Sdružení nezávislých kandidátů

 

Hostivice 2006

 

Otázky a odpovědi

 

Přinášíme odpovědi na dotazy, které přišly mailem.

Pokud jste zde ani ve volebním programu nenašli otázku, která Vás zajímá, položte nám ji přímo na mailové adrese hostivice.2006@volny.cz.

 

 

Jakým způsobem hodláte omezovat vzrůstající kriminalitu, rušení nočního klidu a agresivitu osob, pohybujících se na území obce?

Jste ochotni podpořit vznik městské policie?

Všechny výše uvedené problémy jsou úkolem policie. Bohužel spolupráci s republikovou policií se v minulých letech nepodařilo zlepšit, zvláště proto, že republiková policie má dost problémů sama se sebou.

V Hostivici městská policie fungovala počátkem 90. let, zkušenosti však byly (mírně řečeno) rozpačité a proto zastupitelstvo městskou policii v roce 1995 zrušilo. Náhrada v podobě inspektora veřejného pořádku byla od počátku nevyhovující, navíc v poslední době, po jedné z mnoha novel zákona o obcích, už ani tato funkce neexistuje.

Po celé volební období hledala rada města vhodné řešení. Protože řízení městské policie je poměrně náročný a složitý úkol, považovali jsme za rozumné spojit síly s některou ze sousedních obcí. Pro početnější sbor, který funguje na území více obcí, se snadněji organizují školení, výcvik i služby. První variantou byla spolupráce s městskou policií hl. m. Prahy. Zprvu nadějná jednání ztroskotala na nepřekonatelné překážce – znění zákona. Obce totiž při organizaci městské policie nesmí spolupracovat přes hranici kraje a to hranice mezi Hostivicí a Prahou je.

Nová možnost se poté naskytla v součinnosti s Unhoští, která rovněž uvažovala o znovuzřízení městské policie. Příprava v Unhošti se však stále protahovala a nakonec Unhošť od připravované spolupráce ustoupila a zřídila městskou policii jen pro sebe.

Nezdá se pravděpodobné, že bychom ještě dokázali zajistit výkon městské policie veřejnoprávní smlouvou s některým blízkým městem. Zlepšení bezpečnosti tedy budeme muset řešit vlastními silami. Jsme proto připraveni iniciovat vznik městské policie. Vlastní vznik však nepodpoříme bez důkladného vyhodnocení možných přínosů a nutných nákladů. Je třeba základní rozvahou zjistit potřebný počet strážníků, zkalkulovat náklady na jejich činnost (osobní náklady se dají odhadnout na 300 000 Kč/os., dále povinná školení, nákup stejnokrojů a dalšího vybavení, nákup služebního vozu a jeho provoz), vymezit předpokládaný rozsah činnosti a odhadnout přínosy (nejen ve vybraných pokutách, ale především ve zvýšení bezpečnosti a pořádku ve městě). Po minulé zkušenosti, kterou má většina z nás jen zprostředkovaně, považujeme za významný i způsob řízení městské policie. MP řídí starosta, pokud však nebude mít organizační talent nebo nepověří jiného činovníka s touto schopností, nemusí fungování MP splnit očekávání.

 

V jaké míře jste schopni regulovat rozsah provozu nové vzletové a přistávací dráhy letiště Ruzyně?

Vedení města se snaží ovlivnit tento záměr v několika ohledech.

První z nich je stanovení podmínek pro dobu výstavby. Nesouhlasili jsme s tím, aby k zásobování celé západní části stavby byl využit příjezd přes Hostivici, Cihlářskou ulicí. Dále bráníme tomu, aby část dráhy byla odvodněna do Jenečského potoka.

Druhým ohledem je režim provozu na dráze. V rámci hodnocení vlivů této stavby na životní prostředí požadujeme posouzení různých režimů provozu a jejich dopadu na okolí, zvláště prosazujeme variantu, při které by nová dráha byla užívána prakticky výhradně pro přistání od východu, tzn. že k Hostivici by přistávající letadla dojížděla po zemi. Dále požadujeme vyloučení nočního provozu. Důležitým krokem je i kontrola stanovených odletových tratí v tzv. AIP. Přiznáváme však, že ovlivnění tohoto dokumentu bude složité.

