OBČASNÍK č. 1/2006

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

 

Vážení spoluobčané,

uplynuly skoro čtyři roky od doby, kdy jsme Vás oslovovali pomocí našich Občasníků a ucházeli jsme se o důvěru v komunálních volbách. Díky podpoře mnohých z Vás bylo do zastupitelstva města zvoleno pět kandidátů z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006. Leccos se nám v tomto období podařilo, ale jsou i věci, které jsme si představovali jinak. Možnost prosazovat naše názory poněkud komplikoval postupný názorový rozchod se starostou města Jiřím Pelcem, který byl zvolen do zastupitelstva v čele naší kandidátky. Věříme však, že jste v tomto období mohli poznat naše postoje, záměry a cíle a vytvořit si názor, zda si zasloužíme další podporu.

Na podzim, ve dnech 20. a 21. října proběhnou nové volby do zastupitelstva města Hostivice. Tyto volby rozhodnou o tom, kdo Vás bude zastupovat na radnici v dalším čtyřletém volebním období.

Hostivice 2006 chce pokračovat ve své veřejné práci a ucházet se o Vaši důvěru ve volbách. Protože jsme sdružením nezávislých kandidátů a nemáme za sebou žádnou politickou stranu či hnutí, klade na nás volební zákon jeden požadavek navíc: ke kandidátní listině musíme přiložit petici dokládající, že naši kandidaturu podporuje nejméně 7 % občanů města, což znamená podle oznámení městského úřadu 389 podpisů.

Kandidátní listina s volební peticí podepsanou požadovaným počtem voličů musí být odevzdána do poloviny srpna. Dovolujeme si Vás proto požádat o naši podporu podpisem pod volební petici. Období prázdnin, kdy řada občanů odjíždí mimo Hostivici, není nejvhodnějším časem pro takovouto akci, ale přesto věříme, že se nám podaří získat potřebný počet podpisů.

Kdo může podepsat volební petici?

Volební petici Hostivice 2006 může podepsat každý hostivický volič, tedy občan starší 18 let, který je přihlášen k trvalému pobytu v Hostivici.

Co podpis pod peticí znamená?

Podpisem umožníte Hostivici 2006 podat kandidátní listinu v podzimních komunálních volbách a rozšíříte si tak možnost výběru při vlastních volbách. Tím, že petici podepíšete, nejste nijak vázáni, můžete volit zcela podle svého přesvědčení. Kdyby vznikla v Hostivici další nezávislá kandidátka, klidně můžete podpořit i její volební petici.

 

Kde petici získáte?

Petici můžete podepsat těmito způsoby:

·           Petiční arch mají u sebe budoucí kandidáti podepsaní v tomto Občasníku a naši další příznivci, u kterých můžete petici podepsat.

·           Můžete také podepsat petiční arch, který si stáhnete a vytisknete z našich internetových stránek www.volny.cz/hostivice.2006, a odevzdat některému budoucímu kandidátovi.

·           Petiční archy jsou vystavené také v některých hostivických obchodech.

Koho peticí podpoříte ?

Jsme neformální skupina lidí, které spojuje podobný pohled na dění v Hostivici. Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce, kteří by se chtěli podílet na činnosti ve prospěch města. Pokud jste to zrovna Vy, prosím, obraťte se na nás.

Naši kandidátní listinu zatím nemáme uzavřenou. Vůči Vám, voličům, garantují základní směřování našeho uskupení podepsaní budoucí kandidáti seřazení podle abecedy. Měli by Vám být zárukou, jaké základní hodnoty hájí a budou hájit kandidáti zapsaní na kandidátní listině Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006.

