OBČASNÍK č. 3/2006

 

Sdružení nezávislých kandidátů

Hostivice 2006

 

 

Vážení spoluobčané,

přiblížily se komunální volby, ve kterých zvolíme nové zastupitelstvo města. Ti, kdo získají důvěru voličů, budou řídit dění ve městě v příštích čtyřech letech. Ve volbách tentokrát kandiduje osm volebních stran – šest politických stran a dvě uskupení nezávislých. Tímto Občasníkem se Vám pokusíme představit důvody, proč si myslíme, že Váš hlas daný kandidátům Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006 není špatnou volbou.

V předvolebním období jsme pro Vás připravili ještě tyto akce:

Sousedský běh Hostivice 2006

v sobotu 14. října

 

Novis Triatlon Klub Praha a Sdružení Hostivice 2006
Vás srdečně zvou na 5. ročník běžeckého závodu
Sousedský běh Hostivice 2006

Místo: Hostivice, hráz Litovického rybníka

Trať: Běží se po rovinatých cestách a pěšinách mezi Hostivickými rybníky, povrch převážně terén, částečně asfalt.

Startovné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

Časový rozvrh:

10.00 hod.start kategorie Děti do 10 let – trať 700 m

10.15 hod.start kategorie Děti nad 10 let – trať 1 100 m

11.00 hod.start kategorie Hlavní závod – trať 4 900 m

                      (muži do 39 let, ženy a veteráni)

12.00 hod. – vyhlášení vítězů

Zúčastnit se mohou všichni zájemci, běh rozhodně není určen jen pro trénované běžce.

 

Předvolební setkání

v pondělí 16. října od 19 hodin

Na předvolebním setkání v Sokolovně představíme své kandidáty a zodpovíme voličům jejich dotazy. Tuto akci doporučujeme všem, koho zajímá detailněji náš volební program a představy o budoucnosti Hostivice.

 

Komunální volby

v pátek 20. a sobotu 21. října

Svůj hlas můžete odevzdat v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin ve třech volebních místnostech (Sokolovna, mateřská škola a chovatelský areál) podle místa Vašeho bydliště.

Volí se 17 členů zastupitelstva města a při volbě můžete zvolit tyto postupy:

·      vyznačíte jednu volební stranu – Vaše hlasy dostanou všichni kandidáti této volební strany

·      vyznačíte jednu volební stranu a několik dalších kandidátů z jiných volebních stran – Vaše hlasy dostanou přímo označení kandidáti a dále tolik kandidátů označené strany (v pořadí, jak jsou uvedeni), kolik jich zbývá do celkového počtu 17

·      vyznačíte nejvýše 17 kandidátů „napříč“ všemi volebními stranami – Váš hlas dostanou takto označení kandidáti

Volební komise sečte všechny hlasy přidělené jednotlivým kandidátům v rámci každé volební strany a podle těchto počtů rozdělí mandáty mezi volební strany. Členy zastupitelstva se stávají podle počtu hlasů ti, kdo mají nejméně o 10 % více hlasů, než je průměr volební strany, a dále kandidáti podle pořadí, v jakém byli uvedeni na kandidátní listině.

Tento volební systém zvýhodňuje kandidáty uvedené na prvních místech jednotlivých volebních stran. Váš hlas přednostně připadne celé straně a až souhra dalších okolností rozhodne, zda mandát skutečně připadne tomu, koho jste označili. Může se stát, že dáte hlas sympatickému kandidátovi na nižších místech některé kandidátky, ale svým hlasem přispějete ke zvolení „lídra“ této kandidátky, kterého si třeba vůbec nepřejete.

 

 

Otázky a odpovědi

(volební program Hostivice 2006)

Ze svého okolí běžně slýcháváme dotazy na to, co se chystá a jaké jsou naše názory a postoje. Shrnuli jsme proto nejčastější otázky a přinášíme na ně odpovědi:

Běžný život v Hostivici

Co uděláte pro zvýšení bezpečnosti ve městě, proti rušení nočního klidu, proti vandalům? Jak chcete zajistit dodržování dopravních předpisů na hostivických silnicích?