Třetí aspekt spočívá v preventivních ochranných opatřeních. Jedním z nich, často zmiňovaným, i když ne nejdůležitějším, je vytvoření ozeleněného valu severně od Jenečka, který by měl odclonit hluk z letadel pojíždějících na zemi po dráze. Dalším opatřením je vyhlášení ochranného hlukového pásma a realizace nápravných opatření v něm (zejména „slavná“ protihluková okna). Zde spočívá problém v optimálním vymezení pásma. Čím větší pásmo bude, tím většího počtu obyvatel se budou týkat tato kompenzační opatření, ale zároveň tím více obyvatel bude omezováno např. při rekonstrukci domů, případně při stavbě nových. Rozsah ochranného hlukového pásma není dosud vymezen a jeho vymezení je důležitým úkolem, který nesmí orgány města zanedbat. V tomto okruhu požadavků nelze opomenout ani požadavek na umístění nejméně dvou stálých čidel monitorujících letecký hluk. Podle záznamů o překročení stanovených limitů z těchto čidel totiž letecké společnosti platí správě letiště pokuty a existuje naděje, že dalším vývojem zákonů se aspoň část těchto peněz nárokově dostane postiženým obcím.

Čtvrtý ohled představují nenárokové kompenzace. V současnosti správa letiště poskytuje sdružení obcí postižených provozem nenárokovou dotaci na zlepšování životního prostředí, kterou vedení sdružení tvořené starosty rozděluje mezi jednotlivé obce. Na vyjednavačských schopnostech nového vedení bude záležet, zda tento zdroj zůstane zachován a vedle toho Hostivice vymůže další kompenzace za zhoršení způsobené novou dráhou.

Problematice nové letištní dráhy se věnovala širší pracovní skupina, která zpracovala podrobný rozbor možných dopadů stavby na životní prostředí a soubor požadavků města. Na činnosti této skupiny se aktivně podílela řada našich členů. Vyjádření je k dispozici na stránkách města www.hostivice.cz mezi dokumenty oddělení životního prostředí věnovanými hodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. procesu EIA).

 

Jakým způsobem hodláte zajistit dostavbu základní školy?

Náklady na dostavbu základní školy představují asi šestinásobek částky, kterou může město ročně uvolnit z rozpočtu na investiční akce, včetně oprav ulic a chodníků. Rozpočet je navíc zatížen náklady na rekonstrukci školky (protože se nepodařilo získat státní peníze, hradí se plně z městského rozpočtu) a je třeba počítat s dalšími náklady v čistírně odpadních vod.

Z tohoto je zřejmé, že školu není možné dostavět jen z městských prostředků, musí se podařit získat dotace od státu nebo z evropských fondů. K tomu nemáme žádný zázračný recept ani bohatého strýčka. Jediné řešení vidíme u státních zdrojů v trvalém důsledném vyjednávání s úředníky a dalšími činovníky na všech možných úrovních. Vzhledem k potřebnému objemu peněz i k závažnosti a časové náročnosti takovýchto jednání je nemůže vést nikdo jiný než starosta, případně v odůvodněných případech (nemoc apod.) místostarosta. Na výběru těchto funkcionářů a jejich schopnostech závisí výsledek, ostatní radní a zastupitelé mohou podpořit dobrou věc, ale nemají moc možností k pomoci. Budeme-li mít našeho zástupce v pozici starosty nebo místostarosty, uděláme pro vyjednání dotace maximum. V každém případě naši zastupitelé podpoří takové kroky, které povedou k získání dotace.

