Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Analýza plnění volebního programu v letech 2002 až 2006

 

Text volebního programu je uveden v bíle podbarvených částech normálním písmem a jeho jednotlivé body zpravidla zvýrazňují odrážky. Komentář je psán kurzívou.

Hodnocení se omezuje výhradně na komentář volebního programu, i když během období bylo potřeba vyřešit řadu dalších úkolů, které volební program vůbec nezmiňoval.

 

RADNICE

Náš hlavní cíl

Městská samospráva, která pracuje kvalitně a zodpovědně, poskytuje veřejnosti maximální množství informací o své činnosti a zapojuje občany do rozhodování o věcech veřejných. Městský úřad zaručující funkční servis samosprávě a profesionální výkon státní správy.

Souhrnné hodnocení:

Došlo k významnému zlepšení, k ideálu a naší představě má však současný stav stále daleko.

Rada města průběžně řeší všechny problémy, které je třeba rozhodnout. Starosta jmenoval nového tajemníka městského úřadu, vznikly základní předpisy upravující činnost radnice (jednací řád rady města, organizační řád městského úřadu apod.), byl nastaven základní způsob zveřejňování informací na informačních tabulích i na internetu. Naproti tomu na úřadě pracují nejen velmi pracovití a schopní zaměstnanci a vedení města chybí odvaha řešit zásadním způsobem některé problematické momenty fungování radnice. Činnost řady komisí skončila pro rozčarování jejich členů. Bohužel se nepodařilo zajistit standardně vyhovující úroveň materiálů určených pro zastupitelstvo, zasedání nezřídka probíhají bez dostatečných podkladů. Zveřejňování informací funguje bezproblémově jen v rutinních záležitostech, úřad neumí dostatečně informovat o aktuálních záležitostech ani například vydat tiskovou zprávu.

Chod a kvalita práce městského úřadu závisí především na řízení uvolněnými zastupiteli. Přesvědčili jsme se, že „zvenčí“ lze tuto oblast ovlivňovat velmi obtížně.

 

Jak chceme postupovat a co chceme dosáhnout

-       Hlavními zásadami a pravidly, kterými se budeme řídit, jsou:

·          zákonnost, kvalita, efektivnost a etika při práci pro občany

·          hájit především zájmy občanů

·          co nejsvědomitěji spravovat obecní majetek

·          dodržovat nestrannost a rovný přístup, neúplatnost

·          informační otevřenost a pravdivost, nelze uvádět veřejnost vědomě v omyl nepravdivým nebo zavádějícím prohlášením ani zamlčováním informací

·          nezneužívat získané informace k osobnímu prospěchu ani k prospěchu jiných osob

Jde o obecné zásady, jejichž naplnění nelze objektivně hodnotit. Jsme přesvědčeni, že zástupci Hostivice 2006 jsou vedeni snahou pomoci městu, nikoliv dosáhnout vlastního prospěchu.

 

Činnost samosprávy:

-       Rozhodování zastupitelstva a rady města musí vycházet z důkladného posuzování veřejných zájmů i zájmů jednotlivých občanů.

Plnění tohoto bodu programu je obtížně hodnotitelné.

-       Budeme prosazovat rozdělení agendy mezi členy rady a stanovení osobní odpovědnosti za jednotlivé oblasti. I při tomto rozdělení musí mít přehled o veškerém dění starosta.

K rozdělení kompetencí v roce 2002 došlo, záměr byl splněn. Postupně nastal jistý přesun agendy zejména s ohledem na časové možnosti neuvolněných radních. Nejsme si jisti, zda počínání všech členů rady bylo dostatečně koordinováno tak, aby se jejich práce doplňovala.

-       Respektovaným poradním orgánem rady a zastupitelstva budou odborné komise, jejichž činnost chceme obnovit. Za členy komisí navrhneme místní občany, kteří rozumí dané problematice a budou ochotni se podílet na formulaci názorů města.