Tyto úkoly přísluší především republikové policii, která však má dost problémů sama se sebou. Proto zvažujeme možnost znovuzřízení městské policie. Zkušenost z první poloviny 90. let není příznivá, ale v kvalitně řízené městské policii vidíme dobrého pomocníka. Při rozhodnutí o zřízení městské policie budeme vycházet z vyhodnocení možných přínosů a nutných nákladů. Před tímto závažným krokem chceme vymezit úkoly, které by městská policie měla plnit, a odvodit potřebný počet strážníků a jejich vybavení a tomu odpovídající nároky na městský rozpočet. Budeme v této souvislosti rovněž jednat o možné spolupráci se sousedními obcemi. Když vyhodnocení vyzní ve prospěch městské policie, její zřízení plně podpoříme.

Bude-li zřízena městská policie, zvážíme možnost pořídit radar k měření rychlosti aut, jejíž překračování ve městě představuje velký problém. Budeme se rovněž zabývat možnými stavebními úpravami ulic, kterými by bylo dosaženo vyšší bezpečnosti chodců. Upravíme dopravní značení tak, aby všechny značky byly umístěny účelně.

Zlepšíte pořádek ve městě? Bude v pořádku veřejné osvětlení, budou se pořádně uklízet ulice? Budou se uklízet a opravovat autobusové zastávky? Jste spokojeni s prací Technických služeb?

Od loňského roku platí plány úklidu veřejných prostranství, zimní údržby komunikací a péče o zeleň, podle kterých mají pracovat Technické služby. V jejich činnosti vidíme obrovské rezervy a domníváme se, že TS potřebují reorganizaci. Zadáním některých činností soukromým společnostem a jejich důslednou kontrolou by se situace mohla zásadně změnit. Nový provozovatel již na základě veřejné soutěže převzal veřejné osvětlení a začíná ho dávat do pořádku. Touto cestou bychom se chtěli vydat i v dalších činnostech, které dosud zajišťují Technické služby (a v některých případech – tříděný odpad či úklid ulic – je pouze objednávají u jiných dodavatelů).

Jak změníte systém sběru a svozu odpadů?

Systém považujeme v zásadě za vyhovující. Podle zájmu občanů znovu zvážíme zavedení kontejnerů na papír – dosud jsou mezi lidmi názory na výhodnost kontejnerů nebo zachování současného sběru od domů v podstatě vyrovnané. Dohlédneme na rozjezd systému zpětného odběru elektroodpadu a sběru nebezpečných odpadů, který je již smluvně zcela připraven. Budeme hledat řešení pro bioodpad, protože stávající „městské komposty“ jsou zcela nevyhovující.

Změní se rozsah a kvalita veřejné dopravy?

V železniční dopravě je rozhodující přestavba kladenské (buštěhradské) trati, která umožní přestup jak do Dejvic (mj. areály VŠ), tak zejména do centrální oblasti Prahy (Holešovice-Bubny, Masarykovo, resp. Hlavní nádraží). Projekt tzv. „rychlodráhy“ komplikují především postoje městské části Praha 6, která preferuje prodloužení metra trasy A na letiště Ruzyně před „rychlodráhou“, která zajistí nejen napojení letiště, ale i regionální vazby.

V autobusové dopravě lze formou organizačních opatření dosáhnout zlepšení současného stavu. Problémem je zlepšení vazeb ve směru na Prahu 6 (Bílá Hora), kde i po realizaci nové trasy R6 zůstane málo kapacitní úsek Karlovarské ulice. Rovněž smyčka Bílá Hora má nevyhovující parametry a nedůstojné (dlouhodobě provizorní) řešení. Problematické přestupní místo je i Vypich. Spojení ve směru na metro Zličín lze zlepšit zvýšením počtu přímých spojů využívajících silniční okruh. Po dokončení nové trasy R6 bude možné zvýšit počet linek příměstských autobusů v ulici Čsl. armády. Výrazně by se měl zlepšit stav autobusových zastávek, který souvisí s budoucím uspořádání parteru v ulicích, kterými je vedena hromadná doprava.

Informovanost

Jak se dozvíme, co na nás chystáte?

Chceme o všech zásadních připravovaných rozhodnutích informovat předem a podrobit je veřejné diskusi. Považujeme za nutné, aby úřad důsledně zveřejňoval všechny informace, které jsou pro občany důležité a zajímavé. Žádná důležitá informace nesmí čekat na to, až se na ni někdo náhodou zeptá. K tomu budeme využívat opravené informační tabule ve všech částech města, internet i zpravodajství v Hostivickém měsíčníku.