Pro získání peněz z evropských fondů je vždy třeba včas připravit kvalitní projekt do správného programu. Tuto problematiku nemůže obsáhnout sebepilnější zastupitel ani úředník, takže jsme připraveni podpořit uvolnění peněz na přípravu takovéhoto projektu kvalifikovanou firmou.

 

Je reálné, aby byl někdy v budoucnu v obci vybudován krytý plavecký bazén pro veřejnost?

O výstavbě plaveckého bazénu se hodně mluvilo před minulými volbami, dokonce se říkalo, že by měl stát vedle školy v bývalé zámecké zahradě. Nikdo z nás však nikdy neviděl žádné konkrétnější plány (ani nákres, že toto místo je vůbec dopravně obsluhovatelné) ani doklad, že existuje nějaký příslib k financování této stavby.

Domníváme se, že výstavba bazénu je reálná, pokud by se jí ujal soukromý investor a zvolil pro ni odpovídající místo. Rozhodně nepovažujeme za rozumné takovou stavbu financovat z městských prostředků, jsou zde jiné mnohem potřebnější investice (např. škola, ČOV, ulice a chodníky). Pokud by snad výstavba měla být financována ze 100% dotace, pak je třeba důkladně vyhodnotit budoucí provozní náklady. Bylo by velmi nešikovné, kdyby se z takové stavby stala „černá díra“ na městské peníze.

 

Domníváte se, že nyní navyšovaná kapacita mateřské školky je dostačující?

Školka byla postavena před 20 lety a její stavební stav již nevyhovoval. V každém případě proto bylo nutné přistoupit k rekonstrukci, která by odstranila pronikání vlhkosti ze základů a zatékání střechami. Že se podařilo tuto rekonstrukci spojit s navýšením kapacity, to je jen dobře.

Nynější zvýšení kapacity školky je jednoznačně přínosem. Zda bude stačit i do budoucna, závisí na dalším demografickém vývoji, který může zásadně ovlivnit rozsah další výstavby. Pokud kapacita stačit nebude (a to nevylučujeme), považujeme za vhodnější výstavbu nové samostatné školky, nejlépe někde v západní části města, než rozšiřování stávající. Přineslo by to mj. i zdravou konkurenci mezi oběma zařízeními a tím soustavný tlak na zvyšování kvality (tato věta nehodnotí současný stav nynější školky, ale filozofii možného rozvoje!).

 

Jakou máte představu o nutné komplexní opravě chodníků (včetně bezbariérových přechodů) a silničních komunikací?

Komplexní oprava je v řadě ulic nutná. Představu máme a existuje i přehled nutných oprav, který vypracovala dopravní komise. Rozhodující je však objem peněz, který na tuto činnost lze vyčlenit v rozpočtu města. V minulém období si město půjčilo na opravy ulic 30 milionů korun a tuto půjčku dosud splácí. Tyto peníze byly před časem využity účelně, nyní však v rozpočtu chybí.

V budoucnu bychom rádi v rozpočtovém výhledu definovali částku, které by byla na komunikace vyčleněna každoročně a na základě které by byl i vytvořen dlouhodobý plán údržby a rekonstrukce komunikací.

U chodníků jednoznačně preferujeme obnovu začínající u hlavních městských ulic. V tomto období byla v zásadě vyřešena ulice Komenského a jižní strana Litovické ulice k Litovickému rybníku. Do dalšího období vnímáme jako prioritní pokračování aspoň jednostranného chodníku v Litovické ulici až do starých Litovic a chodník po severní straně ulice Čsl. armády (zejména od pošty k ulici Ke Skále). V tomto druhém případě však výstavbu komplikují složité vlastnické poměry. V ulici Sportovců má chodník dokončit investor zástavby proti STS.

 

Jakým způsobem hodláte zajistit, aby byla na území obce dodržována pravidla silničního provozu (zejména rychlost)?

Kontrola dodržování pravidel silničního provozu je úkolem především pro republikovou policii. Protože na tuto činnost nestačí (viz výše), bylo by možné použít městskou policii po jejím znovuzřízení. Další orgány nemají možnost kontroly.