Po volbách v roce 2002 byly ustaveny tyto komise: stavební, investiční, dopravní, životního prostředí, dětí a mládeže, kultury a sportu, sociální a zdravotní, letopisecká a informační. (Přestupková komise a povodňová komise nejsou podle zákona o obcích komisemi, ale zvláštními orgány města.) V první polovině volebního období komise pracovaly intenzívně a přinášely řadu námětů, pak však jejich činnost v řadě případů zeslábla, případně zcela zanikla. Jednu z hlavních příčin vidíme v tom, že se často nepodařilo najít vhodný způsob spolupráce mezi komisemi a radou. Poučení z tohoto vývoje promítneme do našeho volebního programu pro příští období.

-       K řešení zvláště závažných otázek jsme připraveni vyhlásit místní referendum.

Potřeba referenda v tomto volebním období nevznikla.

-       Za mimořádně důležitou považujeme kontrolu činnosti rady a zastupitelstva, a to nejen kontrolním výborem, ale i veřejností. Vedení kontrolního výboru svěříme opozici.

Předsedou kontrolního výboru je Mgr. Václav Pasák z KSČM, tj. zástupce opoziční strany. Mgr. Pasák se konstruktivně podílí na činnosti rady a prováděnými kontrolami se snaží spíše radě pomoci, než hledat chyby. Vyšší kontrolu ze strany veřejnosti umožňuje především větší transparentnost rozhodování – zveřejňování všech zápisů z jednání zastupitelstva i rady města na informačních tabulích a na internetu.

 

Informování veřejnosti:

-       Jako zcela zásadní vnímáme důsledné informování veřejnosti o činnosti radnice. Zveřejňovány budou všechny informace, které zveřejněny být mohou. Tím rozumíme vedle informací zveřejňovaných povinně podle zákonů zejména zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva, rady, výborů a komisí města, plná znění městských vyhlášek, přehled průběhu a výsledků výběrových řízení zadávaných městem, oznámení o zahajovaných řízeních či informace o záměrech města.

Řada z uvedených dokumentů je průběžně zveřejňována. Na městském úřadu však není jednoznačně stanovena odpovědnost za zveřejňování informací, i proto zůstávají některé části městských stránek nenaplněny. Informační komise doporučila nezveřejňovat zápisy z jednání výborů a komisí, protože mohou obsahovat větší množství osobních údajů a jejich úprava ke zveřejnění by byla náročná.

-       Zavedeme informační tabule ve všech částech města, na kterých budou zveřejňovány důležité aktuální zprávy. Některá oznámení, například pozvánky na zasedání zastupitelstva, budou vyvěšována i na dalších místech.

Na začátku volebního období byly umístěny informační tabule v Jenečku a na Břvích, později byly doplněny informační tabule u autobusových zastávek. Význam těchto kroků snižuje skutečnost, že nejsou jednoznačně nastavena pravidla zveřejňování dokumentů na těchto tabulích (co, kdo, kdy a jak). Řada tabulí je bohužel poškozena či zcela zničena a jejich průběžné opravování nefunguje, takže místy se již o zveřejňování informací na veřejných tabulích nedá mluvit.

-       Důležitou roli v informování občanů bude hrát Hostivický měsíčník, který bude přinášet více informací o činnosti a záměrech městských orgánů. Vedle toho musí v HM zůstat dostatečný prostor pro mimoradniční zprávy o dění ve městě i pro publikování polemik k oficiálním stanoviskům. Rozhodovací pravomoc o obsahu HM bude svěřena redakční radě, orgány města nebudou do náplně zasahovat.

Informace o jednání rady i zastupitelstva byly publikovány včetně vysvětlení, proč byla tato rozhodnutí přijata. V posledním roce se zprávy z rady omezují na často málo říkající výpis z usnesení. HM si udržel svoji standardně vysokou úroveň, ale nepodařilo se realizovat některé záměry, které by ho dále vylepšily. Polemik bylo zejména v poslední době bohužel až příliš. Do činnosti redakční rady rada města nijak nezasahuje.

