíc poté, co zdravotní středisko už má jiného vlastníka. Protože se zpracovateli nehodily výsledky dotazníkového šetření o názorech občanů, tuto kapitolu zcela vypustil. Pokud by ale tvůrce aktualizace měl pochybnosti o metodice šetření, měl logicky zajistit lepší průzkum a ne se tvářit, že žádný neexistuje. Místo toho byl do programu doplněn přehled volebních programů, který je však zpracován zcela účelově. Například Hostivice 2006 uvedla ve svém volebním programu výslovně šest dlouhodobých strategických cílů, ale v předkládaném dokumentu se objevil jen jeden z nich. Nepříznivý dojem z celého dokumentu už jen podtrhuje neskutečné množství duplicit a pravopisných chyb – ve významné části textu chybějí háčky a čárky ve slovech. Z celého návrhu navíc není zřejmé, zda „jen“ mění stávající dokument, nebo ho nahrazuje. V každém případě však zcela postrádá zhodnocení dosavadního naplňování programu rozvoje a vysvětlení, co je cílem aktualizace a z jakých příčin je navrhována. To lze zjistit jen podrobným porovnáním původního a nového dokumentu, protože změny nejsou nijak označeny.

Rozbor, v čem se liší stávající program rozvoje a navrhovaná aktualizace, a podrobné připomínky Hostivice 2006 k předložené aktualizaci, je zveřejněn na našich webových stránkách, kam odkazujeme zájemce o další informace.

Návrh aktualizace byl zveřejněn na webových stránkách města 10. března 2015 a je zařazen k projednání na zasedání zastupitelstva 23. března 2015 (těchto 13 dnů je tedy prostor na podrobnou diskusi s veřejností, který byl slíben vedením města). V době, kdy vyjde toto číslo Hostivického měsíčníku, bude nejspíš již rozhodnuto. Záležitost je však natolik zásadní, že považujeme za nutné své připomínky zveřejnit nyní bez ohledu na to, jak projednávání dopadne. O výsledku jednání se dozvíte v souhrnu usnesení ze zasedání zastupitelstva, které bude otištěno nejspíše v tomto čísle HM, případně v zápise ze zasedání zastupitelstva zveřejněného na webových stránkách města.

Zastupitelé za Hostivici 2006: Jiří Kučera, Karel Malík a Pavel Hosenseidl

Toto stanovisko podporují i další členové Hostivice 2006

 

Zpět na hlavní stranu