K omezení rychlosti by bylo možné uvažovat i instalaci zpomalovacích prahů na přechodech. Toto opatření však není možné použít na hlavních silnicích a navíc proti němu často protestují majitelé blízkých domů, do kterých se přenášejí otřesy. Proto v současnosti neprosazujeme žádný práh na některé konkrétní místo.

Ke zlepšení stavu dopravního značení (aby byly všude potřebné značky a pokud možno žádná zbytečná) byl zadán generel dopravního značení. První etapa zahrnující nové Litovice a okolí je již hotova, ale nevíme, kdy budou navržené změny uskutečněny.

 

Jakým způsobem hodláte zajistit distribuci kvalitní pitné vody do vodovodní sítě? Současný stav je, velmi slušně řečeno, velmi tristní, tvrdost vody je na samé horní hranici současných norem pro kvalitní pitnou vodu a samozřejmě tím trpí vše od vysokotlakých vodovodních řadů až ke spotřebičům a potrubím u jednotlivých uživatelů.

Do hostivické vodovodní sítě je dodávána v poslední době výhradně voda nakupována od Středočeských vodáren, a.s. Dříve využívaný vlastní zdroj pod Chrášťanskými vrchy musel být odstaven pro nevyhovující kvalitu vody bez perspektivy zlepšení. Nakupovaná voda pochází z kladenského skupinového vodovodu, který získává vodu z vrtu Řepín na Mělnicku (Kokořínsku) a v poslední době i ze znovu provozované údolní nádrže Klíčava. Oba tyto zdroje mají velice kvalitní vodu, která se pohybuje v ukazateli dusičnanů kolem přísnějších limitů pro kojeneckou vodu. Z pohledu uživatelů představuje problém pouze vysoká koncentrace rozpuštěného vápníku (projevující se ve zvýšené tzv. tvrdosti), což je dáno původem většiny dodávané vody. Voda stejné kvality je dodávána do celé sítě skupinového vodovodu. Koncentrace vápníku v pitné vodě není limitována, v příslušné vyhlášce je stanovena pouze doporučená hodnota (příliš nízká mineralizace není ze zdravotního hlediska ideální), na jejíž horní hranici se pohybuje „naše“ voda.

O odstraňování vápníku („změkčování“) vody se uvažovalo v letech 2002-3 v souvislosti se zdrojem pod Chrášťanskými vrchy (vedle vysoké koncentrace dusičnanů měl i vyšší úroveň vápníku). Technicky je změkčování možné provádět v zásadě dvěma postupy – pomocí iontoměničů (ionexů) či reverzní osmózou. Oba tyto postupy vyžadují významnou vstupní investici i nemalé provozní náklady, cena vody by se musela trvale zvýšit o 2 až 5 Kč na m3. Vzhledem k těmto nákladům a k tomu, že voda je zdravotně nezávadná, o takovýchto opatřeních neuvažujeme.

 

Jste ochotni podpořit zřízení kontejnerů pro separovaný papírový odpad? Domnívám se, že dosavadní systém sběru papíru vyhovuje pouze někomu.

Změně systému sběru papíru jsme se věnovali v minulém období poměrně intenzívně. Z uskutečněné ankety vyplynulo, že (mírně zjednodušeně) majitelům rodinných domů více vyhovuje systém sběru ve stanovených termínech od všech domů, zatímco obyvatelé bytů by podpořili změnu systému a zavedení kontejnerů. Nechali jsme proto zpracovat kalkulaci nákladů na zavedení kontejnerů a na jejím základě rada města rozhodla o zkušebním zavedení kontejnerů u bytových domů. Bohužel se ukázalo, že kalkulace platí pouze při plošném zavedení kontejnerů a zkušební provoz by vyšel stejně draho jako kontejnery po celém městě, proto se od zkoušky ustoupilo.

