SERIÁL HOSTIVICKÉ POHLEDNICE

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Hostivické pohlednice -> 1. část

 

Předchozí část – Následující část

 

 

1. část

(Hostivický měsíčník 3/2002)

 

Asi před dvěma roky jsem se začal bavit sbíráním a digita­lizováním starých fotografií z Hos­ti­vice a nejbližšího okolí. Mezi asi 1200 snímky, které jsem zatím zpracoval, mě zaujalo pře­kvapivé množství pohlednic. V současné době vím o 83 růz­ných pohlednicích z Hostivice, Litovic, Jenečka i Břvů, od nej­starších z přelomu 19. a 20. sto­letí až po ty současné. Soubor je natolik zajímavý, že jsem se rozhodl po dohodě s redakcí HM o hostivických pohlednicích při­pra­vit nový seriál.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo mi půjčili staré fotografie a pohlednice. Nejroz­sáhlejší soubor jsem získal od Anny Křižkové z redakce HM a od Jiřího Pergla. Digitální sbírku pohlednic významně obohatil Tomáš Fabián. Zároveň bych chtěl požádat majitele starých snímků (nejen pohlednic) ze všech částí Hostivice, zda by mi nemohli snímky zapůjčit k digitál­nímu zpracování. Kontaktovat mě můžete zde.

 

Pro první část jsem vybral nejstarší pohlednice ze všech původních obcí, které dnes tvoří Hostivici. Mnohé pohlednice ne­jsou datovány, někdy proto nelze s určitostí říci, že vybraná pohled­nice je opravdu nejstarší.

Nejstarší zatím známá hostivická pohlednice zachycuje nádraží a rybník Kala (Bažantnice u Břvů). Odeslána byla 15. února 1900, pochází tedy jednoznačně již z předminulého století. Vydal ji E. Velim z Královských Vino­hrad. Zatímco nádraží doznalo jen drobnějších změn, lesy kolem Kaly jsou v současnosti mnohem vzrostlejší. Novogotický gloriet na návrší nad rybníkem byl stržen koncem 80. let 20. století.

Litovicích nejsou nej­star­ší snímky datované. Pro tuto část jsem proto vybral pohled­nici, kterou v roce 1919 vydal G. Jílovský z Prahy-Žižkova. (S tímto jménem se setkáme ještě častěji, tento ateliér vydal nejvíce hos­tivických pohlednic.) Na obráz­ku vlevo nahoře, nazvaném střed obce, vidíme dnešní Litovku (čp. 624) a strouhu – rybníček v mís­tech nynějšího parku mezi Lito­vickou ulicí a Litovickým rybní­kem. Kapli se sochou sv. Jana Nepomuckého na obrázku vpravo nahoře lemují ještě dva jírovce (kaštany). Pravý strom usychal po kruté zimě v roce 1929 a v roce 1932 byl poražen. Jeho stáří bylo tehdy odhadnuto na 115 let. Levý jírovec uschl a byl poražen počátkem 90. let. Vlevo dole je zachycen dvůr s lito­vickou tvrzí a vpravo dole hosti­nec Bezovka (čp. 625 v Litovické ulici).

Jenečka jsem zatím získal pouze tři pohlednice. Nejstarší z nich vydal v roce 1938 Jaroslav Plzák, majitel kolo­niálního obchodu v Jenečku. Levé snímky zobrazují dnešní Novotného ulici, na obrázcích vpravo je z různých pohledů zachycen roh karlovarské silnice a Lidické ulice s Plzákovým obcho­dem a autodílnou.

Nejstarší břevskou pohled­nici odeslali účastníci sokolského výletu v roce 1904. Vydal ji Em. Hofbauer z Unhoště a na dvou snímcích zachycuje Břevský rybník. Na obrázku vpravo nahoře vidíme hostinec u Ptáčků, později u Kokrdů (naproti autobusové zastávce) před do­stavbou. Pod názvem pavilon je na kruhovém obrázku vlevo dole zobrazen gloriet u Kaly.

 

 

Předchozí část – Následující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Hostivické pohlednice -> 1. část