Zlepšíme také přípravu podkladů pro členy rady i zastupitelstva, aby měli přesné podklady k chystaným záměrům a mohli je svědomitě zvažovat před rozhodnutím.

Považujete se za ty nejchytřejší, co umí o všem rozhodnout sami?

Zastáváme názor, že zastupitelé (ani radní) nemají patent na rozum a ve svém rozhodování se musí opírat o názory poradních odborných orgánů – výborů a komisí. Po zkušenostech z končícího volebního období budeme preferovat menší počet těchto orgánů s širším záběrem řešených témat. Uvažujeme i o možné činnosti neformálních skupin zabývajících se konkrétními oblastmi dění (pravidelná setkávání představitelů města s místními podnikateli, zástupci spolků apod.).

Zlepší se internetové stránky města?

Internetová prezentace města udělala podle našeho názoru za uplynulé 4 roky významný skok kupředu. Stále však zůstává řada možností pouze připravená a nevyužívaná. Městské stránky nesmí sloužit jen k plnění zákonné povinnosti zveřejňovat vybrané údaje, ale představujeme si je jako komplexní přehled dění na radnici i ve městě.

Lze dále vylepšovat práci úředníků na městském úřadě a jejich přístup k občanům?

Od tajemníka městského úřadu, který zodpovídá za řízení úředníků, budeme požadovat, aby úředníci nejen plnili své povinnosti, ale aby také iniciativně přicházeli s náměty na zlepšování na radnici i ve městě. Vstřícný přístup k občanům považujeme za samozřejmost. Podatelnu v přízemí chceme přebudovat na informační kancelář, kde se bude možné dozvědět základní informace o radnici a vyřídit jednoduché úřední úkony ve všechny pracovní dny, nejen v úředních hodinách.

Finance, městské investice

Jak chcete získávat peníze na důležité stavby?

Jednání o dotacích je úkolem především pro uvolněné zastupitele – starostu a místostarostu. Pokud nebudeme mít našeho kandidáta v této pozici, budeme podporovat všechny kroky vedoucí k získání státních i jiných dotací na potřebné investice a další činnosti.

Významné peníze mohou přinést evropské fondy. Pro zjišťování možností a přípravu projektů vyčleníme patřičně motivovaného pracovníka, který bude projekty přímo připravovat, nebo spíše koordinovat jejich přípravu odbornými firmami. Podpoříme výdaje na přípravu smysluplných projektů, které mohou Hostivici přinést potřebné prostředky.

Opravíte ulice a chodníky?

Chceme průběžně bez zbytečných průtahů opravovat drobné výtluky v ulicích a podle možností rozpočtu důkladně rekonstruovat ulice s mizerným povrchem. Při rekonstrukcích se budeme řídit plánem oprav, který bude vycházet ze zhodnocení stavu ulic a naléhavosti oprav a který zveřejníme, aby byla zajištěna veřejná kontrola. Chodníky budeme upravovat postupně od hlavních ulic. Za nejdůležitější považujeme chodník v Litovické ulici do starých Litovic a od pošty k ulici Ke Skále (kde jsou ale složité majetkové poměry).

Dostavíte areál základní školy?

Dostavba areálu základní školy představuje investici výrazně přes 100 milionů korun, což významně přesahuje možnosti městského rozpočtu. Dostavbu považujeme za prioritní úkol, jeho naplnění však závisí na úspěchu při získávání dotace.

Co uděláte se starou školou po dostavbě nové?

Domníváme se, že městu velikosti Hostivice by slušela střední škola, která by mohla sídlit právě ve staré škole. O novém využití staré budovy začneme jednat ve chvíli, kdy bude zřejmý harmonogram dostavby nové školy.

Bude stačit přestavěná školka?

Rekonstrukcí školky byla nejen zvýšena kapacita, ale podařilo se odstranit závažné stavební závady (špatné izolace, zatékání střechou apod.). Pokud kapacita stačit nebude (a to záleží mj. na postupu další výstavby), preferujeme výstavbu další školky, nejlépe v západní části města, v Litovicích.