Na základě dosavadních zkušeností jsme přesvědčeni, že skupiny občanů preferujících jednu z variant jsou poměrně vyrovnané. Protože souběžný provoz obou systémů by byl nákladný, rozhodli jsme se zatím pro ponechání dosavadního způsobu. Bude-li ale zřejmé, že je v zájmu většiny občanů systém změnit a zavést kontejnery na papír, je to realizovatelné a klidně tuto změnu podpoříme. Když ke změně nedojde, budeme prosazovat lepší informovanost o termínech svozů.

 

Co hodláte učinit s informovaností občanů, potažmo umístěním informačních vývěsek z radnice na území Litovic (informační tabule zde úplně chybí nebo nejsou funkční)?

Za údržbu informačních tabulí jsou zodpovědné Technické služby, které tuto činnost zřejmě prakticky neprovádějí, nefunguje však kontrola z úřadu. Tato situace je podle našeho názoru zralá na systémovou změnu, kterou chceme prosadit. (Tabuli na rohu Litovické ulice a ulice Sportovců někdo ukradl a bohužel již nebyla pořízena náhradní.)

Současný stav informačních tabulí vnímáme jako nevyhovující a nápravu tohoto stavu považujeme za jednu z priorit. Rádi bychom také prosadili některé dřívější nápady, které dosud neuspěly proti setrvačnosti úřadu. Zde míníme např. zveřejňování přehledu událostí ve městě na informačních tabulích (tento přehled víceméně funguje na internetu, ale přenos informací pro „neuživatele“ internetu na informační tabule se nedaří).

Další naší prioritou je soustavné zlepšování internetové prezentace města. I zde přes významný pokrok v posledním období zůstává řada nevyužitých příležitostí a nenaplněných vizí.

 

Jste ochotni zajistit opravu současných zastávkových přístřešků MHD, tak aby dostaly „antivandalskou úpravu“?

„Antivandalskou“ úpravu si neumíme představit, zničitelné je bohužel vše. Jedinou možnost vidíme v trvalé průběžné údržbě a opravách všech přístřešků. Systémově je to vyřešeno svěřením této činnosti do péče Technických služeb, opět však nefunguje kontrola plnění úkolů, na které TS dostávají příspěvek z rozpočtu.

V této souvislosti není od věci citovat z Plánu údržby a úklidu veřejných prostranství z března 2005, na jehož přípravě jsme se významně podíleli a který je pro TS závazný:

„V rámci péče o zařízení města na veřejných prostranstvích se provádějí tyto práce:

·       úklid prostoru všech zastávek MHD na území města,

·       mytí přístřešků na zastávkách MHD včetně případného odstraňování vylepených plakátů a sprejových maleb,

·       oprava poškozených prvků přístřešků na zastávkách MHD,

·       údržba laviček v parcích a na dalších místech ve městě,

·       údržba a obnova odpadkových košů na území města,

·       mytí skla na úřední desce a informačních tabulích městského úřadu,

·       oprava poškozených prvků úřední desky nebo informačních tabulí městského úřadu.

Prostor všech zastávek MHD na území města se uklízí dvakrát týdně (včetně odvozu odpadu z odpadkových košů), zároveň se odstraňují vylepené plakáty.

Mytí přístřešků se provádí nejméně jednou měsíčně s výjimkou období, kdy teploty poklesnou dlouhodobě pod 0 °C.

Sprejové malby a jiná poškození přístřešků se odstraňují do dvou týdnů od zjištění závady.“

 

Jak se stavíte k lepší integraci železničních nádraží Hostivice a Hostivice-Litovice na stávající propojení autobusovými linkami PID?

Propojení sítě autobusových linek PID a železničních nádraží není jednoduchý úkol, obě nádraží leží mimo trasy autobusů a nádražím Hostivice-Litovice navíc projíždí velmi málo vlaků. K hostivickému nádraží zajíždí jen linka 319 s minimálním počtem spojů, zajíždění jiné linky směřující na Zličín by zdržovalo všechny ostatní cestující. Uvítáme každý námět na vhodné řešení této úlohy a podpoříme ho.