-       Výrazně zlepšíme prezentaci města na internetu. Na oficiální stránce chceme zpřístupnit aktuální zprávy i archiv starších informací. Z internetové stránky vytvoříme nejrozsáhlejší a nejúplnější informační zdroj o dění ve městě.

V dubnu 2004 byly spuštěny nové internetové stránky iniciované informační komisí, které mají po počátečním nárůstu víceméně setrvalou návštěvnost. Stále však roste objem přenesených dat, což souvisí se zveřejněním velkých dokumentů ve formátu PDF na stránkách (zejména územní plán a dokumentyo historii). Na stránkách je připravena řada možností (kalendář událostí, některé úřední rubriky, možnosti prezentace firem,…), které jsou využívány nedostatečně. Na úřadě chybí pracovník, který by se trvale zabýval úplností a aktuálností stránek.

 

Práce městského úřadu:

-       Městský úřad vedle servisu pro městskou samosprávu provádí i výkon státní správy. Chceme dosáhnout profesionální práce úředníků respektující zákony i zájmy města a občanů.

Jako profesionální hodnotíme výkon pouze některých odborů MÚ.

 

MĚSTO

Náš hlavní cíl

Hostivice jako město k bydlení, s kvalitním zázemím pro rekreaci a společenský život, jako přirozené centrum mikroregionu.

Souhrnné hodnocení:

Základní představy rozvoje města definoval nový územní plán schválený v červnu 2005. Rada města většinou v této oblasti spíše reaguje na podněty zvenčí (požadavky investorů), aktivní přístup je ojedinělý a v případě studie centra města skončil v únoru 2005 v pracovní verzi dokumentu. Po rozpadu stavební komise chybí odborné zázemí pro posuzování jednotlivých záměrů.

V průběhu volebního období se projednávalo několik rozvojových lokalit. Podařilo se ovlivnit i starší, již povolené projekty, ve prospěch doplnění veřejných funkcí (viz dále). Nově projednávané záměry byly, přes některé chyby, usměrněny a byly požadovány doprovodné investice.

 

Jak chceme postupovat

-       Při zpracování nového územního plánu města, který byl již zadán, zapojíme do diskuse o budoucnosti města veřejnost a vymezíme zájmy, představy a potřeby rozvoje města. Hlavní myšlenky a zásady rozvoje budeme dlouhodobě prosazovat, hájit a dodržovat.

Územní plán schválilo ZM v červnu 2005 a považujeme ho za rozumný výsledek. Přes některé dílčí kontroverze proběhla příprava ÚP zcela transparentně, všechny kroky byly veřejně projednávány podle zákona a všechny stupně příprav jsou zveřejněny na internetu.

-       V rozsáhlejších rozvojových lokalitách vymezíme podrobnější pravidla výstavby.

Pro nové rozvojové plochy obsahuje nový územní plán některé zvláštní regulativy. Při „rozjezdu“ rozvojových lokalit vznikaly podmínky výstavby ve stavební komisi, i tak došlo k některým dílčím chybám ve vyjednávání.

-       Určíme skupinu odborně vzdělaných lidí (komisi architektury a urbanismu) zodpovědnou za urbanisticko-architektonický rozvoj města, která bude respektovaným poradním orgánem rady města.

Komise architektury a urbanismu, záhy přejmenovaná pro jednoduchost na stavební komisi, fungovala v kvalitním složení a s velkým nasazením první dva roky volebního období a poté se rozpadla kvůli nedostatkům v komunikaci mezi členy komise a rady města. Rozpad stavební komise a její současnou absenci považujeme za závažný nedostatek.

-       Budeme požadovat, aby se investoři velkých celků podíleli i na rozvoji občanské vybavenosti.

