Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Domobranci -> Stanovy

 

 

 

Podpůrný spolek Domobranců pro Hostivici a okolí

(Podpůrný spolek Domobranců v Hostivicích a okolí)

 

Stanovy

 

 

STANOVY

podpůrného spolku „Domobranců“ pro Hostivici a okolí.

 

§ 1.

Účel spolku, sídlo, jednací řeč a heslo.

Účel spolku jest:

a) Poskytovati potřebným členům v případě nemoci podpory.

b) Přispívati na počestný pohřeb zemřelých členů.

c) Súčastniti se při pohřebních průvodech zemřelých členů.

Sídlo spolku jest Hostivice, okres Unhošť, hejt. kladenské. Jednací řeč jest česká. Heslo spolku jest: Svornost ku bratrské vzájemnosti.

 

§ 2.

Spolek sestává:

a) Ze členů skutečných.

b) Ze členů přispívajících a zakládajících.

c) Ze členů čestných.

 

§ 3.

Kdo co skutečný člen ku spolku přistoupiti míní, má především čestného a neúhonného vedení života zapotřebí; dále musí býti nejméně 20 let stár. Dále se přijímají vojínové, kteří dříve sloužili v c. k. vojsku a od tohoto čestným způsobem vystoupili, bez rozdílu náboženství a národnosti. Přijmou se však jen prozatímně, po uplynutí jednoho měsíce pak mohou co skuteční členové přijati býti. Ten ale, který do kruhu spolku přijat nebude před uplynutím zkušebního měsíce ze strany správního výboru bez udání důvodu, o tom se vyrozumí a obdrží své již zaplacené příspěvky zpět.

Přispívajícím členem stane se ten, kdo spolek částkou nejméně 4 K podporuje.

Zakládajícím členem stane se ten, kdo do spolkové pokladny jednou pro vždy složí částku 10 K.

Čestným členem stane se ten, kdož ku zvelebení a povznešení spolku zvláštními zásluhami přispívá. Čestné členy jmenuje valná hromada dle návrhu starosty spolku.

 

§ 4.

Vklady členů.

K zapravení v § 1. naznačených výdajů slouží jmění spolkové, které založeno ze vkladů a příspěvků členů, pak rozličnými dary a nadacemi. Do spolkové pokladny zaplatí každý nově přistupující člen skutečný:

člen do 35 roků svého stáří jednou pro vždy 2 K, od 35 do 40 roků 4 K a mimo to 60 hal. měsíčně co příspěvek ku krytí jiných výloh.

Příspěvky tyto skládají se na začátku každého měsíce u pokladníka spolkového na měsíc vždy napřed. Zamýšlel-li by do spolku přistoupit muž co člen přes 40 roků svého stáří, rozhoduje o vkladu téhož výbor spolkový.

 

§ 5.

Kdyby z měsíčních příspěvků nemohly se krýti pohřebné výlohy (v § 8. uvedené) blíže určené, jest povinností všech členů poměrně stejnou částkou ku krytí výloh takových přispívati po tak dlouho, než by jmění spolkové takové výše dosáhlo, by příspěvky a řádné podpory ze spolkové pokladnice krýti se mohly. Další rozhodnutí u věci této ponecháno budiž výboru.

 

§ 6.

Právo žádati podporu od spolku přísluší jen členům skutečným; jest mu však vykázati se věrohodným lékařským průkazem o své nemoci.

Je-li člen nemocen a žádá-li podporu v § 1., obdržeti může takovou jen tenkráte, když povinnostem spolkovým byl řádně vyhověl. Podpora tato nesmí však pro jednoho a toho samého člena 84 dnů, t. j. 12 neděl trvati, anebo že by tato v chronickou se vyvinula, což však lékařem potvrzeno býti má, jest povinností správní rady takový případ jak náleží vyšetřiti. Jestliže to spolkové poměry dovolí, avšak občas může správní rada takovému členu na jeho žádost dle usnešení přiměřenou mimořádnou podporu poskytovati. Opětné uzdravení budiž správní radě svědomitě ohlášeno.

 

§ 7.

Výboru budiž ponecháno členům, kteří nezaviněným způsobem ku práci neschopnými se stali, jakož i po takových pozůstalým sirotkům, peněžité podpory, ač dovoluje-li toho peněžitý stav pokladnice spolkové s výhradou schválení valnou hromadou, udíleti.

 

§ 8.

Umřel-li ten který člen spolku, udělí výbor ze spolkové pokladny peněžitou podporu na vypravení pohřbu. Výšku této podpory stanoví výbor dle poměrů majetnosti zemřelého člena a peněžitého stavu pokladny spolkové.