Kdy bude konečně upravené údolí Litovického potoka, jak se o tom pořád mluví?

Na úpravu Litovického potoka (přírodě blízké koryto a parkovou úpravu) od Litovického rybníka až k rybníku Strnad je již přislíbena dotace, nyní potřebuje město dořešit vlastnická práva k pozemkům a získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Tuto příležitost rozhodně nechceme propásnout.

Hostivice má jen Sokolovnu, chybí jí další společenský sál…

Hostivice si další sál zaslouží. Domníváme se, že by mohl vzniknout v novém domě vybudovaném na městském pozemku vedle LIDLu. Více najdete v odpovědi na otázku o změnách v centru města.

Vznikne v Hostivici někdy plavecký bazén?

Na stavbu ani provoz plaveckého bazénu nechceme vynakládat městské peníze. Pokud se však najde soukromý investor, který by chtěl bazén na vhodném místě postavit a provozovat bez dotací, rádi tento záměr podpoříme.

Velké záměry, urbanismus

Jak se stavíte k nové vzletové a přistávací dráze letiště Praha-Ruzyně?

Nové dráze nelze dlouhodobě zabránit. Rozhodně však budeme požadovat změny a úpravy, které omezí dopady dráhy na Hostivici, a budeme trvat na kompenzacích za zhoršení prostředí.

Co říkáte záměru modernizace železniční tratě z Prahy do Kladna?

Záměr modernizace podporujeme včetně nové zastávky v Jenečku, ale budeme nadále prosazovat takové úpravy projektu, které omezí zábory pozemků soukromých majitelů zejména v Jenečku na nejmenší nutnou úroveň.

Co uděláte pro Jeneček? Co pro Břve? A pro Palouky?

Jeneček bude nejvíce postižen dopady velkých záměrů, zejména nové letištní dráhy. Chceme zde opravit ulice za peníze, které má město ještě letos získat od investora komerční zóny v Jenečku. Ke zlepšení dopravní obslužnosti by měla přispět nová železniční zastávka.

Na Břvích chceme dosáhnout odstranění zbytků bývalého kempu i rozpadlých staveb bývalého koupaliště a zajistíme opravu ulic včetně veřejného osvětlení. Kromě těchto „běžných“ věcí si Břve zaslouží zvláštní pozornost jako výjimečné místo, ze kterého lze  citlivým rozvojem vytvořit příjemné místo k životu v mimořádném přírodním prostředí, které je zároveň atraktivním výletním cílem pro návštěvníky, zejména cyklisty. Neuváženými kroky, zejména masivní výstavbou, však může být tato hodnota nenávratně ztracena. Dalším rozvojem Břvů se proto budeme systematicky zabývat.

Palouky zůstanou urbanisticky malým obytným územím odlehlým od vlastní Hostivice, neměly by však zůstat stranou městského dění. Z investičních akcí plánujeme opravy ulic poničených výstavbou inženýrských sítí a výstavbu společného chodníku a cyklostezky údolím Litovického potoka, která naváže na stávající úsek spojí Palouky s vlastní Hostivicí.

Co se změní v centru města?

Širší centrum města, kterým rozumíme zhruba prostor od Husova náměstí ke stadionu, zasluhuje pozornost. Chceme vyjít z rozpracované studie řešení tohoto území, která předpokládá úpravu uliční sítě, doplnění nových staveb a parkové úpravy dalších pozemků. Pro úpravu celého území chceme využít spolupráci veřejného a soukromého sektoru, tzn. že město by do projektu vložilo některé pozemky a investor by zajistil nejen výstavbu výdělečných staveb (bytů), ale i veřejných zařízení (společenského sálu apod.) a parkové úpravy. Spolupráce ale musí vycházet z jasné představy města o potřebách rozvoje centra, nikoliv ze zájmu investora na maximálním výdělku.

Jak bude vypadat ulice Čsl. armády po zprovoznění nové karlovarské silnice R6?

Dnešní silnice I/6 bude po dostavbě silnice R6 (Pavlov – Řepy) přeřazena mezi silnice II. třídy (č. 606) a stane se majetkem kraje. Je žádoucí, aby ještě z peněz státu byla rekonstruována.