V lokalitě Vilová čtvrť s již platným územním rozhodnutím (ÚR) byla prosazena smyčka s autobusovou zastávkou, v lokalitě AZA Trade u STS byl oproti platnému ÚR doplněn chodník kolem ulice Sportovců a zastávka (tato podmínka ještě nebyla naplněna). Výstavba v lokalitě Sadová je spojena s výstavbou mostu přes Litovický potok a realizací navazujícího pásu zeleně. BD Zahrada II budou doplněny rekonstrukcí ulice B. Němcové a realizací parkové úpravy od areálu k požární nádrži v Jenečku, v jednom z domů vzniknou prostory pro obchody a vybavenost. Investor komerční zóny Jeneček (na místě bývalého Belpraxu) financuje výstavbu kruhového objezdu a parkoviště u litovického hřbitova a jeho příspěvek dále umožní rekonstrukci ulic v Jenečku. V areálu by se měl nacházet obchod potravinami.

 

Co chceme dosáhnout

Hlavní zásady rozvoje města:

-       Plošný rozvoj zástavby by měl probíhat tak, aby vznikl ucelený, funkční organismus města. Přednostně by se město mělo rozvíjet do volných míst mezi stávajícími celky, až poté dále do okolí. Za nepřekročitelnou hranici pro plošný rozvoj města považujeme orientačně v západním směru silnici od litovické tvrze ke hřbitovu, ze severu kladenskou trať, na východě smíchovskou trať a na jihu okraj komplexu hostivických rybníků a strouhu od rybníka Kala k Peterkovu mlýnu (tedy nejvýše v mezích výhledového období stávajícího územního plánu). Z tohoto rozsahu mohou přesahovat komerční areály směrem k Paloukům a kolem budoucí přeložky karlovarské silnice. Samostatnou částí města zůstanou Břve.

Tato představa byla v novém územním plánu schváleném v červnu 2005 v zásadě dodržena. Pořízení změny územního plánu, schválené v červnu 2006 přes nesouhlas zastupitelů zastupujících Hostivici 2006, však tuto koncepci zcela popírá.

-       Zasadíme se o to, aby rozvoj bytové zástavby doprovázel rozvoj občanské vybavenosti a zeleně.

Viz poslední odrážka v kapitole Jak chceme postupovat. Postupně se daří získávat bezúplatným převodem státní pozemky, které územní plán města určuje pro zeleň. Tyto plochy bude zanedlouho možné připravit k realizaci zeleně.

-       Přeložku karlovarské silnice směrem k letišti považujeme za prioritu, po jejím dokončení chceme ulici Čs. armády (karlovarskou silnici) upravit jako hlavní městskou třídu.

Stavba silnice R6 v úseku Řepy – Pavlov byla po mnoha intervencích zahájena v březnu 2005, předpokládá se dokončení v roce 2010 a existuje naděje na urychlení stavby.

-       Chceme koncepčně vyřešit využití a funkci celého centra města, zejména prostoru Husova náměstí s přilehlými areály, území bývalé mlékárny, areálu nové školy a údolí Litovického potoka.

V roce 2004 byla zadána studie centra města, která ve své pracovní verzi přinesla zajímavé podněty k řešení území. K dopracování studie chybí projednání nekterých námětů s vlastníky dotčených pozemků. V únoru 2005, po vystavení pracovní verze, se projednání studie zcela zastavilo.

-       Přičiníme se, aby stav Husova náměstí odpovídal jeho celoměstskému významu.

Na základě architektonické soutěže (jejíž průběh a výsledek se stal předmětem mnoha rozporů) se postupně realizuje řešení navržené arch. Fantou. V letošním roce by měly být dokončeny základní práce v celé jižní části.

-       Základní kompoziční osu města vidíme v parkově upraveném údolí Litovického potoka, a to v celé délce od Litovického náměstí až ke smíchovské trati.