 

§ 9.

Peněžité podpory v § 6. a příspěvky na pohřby v § 8. zapravují se ze spolkové pokladny jen tenkráte, byl-li člen nejméně jeden rok ve spolku, vyjímaje případ v § 7. naznačený, kdežto výboru rozhodnutí v té věci přísluší. Stran podpor zde uvedených slouží následující ustanovení:

a) člen nemocný, chtěje podpory ze strany spolku účasten býti, povinen jest žádost svojí předsedovi nebo jeho náměstku předložiti, kterýžto s dorozuměním výboru výšku podpory dle poměrů žadatele ustanoví.

b) Zpráva o úmrtí každého člena spolku podána budiž jednotlivci.

c) Ku pohřbu člena mají členové v hojném počtu dle možnosti se dostaviti.

d) Nemá-li zemřelý člen žádných příbuzných, budiž mu pohřeb zaopatřen spolkem.

 

§ 10.

Každý člen, který 3 měsíce své příspěvky nezapravil, budiž od výboru, jemuž pokladník každý měsíc dlužné příspěvky vykazuje, vybídnut, by nejdéle koncem 4. měsíce dlužné příspěvky zapravil, kdyby však ani v této lhůtě povinností své nedostál, rozhoduje výbor, uváživ dříve stav jmění a poměry výdělkové téhož člena, má-li ze spolku býti vyloučen. Takový vyloučený člen nemá žádné právo svůj vklad a zapravené příspěvky zpět požadovati.

Chtěl-li by však takto vyloučený člen do spolku opět vstoupiti, má co nově přistupující člen považován býti.

Vystoupí-li dobrovolně člen ze spolku, nemá taktéž žádného práva vklad a příspěvky zpět žádati.

 

§ 11.

Vyloučení člena ze spolku, aniž by se mu zapravené vklady vrátily, stane se tehdáž, dopustil-li se zřejmé nepoctivosti, zejména přestupku nebo zločinu, na nějž vyřčen jest trest těžkého žaláře, jakož dokáže-li se mu, že dopustil se krádeže, anebo že byl při ní účastným, dále prostého podvodu, aneb jakéhokoliv trestuhodného činu, neb dopustil-li by se výtržnosti, podněcování k nesvárům mezi členy spolku, což vážnost a dobré jméno spolku v nebezpečí uvésti může, v kterémžto poslednějším případě rozhoduje o vyloučení valná hromada, relativní většinou hlasů.

Urazí-li člen při schůzích spolkových nebo i mimo ně výbor vůbec, anebo kteréhokoli člena zvlášť, neb nesrovnává-li se chování jeho se ctí občanskou, budiž napomenut a neuposlechne-li, budiž, neslušně-li se choval ve spolkové schůzi, z místnosti odstraněn, i rozhoduje v tom případě o vyloučení jeho ze spolku absolutní většina přítomných členů, choval-li se však mimo schůzi spolkovou neslušně, rozhoduje o jeho vyloučení výbor též absolutní většina hlasů, nabyv o tom náležitého přesvědčení.

 

§ 12.

Správa spolku svěřená jest od valné hromady volenému výboru, sestávající ze 13 členů a 3 náhradníků, kteréž volí valná hromada na dobu jednoho roku, a může tentýž výbor opět volen býti. Předsedu, jeho náměstka a jednatele volí a jmenuje valná hromada na dobu jednoho roku. Pokladníka, 2 revisory účtů, správce domu a knihovníka volí sobě výbor ze svého středu též na dobu 1 roku.

Do výboru může každý schopný člen volen býti. Povinností představenstva jest spolek, kdy toho potřeba káže, ve všech záležitostech zastupovati, jmění spolkové spravovati, hotové peníze sužitkovati, o stavu pokladny čtvrtletně výboru předběžné, jakož i při řádné valné hromadě celoroční účty klásti, výbor širší k řádné měsíční schůzi, jakož i kdy toho jest potřeba k mimořádným schůzím svolávati, rovněž mu přísluší svolání řádné valné hromady celoroční, a pak-li toho důležité okolnosti vyžadují, nebo na žádost jedné čtvrtiny členů též i mimořádné. Ku prozkoumání účtů čtvrtletních volí sobě širší výbor mimo dva revisory účtů ze svého středu komisi, sestávající ze 3 členů. Ku prozkoumání celoročních účtů volí valná hromada ze svého středu komisi, sestávající z 5 členů, kterážto výsledek o své činnosti při nejbližší schůzi výborové písemně má předložiti.

 

§ 13.