Ulici Čsl. armády si představujeme jako městskou třídu. Rekonstrukce by měla být komplexní, tj. včetně chodníků, cyklostezky, zastávek autobusů, parkování a výsadby zeleně. Na této kompletní rekonstrukci by se měl podílet kraj, město i soukromé (zejména podnikatelské) subjekty. Velmi aktuální je zpracování projektu, od kterého se budou odvíjet nejen nároky na investice (stát zřejmě uhradí jen rekonstrukci vozovky), ale i případné nároky na pozemky.

Komplexní rekonstrukcí by měly postupně projít i další ulice, ve kterých je vedena autobusová doprava (Litovická, Sportovců, Komenského), kde je žádoucí společné financování kraje (jde o silnice III. třídy) a města.

Budou v Hostivici lepší obchody a služby?

Územní plán vymezuje plochy pro možný rozvoj těchto funkcí, nezabezpečuje však získání pozemků a potřebných investic. Určitě jsou značné rezervy ve spolupráci města se soukromými společnostmi, a to zejména ve využívání pozemků patřících městu. Město by se mělo snažit získat pozemky přiléhající k nejvýznamnějším veřejným prostorům (náměstí, hlavní ulice), neboť tímto způsobem může nejlépe ovlivnit jejich využití.

Co bude dál s Litovickou tvrzí?

Litovická tvrz, nejvýznamnější hostivická památka, je soukromým majetkem a město může napomoci její rekonstrukci pouze zprostředkovaně. Může např. pomoci majiteli shánět dotace na údržbu či doporučit vhodného investora, který by se chtěl podílet na využití areálu.

Zásadním úkolem je udržet tvrz v přijatelném stavu, což se majiteli daří. Byla opravena střecha a před dokončením je úprava gotického sklepa. Než provést ukvapenou rekonstrukci k nevhodnému účelu, při které by byly zničeny cenné prvky tvrze, raději dáme přednost pozdějšímu, ale kvalitnímu projektu. Samotná existence tvrze jako velmi významné památky nyní není ohrožena.

Jak chcete dosáhnout dokončení dlouhodobě rozestavěných staveb či odstranění chátrajících či zřícených objektů, které velmi nepříznivě ovlivňují vzhled města ?

Odstranění těchto staveb je úkolem především pro stavební úřad, kterému chceme vytvořit lepší podmínky pro činnost. I když obecně nepodporujeme zvyšování počtu úředníků radnice, nový pracovník stavebního úřadu je nutností. V závažných případech, kdy stavebník neuposlechne nařízení o odstranění stavby, budeme zvažovat i odstranění na náklady města a následné vymáhání tohoto výdaje od majitele odstraněné stavby.

Kde proboha ještě dovolíte stavět nové domečky a skladové haly?

Rozvojové plochy pro bydlení i pro komerční využití stanoví územní plán přijatý v roce 2005. Jsme proti rozšiřování těchto ploch a prosazujeme, aby se rozvoj města soustřeďoval především na zkvalitňování stávající zástavby. Rozhodně vystupujeme proti záměrům stavět v sousedství Hostivických rybníků, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody i zájmy hostivických občanů na zachování prostor pro vycházky a rekreaci.

Budeme mít kde se procházet a jezdit na kole?

Vedle území Hostivických rybníků chceme vytvořit pás zeleně mezi obytnou zástavbou a komerčními zónami kolem silnice R6, který je zakotven v územním plánu. Nedávno získaný pozemek v bývalé cihelně vedle areálu DFI umožňuje vybudovat zde plánovaný městský park. Nadále chceme udržovat polní cesty v okolí Hostivice, zejména do Hájku, do Sobína a do Řep a zlepšovat jejich povrch tak, aby se po nich dalo nejen chodit, ale i jezdit na kole. Společná pěší cesta a cyklostezka vznikne při připravované parkové úpravě údolí Litovického potoka napříč celým městem od Litovic až k Paloukům.

Společenský život

Zlepší se možnost kulturního a společenského vyžití v Hostivici?

Městský úřad by měl být aktivnější v koordinaci a podpoře kulturních a společenských aktivit zajišťovaných místními spolky a dobrovolníky, ale neočekáváme, že úřad bude organizovat všechno dění ve městě. Většina činnosti bude nadále záviset na těchto zájemcích, ale jde o to, aby tito nadšenci nacházeli na radnici pomocnou ruku.