Byl připraven investiční záměr této akce, který se projednává s vysokou nadějí na získání dotace na realizaci. Hlavní překážkou je v tuto chvíli dořešení majetkoprávních vztahů v dotčeném území.

-       Zasadíme se o nalezení nového rozumného využití areálu bývalé mlékárny tak, aby se stal funkční součástí centra města. Budeme zde prosazovat vznik komerčního centra s obchody a službami.

Již před volbami v roce 2002 získal investor – firma Lidl všechny nezbytné souhlasy ze strany města k územnímu řízení na umístění prodejny, proto se rada města nakonec soustředila na prosazení dílčích korekcí záměru místo jeho úplného odmítnutí. Využití zbývajícího pozemku vázne na tom, že není dokončena studie centra. Výstavbu navazujících objektů podle rozpracované studie by mohl realizovat soukromý investor. Vzhledem k tomu, že pozemek je v majetku města, je možné záměr ovlivnit tak, aby splňoval potřeby města.

-       Komerční prostory skladových hal a podobných zařízení nepovažujeme za příliš přínosné pro město. Pokud budou budovány, navrhujeme jejich umístění do prostoru kolem budoucí přeložky karlovarské silnice tak, aby hlavní objem dopravy do těchto prostor nevedl přes obytné části města.

V prostoru kolem silnice R6 nový územní plán upravil rozsah komerčních zón zejména s ohledem na novou letištní vzletovou a přistávací dráhu. Podmínkou využití těchto ploch je výstavba nově navržené křižovatky se silnicí R6 severně od Palouků, čímž bude zajištěno odvedení dopravy z komerčních zón přímo na nadřazenou silniční síť i napojení celého města na tuto silnici (napojení v MÚK Řepy zanikne po výstavbě břevnovské radiály).

-       Rekreační zázemí města spatřujeme v oblasti Hostivických rybníků, přírodních prostorech nad hostivickým nádražím (od třešňovky přes zavezené lomy k lomu s dřívější střelnicí) a ve volné krajině, kde chceme přispět k vytvoření sítě cest pro pěší a cyklisty. Při rozvahách o rekreaci budeme respektovat přírodní hodnoty a limity využívání území.

V návaznosti na území Hostivických rybníků byly navrženy v novém územním plánu rozsáhlejší plochy rekreační zeleně, existují zde však enormní tlaky majitelů na přeměnu těchto ploch na stavební pozemky. Severně od trati Praha – Kladno je v ÚP vymezen souvislý pás izolační zeleně, který by ve východní části měli realizovat investoři komerčních zón, v západní pak realizaci (včetně valu) požadujeme po letišti jako kompenzační a protihlukové opatření. Byla obnovena cesta ze Sadové ulice k Peterkovu mlýnu včetně výsadby dubové aleje, s cyklotrasou napříč celým městem se počítá v záměru úpravy Litovického potoka.

 

Zásady ochrany prostředí:

-       Ve spolupráci s dalšími obcemi chceme být rovnocenným partnerem správy letiště.

Město znovu vstoupilo do sdružení obcí postižených provozem letiště, které je hlavním partnerem správy letiště pro vyjednávání. V říjnu 2005 zastupitelstvo přijalo vyjádření k oznámení o hodnocení vlivů nové RWY na ŽP, kterým definovalo své základní požadavky na tuto stavbu. Hostivice nemůže stavbě zabránit, ale chceme minimalizovat její dopady na život ve městě.

-       Jedinečnou hodnotou je oblast Hostivických rybníků, která zasluhuje maximální péči.

Hodnotu rybníků si uvědomujeme, neexistuje však žádný konkrétní program rozvoje tohoto území. Krajský úřad Středočeského kraje zadal zpracování plánu péče jako základního dokumentu ochrany přírody v území. K návrhu plánu péče se vyjádříme tak, aby zohledňoval i potřeby rozumného rekreačního využívání tohoto území. Zřejmě největší problém v současnosti představuje břevský kemp, jehož nelegální obyvatelé jsou zdrojem odpadu v širokém okolí. Pokračují pravidelné jarní a podzimní úklidové brigády pořádané Českým svazem ochránců přírody Hostivice, které město podporuje.