Sezením výborovým musí mimo předsedu nebo jeho náměstka ještě nejméně 6 členů výborových býti přítomno. Nemožno-li některému členu výboru sezení se súčastniti, zastupuje jej náhradník. Jsou-li při hlasování hlasy stejně rozděleny, rozhoduje hlas předsedův. Nedostaví-li se člen výboru po třikráte ku sezení, aniž by příčinu nedostavění se ohlásil, ztrácí hodnost a na jeho místo volí se první náhradník. Ku vlastnímu uzavírání valné hromady jest nejméně jedna čtvrtina členů potřebná. Při hlasování výboru, jakož i valné hromady rozhoduje vždy nadpoloviční většina hlasů.

 

§ 14.

Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech, podpisuje veškeré listiny a spisy spolkové, jest takto nejvyšším plnomocníkem spolku, on jediný poukazuje veškeré příjmy a vydání. Mimo řádné výlohy může předseda až do 40 K k vyplacení poukázati; větší částky mohou pouze schválením správní rady k vyplacení poukázány býti. Za nepřítomnosti předsedy zastupuje jej jeho náměstek. Jednatel jest povinen:

a) Zanášeti do knihy veškerá usnešení výboru v sezení jeho činěná.

b) Vésti, zadávati knihu a obstarávati veškeré objednávky spolku.

c) Obstarávati veškeré dopisy, svolávati veškeré schůze výborové a valné hromady.

d) Přijímati veškeré dopisy spolku.

Pokladníka povinnosti jsou:

a) Vésti řádný seznam veškerých členů a sestavovati platební listiny.

b) Přijímati veškeré řádné a mimořádné příspěvky.

c) Vésti řádně pokladní knihu a chovati pokladnu ve svém bytě.

d) Zapravovati ze spolkové pokladny proti stvrzeným poukázkám veškerá vydání spolková.

 

§ 15.

Předseda má právo každý čas pokladnu prohlédnouti a ručí zároveň s celým výborem za řádné hospodaření se spolkovým jměním. Hodnostáři zastávají své funkce bezplatně.

 

§ 16.

Spolek odbývá valnou hromadu v měsíci lednu každého roku, každý člen jest povinen všech opovězených shromáždění a slavností spolkových se súčastniti, nesúčastní-li se, možno toliko poměry živnostními aneb nemocí omluviti. Spolek dobyvši si dříve vysokého schválení má právo užívati praporu, členové smí nositi stejnokroj k veřejným shromážděním a slavnostem.

 

§ 17.

Vystěhuje-li se člen z bydliště svého do okresu jiného, jest mu ponecháno na vůli i na dále členem zůstati, musí to ale předsedovi oznámiti a měsíčné příspěvky řádně a vždy napřed zasílati, což dle možnosti čtvrtletně nebo pololetně státi se může, a bude v případě odůvodněného nároku v případě nemoci dle § 6. podpora, jakož i v případě úmrtí dle § 8. spolek možný příspěvek na pohřebné výlohy jeho přináležejícím, neb dotyčné obci zaslán. Vystěhuje-li se člen někam jinam a vystoupí-li takto dobrovolně, nemá dle § 10. sp. st. žádného práva vklady své a zaplacené příspěvky zpět žádati.

 

§ 18.

Pakli by se spolek rozpadnouti měl buďto z rozkazu úředního, aneb že by ani 20 členů nečítal a takto účelu svému vyhověti nemohl, rozdělí se zbývající jmění mezi sirotky po zemřelých údech. Povstala-li by rozepře ze spolkového poměru mezi členy, potažmo mezi členy výborem spolku, rozhoduje o tom nadpoloviční většina hlasů ve valné hromadě.

 

§ 19.

Změna stanov a přídavky k nim, které toliko od valného shromáždění přijmouti se mohou, potřebuje stvrzení od c. k. úřadu. Veškeré dopisy a zprávy týkající se spolku, oznamují se oběžníkem neb na 8 dní veřejným předcházejícím oznámením.

C. a k. zemskému komisaři volno dle své vůle do spolkových záležitostí nahlédnouti a všem přítomným schůzím přítomen býti.

Spolková pečeť jest: „Podpůrný spolek Domobranců v Hostivicích a okolí.

 

V Hostivicích, dne 21. listopadu 1899.

 

Josef Vlach, Josef Veselý, Josef Nebeský, Jan Vokoun, Jan Šroubek, Frant. Foubík.

 

Znění uvedeno dle výtisku stanov z roku 1909, v originálu se liší např. používaná měna (zlaté místo korun).

 

Ukázka původních ručně psaných stanov.

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Domobranci -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003