Podpoříme, aby radnice převzala zajišťování divadelních zájezdů, organizovaných dosud dobrovolnicky. Budeme usilovat o trvalé využití výstavních prostor zámku pro zajímavé výstavy a zvážíme možnost zvýšení počtu koncertů připravovaných radnicí a rozšíření hudebních žánrů. Chceme, aby se radnice znovu ujala pořádání tanečních pro dospívající, pokud pro ně bude existovat vhodný prostor.

Co uděláte konkrétně pro starší mládež, která nemá moc možností cokoliv v Hostivici podniknout?

Otázka velice obtížná k zodpovězení. I když se organizátoři snažili připravovat dětské dny tak, aby zaujali a přilákali i náctileté,  nebyli úspěšní.  Mladí prostě nechtějí přijít na organizovanou akci …možná, kdyby to byla jejich oblíbená kapela. Také organizování dětských diskoték narazilo na některé problémy. Přesto se pokusíme ve spolupráci s místními organizacemi, které se věnují práci s dětmi a mládeží, najít vhodné aktivity pro tuto věkovou kategorii.

Co uděláte pro seniory?

V Hostivici funguje pravidelné setkávání důchodců, které chceme nadále finančně i morálně podporovat.

Pokud se podaří dořešit vlastnická práva k pozemku, rádi bychom vytvořili pěší cestu od domova důchodců k Litovickému potoku, aby obyvatelé domova důchodců a domu s pečovatelskou službou nemuseli chodit na náměstí přes kopec kolem kostela.

Jak se stavíte k činnosti místních organizací a spolků?

Vážíme si činnosti všech místních organizací a spolků, ať už se věnují dětem a mládeži, veřejným aktivitám nebo sportovní a jiné zájmové činnosti a chceme ji nadále finančně i morálně podporovat. K nastavení větší spravedlnosti a jasných pravidel podpory chceme přijmout zásady poskytování příspěvků z rozpočtu města, které jsou již připraveny, ale na posledním zasedání zastupitelstva byly odloženy.

 

V končícím volebním období jsme získali řadu praktických zkušeností z místní politiky, takže nyní již máme mnohem přesnější představy, jak a jakým způsobem můžeme naše názory prosazovat.

Na našich internetových stránkách naleznete odpovědi i na další dotazy k dění v Hostivici a naše další názory a náměty.

 

Přejeme všem hostivickým občanům šťastnou ruku

ve volbách a příjemný slunný podzim.

 

 


Kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006

Na kandidátní listině Hostivice 2006 najdete tyto hostivické občany, kteří se ucházejí o Vaši důvěru:

1.
Ing. Jiří Kučera
31 let
výzkumný pracovník

Partyzánů 153

2.
Ing. Pavel Hosenseidl
34 let
projektant

Jarní 1326

3.

Dalibor Smažinka

33 let

pracovník informačních technologií

Za Mlýnem 1724

4.

Ing. arch. Milan Körner, CSc.

62 let

architekt
Za Zahradami 1401

5.

Ing. Karel Malík

42 let

logistik

Haklova 1256

6.

Roman Rozumek

42 let

práce ve výškách

Husovo nám. 1226

7.

Soňa Křemenová

40 let

obchodní referent

Školská 449

8.

Mgr. Markéta Mayerová

34 let

výzkumný pracovník

Letní 1540

9.

Ing. Karel Novotný

57 let

informatik

Dělnická 850

10.

Mgr. Magdalena Karasová

39 let

učitelka

Školská 458

11.

Mgr. Ivo Mravinac

45 let

tiskový mluvčí

Bezručova 1005

12.

Ing. Miroslav Češpiva

45 let

výzkumný pracovník

Vinohradská 36

13.

Ferdinand Polák

63 let

avionik

Na Pískách 532

14.

Pavel Hradil

39 let

zámečník

Lomená 1203

15.

Mgr. Petr Hrazdil

27 let

ekonom. analytik

Česká 715

16.

Jakub Havlásek

30 let

jednatel společnosti

Dělnická 887

17.

PhDr. Jitka Gabašová

45 let

učitelka

Nerudova 148

 

Zpět na hlavní stranu