-       Zajistíme, aby péče o veřejnou zeleň ve městě byla prováděna odborně.

Technickým službám zůstalo pouze sekání trávy a úklid listí, rozsah těchto prací byl nově stanoven v plánu péče o veřejnou zeleň. Ošetřování stromů a nové výsadby se zadávají odborným firmám. Za uplynulé čtyři roky byly (nebo ještě letos budou) odborně ošetřeny stromy ve všech městských parcích a na dalších veřejných prostranstvích. Protože se provádí soustavné mapování ploch zeleně, kácí se poškozené a neperspektivní stromy ve větším rozsahu než dříve. Kácení je však vždy důkladně zváženo v komisi životního prostředí.

-       Zlepšíme možnost odkládat velkoobjemový odpad do kontejnerů. Přispějeme k zamezení vzniku černých skládek a zajistíme odstranění stávajících.

Systém odstraňování velkoobjemového odpadu zůstal prozatím beze změny, je možnost ho odkládat ve stanovených termínech v areálu Technických služeb (TS). Trvalému umístění kontejneru na odpad v areálu TS brání podle TS konkrétní provozní důvody, řešení se však našlo v areálu firmy TOP Umwelt u litovického nádraží. Doplnili jsme kontejnery na tříděný odpad do nově dokončených obytných lokalit a zvýšili jsme četnost vyvážení kontejnerů na plast, které bývaly přeplněné. Na pozemcích v majetku města by se v současnosti neměly nacházet žádné černé skládky, na soukromých pozemcích je likvidace skládek problematičtější. Těsně před spuštěním je nový systém zpětného odběru některých výrobků–odpadů (elektrospotřebiče apod.) pro občany. Další úkoly, jak zlepšit nakládání s odpady, obsahuje zpracovaný plán odpadového hospodářství.

 

Pořádek ve městě:

-       Přičiníme se, aby město řádně hospodařilo na svých pozemcích a šlo příkladem dalším vlastníkům.

Rada města schválila plán zimní údržby komunikací, plán úklidu a údržby veřejných prostranství a plán péče o veřejnou zeleň. Tyto plány, které především vymezují povinnosti TS, by měly zajistit péči o všechny pozemky v majetku města. Došlo k jistému zlepšení, stav však stále není ideální. Problematickou zůstává například péče o přístřešky na autobusových zastávkách.

-       Budeme dbát na běžný pořádek ve městě, posílíme kontrolu v této oblasti.

Plánem úklidu a údržby veřejných prostranství se od roku 2005 zvýšila četnost úklidu místních komunikací z jednou ročně na třikrát ročně. Nejhorší bohužel zůstávají hlavní ulice, které jsou ve správě kraje nebo státu. Neuklízí se také ulice, které investoři dosud nepřevedli městu. Kontrolní činnost MÚ není na odpovídající úrovni, navíc musela být zrušena funkce inspektora veřejného pořádku, protože zaniklo zákonné zmocnění k ustavení této funkce. Dalším problémem jsou neposekané pozemky, ze kterých se šíří plevel do udržovaných zahrádek i na obhospodařovaná pole. Oddělení životního protředí MÚ průběžně vyzývá vlastníky těchto pozemků k nápravě.

-       Postaráme se o dobrý stav ulic včetně chodníků a o funkčnost veřejného osvětlení.

Vzhledem k nedostatku peněz se práce omezují na opravy výtluků a podobných závad v ulicích. Byly postaveny nové chodníky u dvou hlavních ulic ve městě, tj. Komenského a Litovická. U ulice Čsl. armády brání výstavbě chodníku mezi centrem a Jenečkem po severní straně nedořešené majetkové vztahy. V návaznosti na areál AZA Trade postaví v ulici Sportovců chodník investor této lokality. Veřejné osvětlení bylo v havarijním stavu, situaci by mělo vyřešit jeho předání jinému správci.

