Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

TÉMA: Nová vzletová a přistávací dráha
letiště Praha-Ruzyně

Přehled vývoje událostí a dokumentů

 

Poslední aktualizace: 5. února 2010

POZOR: město Hostivice spustilo nové webové stránky. Odkazy na této stránce nejsou zatím aktualizovány na nové adresy!

 

 

Úvodní informace

 

 

Výstavba a provoz nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně, která zasahuje i na území města Hostivice, znamená významné zvýšení zátěže z letecké dopravy v Hostivici. Tato stránka shrnuje průběh projednávání záměru a nejvýznamnější dokumenty k záměru z hostivického pohledu dostupné na internetu. Události jsou řazeny od nejnovějších ke starším a přehled si nečiní nárok na úplnost.

 

 

DOKUMENTACE HODNOCENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODRUHÉ

 

 

Události

 

8. února 2010 – termín pro zaslání vyjádření kteréhokoliv občana na MŽP

25. ledna 2010 – Zastupitelstvo města Hostivice schválilo vyjádření města k dokumentaci EIA; vyjádření je nesouhlasné
9. ledna 2010 – Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil oznámení MŽP o projednávání dokumentace; od tohoto data se počítá lhůta 30 dnů na vyjádření

prosinec 2009 – Letiště Praha, a. s., předložilo na Ministerstvo životního prostředí doplněnou dokumentaci

 

 

NÁVRH OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA

 

 

Události

 

14. září 2009 – zastupitelstvo schválilo usnesení, kterým nesouhlasí s výstavbou nové vzletové a přistávací dráhy a v případě jejího budování požaduje vymezení co nejmenšího ochranného hlukového pásma (podrobněji je usnesení komentováno v Hostivickém měsíčníku 10/2009)

3. září 2009 – proběhne setkání s občany k návrhu ochranného hlukového pásma předloženému Letištěm Praha, a. s.

červen 2009 – Letiště Praha, a. s., žádá město o vyjádření k návrhu ochranného hlukového pásma a upravených ochranných podmínek

28. ledna 2008 – při hodnocení dokumentace vlivů stavby na životní prostředí odloženo jednání o návrhu ochranného hlukového pásma na samostatné jednání

28. listopadu 2007 – zástupci Letiště Praha, s.p., poprvé představili zastupitelstvu města první návrh ochranného hlukového pásma, které je navrženo pro předpokládanou novou vzletovou a přistávací dráhu (návrh je součástí dokumentace EIA, samostatně není na internetu k dispozici)

 

Odkaz

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva města 28. listopadu 2007

 

 

 

DOKUMENTACE HODNOCENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POPRVÉ

 

 

Události

 

13. března 2008 – Ministerstvo životního prostředí vrátilo Letišti Praha, s.p., dokumentaci k dopracování
4. února 2008 – uplynul termín pro podávání vyjádření

28. ledna 2008 – zastupitelstvo schválilo vyjádření města k dokumentaci podle návrhu zpracovaného pracovní skupinou

16. ledna 2008 – pracovní skupina ustavená při komisi pro životní prostředí na schůzce dohodla návrh vyjádření města k dokumentaci

7. ledna 2008 – orgány města se dozvídají o projednávání dokumentace, při komisi pro životní prostředí je po dohodě s radou města ustavena pracovní skupina, která připraví návrh vyjádření pro zastupitelstvo

3. ledna 2008 – Magistrát hl. m. Prahy zveřejňuje na úřední desce informaci o projednávání dokumentace (termín rozhodný pro počítání lhůt pro vyjádření)

21. prosince 2007 – Krajský úřad Středočeského kraje zveřejňuje na úřední desce informaci o projednávání dokumentace (termín rozhodný pro počítání lhůt pro vyjádření)

18. prosince 2007 – informace o projednávání dokumentace je zveřejněna v databázi CENIA

17. prosince 2007 – Ministerstvo životního prostředí rozesílá informaci o projednávání dokumentace

 

Odkazy

 

Stránka o projednávání záměru v databázi CENIA

Vyjádření města k dokumentaci (leden 2008)

Úplná dokumentace EIA na stránkách NERWY

 

 

 

OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

Události

 

říjen 2005 – zastupitelstvo města Hostivice schválilo obsáhlý materiál k oznámení o hodnocení vlivu stavby nové vzletové a přistávací dráhy a požadovalo dopracování dokumentace, ministerstvo životního prostředí později rozhodlo, že dokumentace musí být dopracována

 

Odkaz

 

Vyjádření města Hostivice k oznámení (říjen 2005)

 

 

 

NOVÁ VZLETOVÁ A PŘISTÁVACÍ DRÁHA V ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA HOSTIVICE

 

 

Události

 

červen 2005 – zastupitelstvo města Hostivice schválilo územní plán města Hostivice, který vymezuje plochu pro výstavbu nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně a zařazuje ji mezi veřejně prospěšné stavby. Toto řešení neznamenalo souhlas s výstavbou dráhy, ale bylo vynuceno stanoviskem ministerstva dopravy jako dotčeného orgánu státní správy. Pokud by územní plán nebyl schválen, nebylo by možné připravit napojení města na rychlostní silnici R6 a kamionová doprava z komerčních zón by výhledově zahltila Hostivici

 

Odkaz

 

Územní plán města Hostivice na samostatné stránce investičního odboru MÚ Hostivice

 

 

 

Zpět na hlavní stranu Hostivice 2006