Zlepšení dopravní dostupnosti do Prahy by měla přinést modernizace tratě z Prahy do Kladna, při které by měla vzniknout i nová zastávka v Jenečku. Tato zastávka má zlepšit dopravní spojení s centrem Prahy především občanům Jenečka, přesto se v poslední době zdá, že ji orgány města prosazují občanům Jenečka navzdory.

Při tvorbě hostivického územního plánu byla zmíněna i možnost prodloužení tratě z nádraží Zličín ke konečné metra Zličín. Tato spojka by významně zatraktivnila tento dopravní směr a pak by stála za prosazení nová linka, která by mohla zastavovat někde za litovickým hřbitovem (obsluha Vilové čtvrti), v Jenečku, na hostivickém nádraží, u Sadové, ve Zličíně a u metra a částečně by mohla odlehčit autobusům na Zličín. Prodloužení ve Zličíně však nemůže Hostivice nijak přímo ovlivnit.

 

Jakým způsobem hodláte podpořit modernizaci železniční tratě z Prahy do Kladna, tak aby proběhla co nejdříve?

Modernizace úseku z Ruzyně do Kladna se nyní projektuje jako 2. etapa stavby. Zpracováno bylo oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a je rozpracována dokumentace pro územní řízení. Tuto stavbu podporujeme, což dokládá i dodatek návrhu územního plánu v roce 2005, kterým jsme zapracovali nejnovější požadavky na využití území při modernizaci trati. Bohužel výstavba druhé etapy je podmíněna první, problematičtější etapou na území Prahy. Zde výstavbu blokuje především městská část Praha 6, která nesouhlasí s modernizací trati ve svých vilových čtvrtích (přestože modernizovaná a odhlučněná trať by podle našeho soudu mohla i snížit hlukovou zátěž okolí). Jistou naději představuje skutečnost, že i přes rozhodnutí o výstavbě metra na letiště se stále v rozvojových plánech železniční sítě na území Prahy objevuje modernizace trati na Kladno. Podle dosud předkládané dokumentace by měla výstavba II. etapy probíhat v letech 2008 až 2010, tyto termíny však zřejmě nejsou reálné.

V Hostivici je modernizace problematická především v Jenečku, kde nové napojení trati od Rudné vyvolává zásah do soukromých zahrad u rodinných domů. Jednáním s majiteli a s investorem (Správa železniční dopravní cesty) a jeho projektantem jsme dosáhli úprav projektu, které významně snižují zábory soukromých zahrad. Projektant sliboval projednání upravené dokumentace vlivů na životní prostředí začátkem roku 2006 a následné předložení upravených projektů pro územní řízení. Dosud však nepředložil ani první dokumentaci, takže nemůžeme občanům Jenečka doložit, že investor dané sliby dodržel.

 

Jste schopni zabezpečit, aby všechny okrasné keřovité dřeviny, které se nacházejí v těsné blízkosti silnic na území obce, byly příslušným způsobem upraveny, tak aby nezakrývaly výhled ze silnic na chodníky a opačně?

Rada města již před časem jednoznačně stanovila výšku živých plotů v křižovatkách ulic, toto usnesení však dosud nebylo naplněno. Jistý problém spočívá v tom, že o živé ploty se často starají občané přilehlých domů (přestože se nacházejí na městském pozemku) a považujeme za vhodné neřešit úpravu „silou“, ale dohodou. Každopádně děkujeme za připomenutí, že tato záležitost ještě není „dotažena“ do zdárného konce.

 

Jakým způsobem vyřešíte bezbarierový přístup pro občany na Městský úřad?

S vhodným řešením, jak vyřešit bezbariérový přístup na městský úřad, přišel pan starosta a jeho řešení jsme plně podpořili. MÚ sídlí v historické budově a bezbariérový přístup je proto složitější, přesto se řešení našlo. Plně bezbariérový je zadní vchod do zámku (historický, ze dvora), cesta k němu je již vydlážděna. Odtud by se nepohyblivý občan měl dostat do přízemí, kde s ním úřadníci vyřídí vše potřebné.