-       Budeme se zabývat problémy spojenými s chovem zvířat, zejména psů a koní. Pravidla pro pohyb koní a vhodné trasy budeme řešit v rámci mikroregionu.

Vznikla odpovídající obecně závazná vyhláška, kterou zastupitelstvo po delších debatách schválilo. Problém koní je oproti předchozím letům méně naléhavý, jejich počet významně poklesl.

 

OBČANÉ

Náš hlavní cíl

Město, ve kterém se cítí dobře děti, dospělí v produktivním věku i důchodci. Nabídka plnohodnotného vzdělávacího, kulturního a sportovního vyžití pro obyvatele města. Účelné využívání dostupných prostor a možností, hledání nových příležitostí.

Souhrnné hodnocení:

Bezesporu hlavní událostí bylo odvolání ředitele základní školy a především dění, které tento krok rady provázelo. Grantový systém podpory zájmových organizací se zadrhl, od roku 2005 se podařilo aspoň jednoznačně určit, jak se má o příspěvek žádat.

 

Jak chceme postupovat

-       Budeme budovat oboustranně vstřícný vztah se všemi hostivickými školami, farností i dalšími organizacemi.

Vztah závisí především na osobních vazbách, někde je dobrý, někde z různých důvodů poměrně vyhrocený.

Nejvýznamnější konfliktní situací se stalo odvolání ředitele základní školy V. Šolleho, které schválila rada města v květnu 2005. Na tento krok nemá H2006 zcela jednotný názor, naši zástupci v radě tento krok podpořili, ale řada členů ho považuje v kontextu ostatních událostí za nepřiměřený. Všichni se však shodují na tom, že způsob, jakým byl tento krok veřejně vysvětlován a obhajován, včetně osobního napadání odvolaného pana ředitele, byl zcela nevhodný.

-       Chceme především vytvářet podmínky pro aktivity občanů a jejich sdružení a zajímavé činnosti podporovat. Pokusíme se iniciovat nové aktivity, které v Hostivici chybí. Nemáme ambici pořádat a organizovat veškerý společenský život.

Členové a příznivci H2006 se podíleli na organizaci řady veřejných akcí. Pro –náctileté se podařilo zahájit pravidelné diskotéky, které však po jisté době kvůli některým problémům skončily. Ustavená komise dětí a mládeže přispěla ke koordinaci aktivit, aby se činnosti nabízené podobným cílovým skupinám nepřekrývaly.

-       Pro zájmové činnosti dětí a kulturní i jiné programy zavedeme grantový systém podpory. Údaje o podporovaných aktivitách budeme zveřejňovat.

Grantový systém se zatím nerozeběhl, návrh se dlouhodobě připravuje. Od roku 2005 se podařilo aspoň vyhlásit postup, jakým mají organizace žádat o příspěvek.

-       Do městského informačního systému zahrneme i přehled kulturních, společenských, sportovních a jiných událostí.

Tento volební slib naplňuje především kalendář událostí na městských stránkách. Provoz kalendáře však poněkud vázne, nejsou do něj zařazovány všechny události. Vůbec nefunguje zveřejňování tiskových výstupů z kalendáře událostí na informační tabule města, které by mělo zpřístupnit informace o dění ve městě i občanům bez přístupu na internet.

 

Co chceme dosáhnout

Škola, děti a mládež

-       Jednoznačnou prioritou je dokončení stavby nové školy. Současně budeme hledat nové vhodné využití pro stávající školní budovy, například pro školu v přírodě s možností kulturního vyžití i pro místní občany.

To, že se nepodařilo získat dotaci na 2. etapu výstavby školy (resp. podmínky přidělení malé dotace pro rok 2003 byly pro město likvidační a tudíž nepřijatelné), je významný neúspěch.

