Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL HŘÍŠNÍ LIDÉ HOSTIVIČTÍ

 

Úvod -> Seriál Hříšní lidé hostivičtí -> 2. část

 

 

2. část:

Vykradené skladiště v prachárnách

(únor 2013)

 

V březnu 1920 oznámil vrchní strážmistr z četnické stanice Hostivice Josef Doubek Okresní politické správě na Kladně, jak se mu podařilo vyřešit případ rozsáhlé krádeže mědi v hostivických prachárnách. Vynechejme tedy osobní údaje pachatelů a podívejme se na část sdělení nazvanou „Příběh činu“:

„Ve vojenské zbrojnici v Hostivici odcizili neznámí pachatelé v posledních dvou až třech měsících asi 740 kg měděných vodic (Führungsbänder) z uzamčeného skladiště, o kterém případě jsem byl posádkovým velitelem Mjr. Schreibrem vyrozuměn.

Na učiněné oznámení učinil jsem bezodkladné pátrání po pachatelích a zjistil jsem, že vedle skladiště jest truhlářská dílna, kde byl zaměstnán dělostřelec J*** V***, často do pozdní večerní doby.

Mezi skladištěm, kde kov byl deponován, a mezi truhlárnou jest jen od podlahy ke stropu dvojité prkenné pažení hřeby připevněné a proto bylo pažení bedlivě prohledáno a shledáno, že dvě prkna jsou v obou paženích odtržená a hřebíky za prkny ohnuté.

Jelikož V*** pracoval často do večera, kde byl úplně sám, pojal jsem proti němu podezření, že měď po částkách, eventuelně s jiným vojínem ze skladiště odcizoval.

V*** byl podepsaným dne 12.3. t. r. v přítomnosti Mjr. Schreibra a poruč. Kunce ze zbrojnice vyslýchán, však stále uváděl, že jest nevinen, že o krádeži úplně nic neví. Jelikož celý den krádež zapíral, byl prozatímně dán do vazby ve voj. zbrojnici.

Téhož dne večer dostavil jsem se do věznice k V***, domlouvaje mu na následky, stále a stále tvrdil, že jest úplně nevinen. Až v poslední chvíli, když jsem byl již na odchodu, stále mu následky připamatovával, uvedl, že se ke všemu přizná.

Za přítomnosti shora jmenovaných důstojníků V*** vypovídal, že odcizil 4 batohy mědě na způsob po odtržení prken, jak již uvedeno, a sice 1 batoh že byl nalezen v truhlárně pod hoblovačkami při prozrazení, že měď se ztratila, a 3 batohy prý dal jednomu nezn. vojínu od 2. horského pl. 3. rota, kteří byli dříve v Hostivici a nyní jsou v Čáslavi.

Ku zjištění nezn. vojína z Čáslavi musel býti V*** za přítomnosti por. Kunce v Čáslavi konfrontován, avšak bezvýsledně, jelikož byl jistý díl od jmenované roty na dovolené. Za příčinou touto musel býti V. dne 15.3. t. r. opětně do Čáslavi ke konfrontaci eskortován, však znovu vojína, kterému batohy mědě, jak vypovídal, za 90 K prodával, nepoznal a byly obě cesty do Čáslavi marné.

Jelikož bylo stále v pátrání pokračováno, což vojíni ve strážnici pozorovali, byl pohnut druhý pachatel vojín V*** K*** z téže zbrojnice, dostavil se k Mjr. Schreibrovi a učinil hlášení, že nemůže spáti a že kradl s V*** měď a že tuto spolu dodávali jednomu obchodníku se starým železem v Praze, každý asi 10 kráte po batohu as á 35–40 kg, který prý jim platil za 1 kg 5 K a ten starý obchodník že pravil: „Hoši, nic se nebojte, měď dávám hned rozlejvat.“

Hostivické vojenské areály na staré pohlednici:
nahoře zemská zbrojnice v Jiráskově ulici, dole dvě budovy z bývalých pracháren, kde došlo ke krádeži

Na přiznání K*** přiznal se celkově též V*** a na to byli dne 17.3. t. r. oba za přítomnosti jmenovaných důstojníků opětovně eskortováni do Prahy, by mohl býti nalezen kupec, který od jmenovaných měď kupoval. V tomto byl zjištěn V*** R*** sen. a V*** R*** jun., Praha 7, Belcrediho třída u Vodárny.

Oba R*** zapírali, že měď od vojínů kupovali, ačkoliv oba vojíni mu do očí tvrdili, že oba obchodníci měď od nich brali a platili za 1 kg 6 K.

U R*** za přítomnosti Jos. Hrušky a Kašpara civ. detektivů byla učiněna dom. prohlídka, však měď nalezena nebyla. Dále bylo u R*** nalezeno na erárních věcí z krádež pocházející: 1 úplně zachovalá puška (vendlovka), 2 páry er. šněr. botek, 1 voj. šed. plášť, 2 š. blůzy, 1 voj. sekera (bailpicke) a 1 kg tzv. konusů ku střílení ke cvičení – což bylo zabaveno a voj. zbrojnici proti potvrzení předáno.