K plné funkčnosti tohoto řešení chybí pár „maličkostí“: zřejmě ještě není instalován zvonek, kterým by si občan přivolal úředníka, aby mu odemkl vchod a jednal s ním, a především chybí jakákoliv propagace této možnosti.

 

Zda by nebylo pro obec přínosem zakoupení silniční váhy, která by vážila přetížené kamiony, jedoucí po komunikace I/6, do doby, než bude zprůjezdněna komunikace R6?

Námět je bezesporu zajímavý, je však třeba ověřit, zda by město vůbec takovou váhu mohlo provozovat. Při dosavadní zkušenosti s republikovou policií se domníváme, že tato instituce by ji nedokázala využít.

Pokud vydrží dosavadní tempo výstavby silnice R6, mohl by tento úsek být zprovozněn aspoň částečně již za dva roky.

Podle zkušeností se zavedením elektronického mýtného budeme posuzovat, zda je třeba žádat instalaci  brány el. mýtného u vjezdu do města, aby tudy kamiony neobjížděly placenou rychlostní silnici.

 

Zda jste ochotni podpořit změnu dopravce na linkách č. 306, 336? Současná kvalita služeb provozovatele ČSAD Kladno je přímo otřesná (nedodržování jízdních řádů, otáčení autobusů mimo stanovené obratiště, stanicování mimo určený prostor zastávky, nedodržování pravidel silničního provozu, jízda s otevřenými dveřmi, nevhodné dvoudvéřové linkové autobusy pro přepravu imobilních osob a osob s dětskými kočárky, vozy v dezolátním stavu, v zimě nevytopené autobusy, špatná údržba autobusů včetně defektů vozové skříně, nedostatečné označování linkovými orientacemi, nedostatečný počet nebo nefunkční strojky odbavovacího zařízení, kouření řidiče za jízdy nebo přistavení zakouřeného vozu, řidiči neznalí tarifu PID, úniky tržeb ze strany řidičů, nedostatečná zastávková péče, neinformovanost cestujících v případě provozních změn na lince). Mnohem lepší je úroveň služeb poskytovaná Dopravním podnikem Praha na linkách č. 347 a 357.

Rozdělení linek PID mezi jednotlivé dopravce zajišťuje ROPID. Orgány města mohou samozřejmě změnu iniciovat, není však na nich rozhodnutí. ČSAD Kladno má skutečně méně vhodné autobusy pro městskou dopravu (dvoudvéřové), naše zkušenosti však neukazují na zásadně horší stav oproti autobusům provozovaným pražským dopravním podnikem. Pokud existují výhrady ke kvalitě tohoto dopravce, pak je třeba připomínky shromáždit a na jejich základě žádat nápravu, případně i změnu dopravce. Budeme-li tyto připomínky mít z vlastní zkušenosti nebo i z podnětů občanů, takovéto kroky podpoříme.

 

Dále přinášíme názory našeho kandidáta arch. Körnera týkající se především urbanismu a stavebního rozvoje Hostivice:

 

Jaké jsou představy o budoucí funkci ulice Čsl. armády ?

Dnešní silnice I/6 bude po realizaci R6 (Pavlov – Řepy) přeřazena do silnic II. třídy (č. 606) a stane se majetkem kraje. Je žádoucí, aby ještě z peněz státu byla rekonstruována.

Vzhledem k tomu, že by měla být přeměněna na městkou třídu, mělo by být řešení komplexní, tj. vč. chodníků, cyklostezky, zastávek autobusů, parkování a výsadby zeleně. Na této kompletní rekonstrukci by se měl podílet kraj, město i privátní (zejména podnikatelské) subjekty. Velmi aktuální je zpracování projektu, od kterého se budou odvíjet nejen nároky na investice (ŘSD zřejmě uhradí jen rekonstrukci vozovky), ale i případné nároky na pozemky.