-       Chceme zlepšit využití stávajících dětských hřišť a vybudovat nová hřiště pro děti různých věkových kategorií s odpovídajícím vybavením.

Vzniklo dětské hřiště pro malé děti a pro „skejťáky“ u nové školy, které se nesetkalo s pochopením tehdejšího vedení školy. K ideálnímu stavu toto hřiště vyžaduje ještě dokončovací práce. Dále bylo obnoveno dětské hřiště v Jenečku. Další akce tohoto typu nejsou zatím v plánu.

 

Kultura

-       Budeme nadále Hostivický měsíčník využívat nejen jako informační, ale i kulturní zpravodaj.

HM vychází, kulturní obsah vychází z potenciálu přispěvatelů.

-       Nabídneme prostory hostivického zámku k pořádání kulturních akcí, zejména výstav a koncertů.

Kromě výstav a koncertů pořádaných radnicí se v zámku konají další kulturní akce pořádané Fondem Aloise Saifrta i dalšími. Podmínky konání těchto akcí upravují pravidla přijatá radou města.

 

FINANCE

Náš hlavní cíl

Financování chodu a rozvoje města tak, aby bylo možné splnit vytčené cíle a přitom nedošlo k nadměrnému zadlužení. Cílevědomé a odpovědné hospodaření s majetkem města.

Souhrnné hodnocení:

Byla provedena kompletní inventura veškerých závazků i pohledávek města. V průběhu volebního období byla revidována a opravena, případně zrušena řada smluv nevýhodných pro město, bylo výrazně zlepšeno do té doby špatně fungující hospodaření s majetkem města, a to i u organizací, jejichž je město zřizovatelem.

Zásadním neúspěchem je skutečnost, že se dosud podařilo získat jen velmi málo nenárokových dotaci. To snižuje význam i jasných úspěchů – snížení zadluženosti města či odstranění nedostatků v účetní dokumentaci. Dalším úkolem, který se nepodařilo uskutečnit, je dlouhodobý rámcový plán hospodaření města (rozpočtový výhled).

 

Jak chceme postupovat

-       Provedeme důslednou inventuru pohledávek a závazků města a zprůhledníme hospodaření.

-       Budeme informovat veřejnost o průběhu jednotlivých výběrových řízení na zakázky zadávané městem.

-       Budeme usilovat o hospodárné nakládání s prostředky města, a to i v organizacích zřizovaných městem.

-       Hodláme snižovat dotace z rozpočtu města subjektům, které si mohou zajistit vlastní příjmy ze své podnikatelské činnosti, pro kterou jim město vytvoří maximální podmínky.

-       Rozpočet chceme strukturovat tak, aby umožnil potřebné investice i běžný chod města bez nadměrného zadlužení a současně bylo zabezpečeno splácení stávajících dluhů. Prostředky z přijatých úvěrů využijeme s maximální efektivností.

-       K potřebným investicím se budeme snažit získat podporu ze státního rozpočtu i z jiných zdrojů, například z kraje nebo z fondů Evropské unie.

 

Co chceme dosáhnout

-       V příštím volebním období je investiční prioritou dostavba nového areálu základní školy. Je třeba dokončit i další rozpracované investice, zejména rekonstrukci čistírny odpadních vod a výstavbu připravených malometrážních domů. Další větší investice budou směřovat do dokončení povrchů ulic a chodníků.

-       Podporou podnikání, zejména drobného a středního, chceme vytvořit podmínky pro vznik nových obchodů a služeb.

-       Snížíme zadlužení města a využijeme s maximální hospodárností disponibilní finanční zdroje k prospěchu všech obyvatel Hostivice.

-        Postupně dosáhneme vyrovnaného rozpočtu s tvorbou vlastních příjmových zdrojů.

 

Zpět na hlavní stránku