 

Miroslav Češpiva, Vinohradská 36

Pavel Hosenseidl, Jarní 1326

Magda Karasová, Smetanova 458

Soňa Křemenová, Školská 449

Jiří Kučera, Partyzánů 153

Karel Malík, Haklova 1256

Markéta Mayerová, Letní 1540

Ivo Mravinac, Bezručova 1005

Karel Novotný, Dělnická 850

Ferdinand Polák, Na Pískách 532

Roman Rozumek, Husovo nám. 1226

Borek Smažinka, Za Mlýnem 1724

 

V tomto prvním Občasníku se Vám „připomínáme“, případně nově představujeme a snažíme se definovat hlavní témata, která by podle našeho názoru měla určovat ráz voleb. V září vydáme druhý Občasník, ve kterém zhodnotíme vývoj v uplynulých čtyřech letech a plnění našeho volebního programu. Volební program pro další období Vám pak přineseme v říjnu.

O co půjde ve volbách

Rádi bychom Vás seznámili s naším přehledem základních témat, jejichž řešení bude podle našeho názoru nejdůležitější v příštím volebním období.

Správa města a veřejné služby

Je třeba nadále zkvalitňovat práci městského úřadu a zlepšovat informování občanů o tom, co se děje a co se připravuje.

Velké rezervy vidíme v zajišťování veřejných služeb, které jsou svěřeny Technickým službám.

Velké investice

Pro nové vedení města přetrvává úkol zajistit velké investice, zejména dostavbu areálu základní školy a zkapacitnění čistírny odpadních vod. Po dostavbě nové školy bude třeba nalézt vhodné využití staré školní budovy, například pro střední školu. Připraven je také investiční záměr na přírodní (parkovou) úpravu Litovického potoka napříč celým městem.

Velké dopravní stavby

V příštím období bude pokračovat stavba rychlostní silnice R6 a možná bude zahájena modernizace železnice Praha – Kladno. Oba tyto záměry jsou pro město přínosem, zaslouží si podporu, ale zároveň je třeba prosadit, aby tyto stavby během výstavby i následného provozu co nejméně zatěžovaly občany.

Nejspíš nás nemine výstavba nové vzletové a přistávací dráhy letiště Praha-Ruzyně, která nepříznivě ovlivní kvalitu života ve městě. I když je tato stavba nyní rozhodnutím nejvyššího správního soudu pozastavena, dlouhodobě jí není možné zabránit. Její dopady ale musí být minimalizovány a musí být vyjednány co největší kompenzace od správy letiště.

Rozvojové záměry

Nový územní plán umožňuje výstavbu v několika rozvojových plochách. Vedení města by mělo prosazovat takové řešení jednotlivých lokalit, které bude ku prospěchu města a jeho občanů.

Nepochybně budou pokračovat silné tlaky vlastníků pozemků na vymezení nových rozsáhlých rozvojových ploch. Považujeme za důležité hájit základní přístup obsažený v územním plánu (město umožňující kvalitní život včetně dostatečného rekreačního a přírodního zázemí) a ke změnám územního plánu přistupovat jen zcela výjimečně ve velmi dobře odůvodněných případech.

Břve malebné?

Jako příklad, kdy vedení města podléhá silnému tlaku vlastníků pozemku, lze uvést nedávno otevřenou změnu územního plánu, jejímž účelem je především umožnit JUDr. Miloši Červenkovi (MCA, a.s.) a dalším vlastníkům rozsáhlou zástavbu na polích ze Břvů k Sobínu a k Chýni.

Tato lokalita byla již v tomto rozsahu projednávána při tvorbě současného územního plánu schváleného v červnu 2005 a návrhy vlastníků pozemků zastupitelstvo zamítlo. Důvody pro toto rozhodnutí byly jasné – okolí Břvů je jedinečným územím, které umožňuje při citlivém přístupu vytvořit rekreační zázemí města, aniž by byly ohroženy přírodní hodnoty Hostivických rybníků. Proti zástavbě ze Břvů do Chýně se postavil také krajský úřad, který jako orgán ochrany zemědělské půdy hájil zdejší kvalitní půdu s nejvyšším stupněm ochrany. Určitý stavební rozvoj Břvů, který považujeme za důležitý, je již nyní umožněn na pozemcích severně od silnice Břve – Hájek.