Komplexní rekonstrukcí by měly postupně projít i další ulice, ve kterých je vedena autobusová doprava (Litovická, Sportovců, Komenského), kde je žádoucí společné financování kraje (jedná se silnice III. třídy) a města.

 

Jaké jsou možnosti zlepšení hromadné dopravy ?

Tuto problematiku je nutné sledovat ve dvou systémech:

-         v železniční dopravě je rozhodující přestavba kladenské (buštěhradské) trati, která umožní přestup jak do sektorového centra Dejvic (mj. areály VŠ), tak zejména do centrální oblasti Prahy (Holešovice-Bubny, Masarykovo, resp. Hlavní nádraží). Projekt tzv. "Rychlodráhy" komplikují především postoje městské části Praha 6, která preferuje prodloužení metra trasy A na letiště Ruzyně před "Rychlodráhou", která umí nejen napojení letiště, ale i realizaci regionálních vazeb.

-         v autobusové dopravě lze formou organizačních opatření dosáhnout zlepšení současného stavu. Problémem je zlepšení vazeb ve směru na Prahu 6 (Bílá Hora), kde i po realizaci nové trasy R6 zůstane málo kapacitní úsek Karlovarské ulice. Rovněž smyčka Bílá Hora má nevyhovující parametry a nedůstojné (dlouhodobě provizorní) řešení. Problematické přestupní místo je i Vypich. Zlepšení ve směru na metro Zličín lze realizovat zvýšením počtu přímých spojů, využívajících silniční okruh. Po dokončení nové trasy R6 bude možné zvýšení počtu linek příměstských autobusů ulicí Čsl. armády. Výrazně by se měl zlepšit stav autobusových zastávek, který souvisí s budoucím uspořádání parteru v ulicích, kterými je vedena hromadná doprava.

 

Jak zlepšit bezpečnost chodců ?

Přestože je v celé Hostivici regulována rychlost (40 km/hod) dochází zejména na hlavních ulicích k porušování tohoto režimu. Doporučit lze budování retardérů na hlavních ulicích, zejména výškových, a to formou zvýšených přechodů (realizovány jsou např. v Radotíně či na Ořechovce). Ve vedlejších ulicích je vhodné zřízení směrových retardérů. Ve změně územního plánu by měly být vymezeny ulice, které budou mít charakter obytných zón, kde má absolutní přednost chodec (rychlost max. 20 km/hod) a tento režim následně realizovat prostřednictvím stavebních úprav.

 

Jak zlepšit parkování ?

S výjimkou Husova náměstí a diskontu Lidl neexistuje ve městě parkoviště. Velmi komplikovaná je zejména situace v Litovické ulici (základní škola, mateřská škola, sportovní areál). Situace zčásti řešila urbanistická studie, zahrnující území mezi areálem základní školy a zámkem (Městským úřadem), která však neměla pokračování v investičním záměru a následné postupné realizaci. Domníváme se, že urychlení řešení tohoto území v centru města je nezbytné.

Město by mělo důsledně vyžadovat, aby všechny instituce i ostatní subjekty zabezpečily parkování zaměstnanců i návštěvníků na svých (resp. k tomu účelu pronajatých) pozemcích.

Určité rezervy jsou i v uliční síti. Na základě analýzy potřeb parkování lze připravit režim jejich využití (vč. případného zpoplatnění).

 

Jak zlepšit stav občanského vybavení, obchodu a služeb ?

Územní plán vymezuje plochy pro možný rozvoj těchto funkcí, nezabezpečuje však získání pozemků a potřebných investic. Určitě jsou značné rezervy ve spolupráci města s privátním sektorem, a to zejména ve využívání pozemků, patřících městu. Město by se mělo snažit získat pozemky, přiléhající k nejvýznamnějším veřejným prostorům (náměstí, hlavní ulice), neboť tímto způsobem může nejlépe ovlivnit jejich využití.

 

Zpět na hlavní stranu