image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Úvod – 3. část

 

Předchozí částNásledující část

 

 

Školství a Hostivice v době Knihy příběhů
3. část

 

Přímý dozor ke škole vykonával místní farář. Vyučoval náboženství a dohlížel na vyučování, na schopnosti a mravní život učitele i na kázeň a školní docházku. Podle oběžníku Pražského vikariátu ze 13. dubna 1821 byli „učitelé povinni faráři poslušností, úctou a důvěrou; neměli bez jeho vědomí a dovolení ze školy se vzdáliti, dětem rekreaci a prázdniny bez vědomí svých představených dávati.“

V roce 1817 se stal hostivickým farářem Pavel Haas z Lidic, který si vyměnil místo s Janem Bezděkou. Haas v Hostivici působil po většinu doby zachycené v Knize příběhů, do 4. listopadu 1850, kdy nastoupil na faru v Tachlovicích. Krátce zde administroval kaplan Josef Procházka, který v roce 1851 uvítal za faráře Jiřího Rohlenu, předtím faráře ze Zeměch. Rohlena zůstal hostivickým farářem až do své smrti 21. listopadu 1876 a po krátkém období, kdy zde administroval Ferdinand Čejka, na jeho místo nastoupil 9. června 1877 Václav Číška.

 

Vedle duchovních (farářů) na školu dohlíželi také místní dozorci, což byli „mužové v každé příčině spořádaní“. V Hostivici byl takovým dozorcem Ignác Dufek, jehož jméno se objevuje v Knize příběhů pod nadační listinou z roku 1845 na straně 21.

 

Školním dozorcem v okresu byl vikář zvaný též střídník, tedy kněz pověřený správou vikariátu (střídnictví). Hostivice patřila do začátku 19. století k vikariátu Slánskému, ale asi v roce 1806 byl zřízen zvláštní knížecí arcibiskupský vikariát venkovského okresu Pražského, kterému byly pod­řízeny až do roku 1852 všechny školy na míli cesty kolem Prahy (kromě Prahy a Smíchova) a ke kterému připadla i Hostivice. Vikáři tohoto okresu a školními dozorci byli Rudolf Fischer, farář u sv. Mikuláše (1806–1814), František Crabath, hlavní farář u sv. Jindřicha v Praze (1815–1826), Matěj Šimák, zbraslavský děkan (1825–1827; v Knize příběhů zmíněn na straně 2), Julius Körner, farář u sv. Jindřicha v Praze (1826–1834; zmíněn na straně 10) a František Lampa, před tím farář v Liboci (1834–1852; zmíněn na straně 19).

Vikář jako školní dozorce kontroloval, zda farář řádně vyučuje náboženství a stará se o školu, zda se učitel a jeho pomocníci řídí danými nařízeními a vedou bezúhonný život, zda děti řádně docházejí do školy a získaly potřebné vědomosti, ale i to, jestli učitelé dostávají sjednané dávky, jak se chovají rodiče k učiteli, a později i na to, v jakém stavu jsou školní budovy. Vikář pořádal pravidelně jednou ročně vizitace všech škol, se kterými byla spojena veřejná zkouška. Doklad o takovéto vizitaci v hostivické škole není k dispozici.

I přes změny ve školství na centrální úrovni po revolučním roce 1848 zůstávala úloha školních dozorců ještě nějaký čas na vikářích. Protože byl venkovský vikariát Pražský příliš rozlehlý, v roce 1852 ho kardinál Bedřich Schwarzenberg rozdělil na tři vikariáty – Libocký, Zbraslavský a Prosecký. Hostivice připadla k vikariátu Libockému, ve kterém vykonávali funkci vikáře Pavel Haas, farář v Tachlovicích a předtím dlouho v Hostivici (1852–1859), Antonín Slavíček, farář v Noutonicích (1860–1866), Ondřej Veselka, farář v Břevnově (1867) a Josef Procházka, farář v Lidicích (1868–1884; zřejmě totožný s hostivickým kaplanem v letech nejméně 1845–1851, zmíněným v Knize příběhů na straně 21).

Od prosince 1869 začala úřadovat c. k. okresní školní rada na Smíchově, která převzala dozor nad školami po stránce správní i pedagogické. Dozor vykonával především c. k. okresní školní inspektor. Vikariátním úřadům zůstal jen dozor nad výukou náboženství. Do smíchovského školního okresu patřila Hostivice až do 28. prosince 1891, kdy vznikl nový školní okres Kladenský.

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Úvod – 3. část

 

image003