Vlastníci pozemků pokračují v tlaku na znovuotevření územního plánu, protože chtějí zhodnotit své pozemky. I kdyby se v území hned nestavělo, pozemky určené k zástavbě mají zcela jinou hodnotu než orná půda. Zájem vlastníků je nepochybně legitimní, ale pro orgány města by při rozhodování měly být rozhodující zájmy a prospěch města.

Jsme přesvědčeni, že dopady případného zastavění této lokality jsou jednoznačně negativní. Město se nevratně připraví o cennou lokalitu v sousedství hodnotné přírody, jejíž využití bylo v současném územním plánu navrženo pro rekreační zeleň. Povolení nové zástavby navíc znamená řešit další problémy: dopravní napojení, návaznost infrastruktury včetně kapacity čistírny odpadních vod, ale i dostatečné zázemí v občanské vybavenosti, zejména kapacitu školy a školky. Pokud budoucí investor splní regulativy změněného územního plánu a nebude ochoten se podílet na těchto vyvolaných investicích, město nemá velké možnosti, jak stavbě zabránit nebo jak investora donutit ke spoluúčasti.

Změnu územního plánu prosazuje nejvyšší vedení města opakovaně, a to velmi zvláštními postupy. Nejprve byl v září 2005 radě města předložen návrh deklarace mezi vlastníkem a městem, že vlastník zpracuje studii rozvoje Břvů a za to město zajistí změnu územního plánu umožňující zástavbu jeho pozemků. Když rada tento dokument odmítla, v pozměněné formě byl předložen zastupitelstvu, které o něm rozhodlo stejně. V lednu 2006 bylo svoláno zasedání zastupitelstva, na kterém mělo být schváleno pořízení 1. změny územního plánu. Zastupitelé nedostali k tomuto tématu žádné podklady, o jednotlivých záměrech se dozvídali až přímo na zasedání. Protože zasedání bylo zcela nepřipravené, uložilo zastupitelstvo radě, aby došlé podněty vyhodnotila a předložila návrh dalšího postupu. Radní Pavel Hosenseidl, který podněty vyhodnotil, pořízení změny zatím nedoporučil.

Přesto byla změna územního plánu na zasedání zastupitelstva 1. června 2006 prezentována jako jediná možnost, jak vyřešit problematický stav břevského kempu. Na podporu změny byla předložena studie, která vlastníka pozemků k ničemu nezavazuje a o které přímo zástupce vlastníka prohlásil, že je z velké části nerealizovatelná (mimo jiné i proto, že se týká především pozemků jiných majitelů). O vlastním záměru, jak má vypadat zástavba na jeho pozemcích, ale neprozradil prakticky nic. Přesto zastupitelstvo většinu zásadních podnětů pro změnu územního plánu schválilo a tak lehkomyslně a bez zřejmé výhody pro obyvatele mění koncepci způsobu a rozsahu rozvoje města, kterou jasně přijalo schválením územního plánu před pouhým rokem.

Sdružení Hostivice 2006 připadá popsaný způsob rozhodování o další výstavbě na „zelené louce“, kterým se zcela mění koncepci teprve nedávno schváleného územního plánu, lehkomyslný a krajně nezodpovědný. Domníváme se, že zejména případy, kdy jde o nevratné změny v krajině, je nutné posuzovat uvážlivě a včas a podrobně o nich informovat občany Hostivice a poskytnout jim možnost, aby se k podobným záměrům a rozhodnutím mohli vyjádřit.

Změna územního plánu je v počáteční fázi, ještě nebyl zpracován ani návrh zadání této změny. Konečné rozhodnutí o tom, zda se skutečně mají zastavět všechna pole v okolí Břvů, je závislé především na poměru sil v zastupitelstvu, které vzejde z říjnových voleb. Na novém zastupitelstvu také bude záležet, zda najde možnosti, jak zkvalitnit život ve stávající břevské zástavbě. Nezbytným minimem je oprava komunikací a veřejného osvětlení.

 

Zpět na hlavní stranu