Jiných věcí: 22 kusů nových pilek na železo, 10 rašplí a pilníků, 2 manometry, 5 kusů ocele, 2 kusy hadic (1 gumová a 1 z plátna), na 50 kg hřebíků nových, již přepakovaná a část v originálním obalu, 26 balíčků nýtů, 6 žel. spodků od Pražských laviček, 2 svazky mos. drátu, 6 kusů nových železných hrabí, 6 kusů nov. žel. lopat, 1 velký hever z dráhy, o kterýchžto nemohou R*** dáti patřičné dobrozdání a na které byli detektivové Kašpar a Hruška ku hlášení nálezu upozorněni.

Po dlouhém zapírání přiznali se oba R***, že měď prodali obchodníku V*** J***, Praha 1, Hradební ul. č. 81, a sice 1 partie za 16 K, 2. za 18 K a 3. za 25 K á 1 kg.

J*** však zase zapíral a 18.3. t. r. doznal, že dodal část mědě ze zbrojnice pocházející asi 200 kg fa. Vále a syn, Rudolfova tř. č. 6, Praha 7, a že obdržel za 1 kg as 30 K, u kterého byla učiněna prohlídka a 246 kusů pásků ve váze 117 ½ kg nalezeno a zabaveno, která však již dle doznání R. Váleho byla již prodána nějakému Dr., který má býti v Praze, více neví jménem Tomov, pro Bulharsko, a sice za 45 K á 1 kg.

Dále prodal J. fa Rudolf Baum, Praha 7, Janovskýho tř. č. 1118 též asi 100 kg mědě, u kterého bylo 123 kusů ve váze 63 ½ kg nalezeno a zabaveno. Však dle výpovědi sestry Rud. Bauma zemřel Baum dne 17.2.1920, takže se nedalo zjistiti, mnoho-li Baum za měď platil a knihy žádné prý Baum nevedl a sestra Baumova si obchodu prý nevšímala.

Dále prodal J*** asi 200 kg mědě Fa. J.U.Dr. Antonínu Trnkovi, Podskalská třída č. 53, který mu platil za samou 22 K a u kterého nebyla měď žádná nalezena a byla již zase předána Fa. R. A. Smekal sp. s r. o., Smíchov, Husova 324 za 30 K á 1 kg, kdež bylo 26 kusů ve váze 11 ½ kg nalezeno a zabaveno.

Tedy zabavil jsem celkem 192 ½ kg mědě, kterou jsem hned voj. autem odvezl a voj. zbrojnici předal.

Dále bylo v truhlárně ve voj. zbrojnici v batohu 31 ½ kg, tedy celkem 224 kg nalezeno a ostatní měď schází.

Ku konci se ještě R*** přiznal, že dodal Fa. M. Hirsch, majitel fa. N. Teiman Karlín asi 100 kg samé mědě, kdež nalezena nebyla, však v knihách u Hirsche jest vedeno, že R. dodal dne 29.10.1919 63 kg mědě za 8 K, kterou zase Hirsch do ústředny kovů Praha 2, Růžová ul. za 9,60 á 1 kg prodal.

Soudím proto, že T*** dodal měď ze zbrojnice ještě různým obchodníkům, které uvésti nechce, a sice proto, že J*** tvrdí, že dodal T*** téže mědě as 200 kg, ze které bylo jen u Fa. Smekal 11 ½ kg nalezeno.

Mimo konfiskované mědě ve váze 192 ½ kg a 31 ½ kg, která byla nalezena v batohu v truhlárně, měď schází a bude již patrně roztavena, by nemohla býti poznána.

Též byl u T*** list kontrolní zabaven, ve kterém jest vidno, že kupoval a prodával též prázdné voj. patrony, a sice dle kontrolního lístku ve váze 45 kg.

Též jsem zabavil u R*** 3 kusy papírů, příjem a výdej, kdež jest měď vedena co poznámky, u J*** zápisník a obálku, též měď poznamenána, a kontrolní blok u T., které doklady k oznámení přikládám.

Jelikož u R*** jun. byla obava, že by mohl míti vliv na svědky, byl dne 17.3.1920 o 7. hod. odp. v Praze zatknut a Zemskýmu co trestnímu soudu stručným oznámením předán.

R*** sen. byl z důvodů, že jest raněn mrtvicí, opustil nedávno nemocnici, na svobodě ponechán.

Vojíni K*** a V*** jsou v prozatímní vazbě v Hostivici a budou předáni Pos. věznici v Praze.

Celková škoda mědě se páčí na K 38.300.“

Zpracováno podle sdělení uloženého ve Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno, karton 508, listy 488 až 490.

 

 

Úvod -> Seriál Hříšní lidé hostivičtí -> 2. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003