Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Havlíček -> Stanovy

 

 

 

Vzdělávací a podporující spolek Havlíček pro Hostivici a okolí

 

Stanovy

 

 

STANOVY

Vzdělávacího a podporujícího spolku „Havlíček“ pro Hostivici a okolí.

 

Článek 1.

Spolek má jméno Vzdělávací a podporující spolek „Havlíček“ pro Hostivici a okolí se sídlem v Hostivici. Jednací řeč jest česká.

 

Článek 2.

Účelem spolku jest:

a) pěstovati duševní i hmotné zájmy svých členů;

b) pořádati přednášky vědecké, odborné zábavné, jakož i vzdělávací, vůbec v mezích zákona spolkového vytknuté;

c) založení knihovny a čítárny časopisů pro své členy za vhodné uznaných;

d) pořádati zábavy, výlety a pěstovati zpěv a divadelní hry;

e) hmotně podporovati své členy v případě nemoci a podobných případech.

 

Článek 3.

Spolek hradí své výlohy:

a) zápisným svých členů, jakož i měsíčními příspěvky;

b) čistými výnosy zábav, výletů a divadelních her;

c) dobrovolnými dary a odkazy:

 

Článek 4.

Činným členem spolku může se státi každý občan, který překročil 16. rok věku svého a dosud 35. rok věku nepřekročil. Zakládajícím a přispívajícím členům, jakož i občankám, třeba i starším, přístup do spolku se tím nezamezuje. Občanky pak mohou býti pouze členy přispívajícími neb zakládajícími bez nároků na podporu.

 

Článek 5.

Členové jsou:

a) činní, kteří platí příspěvky měsíční a plní všechny povinnosti člena činného stanovami určené;

b) přispívající, kteří platí pouze příspěvky a jsou z povinnosti činného členstva vyjmuti;

c) zakládající, kteří buď zásluhou zvláštní o spolek, společné dobro neb peněžitým darem byly valnou hromadou navrženi a přijati.

Příspěvky určuje valná hromada a platí se napřed.

 

Článek 6.

Práva a povinnosti členů:

Každý člen činný má právo všech spolkových jednání se súčastniti, knihovny a časopisů spolkových užívati, hlasovati, voliti a volenu býti. Práva ostatních členů, jakož i povinnosti určuje valná hromada.

 

Článek 7.

Každý člen bez rozdílu jest povinen šetřiti ustanovení spolkových, jakož i usnesení valných hromad a výboru, čest spolku hájiti a výbor všemožně v úkolech jeho podporovati.

 

Článek 8.

Členem spolku přestává býti:

a) kdo 3 měsíce příspěvky dluhuje, aniž by se výboru omluvil;

b) kdo vystoupení své ústně neb písemně oznámil výboru;

c) kdo porušil ustanovení spolková a byl na návrh výboru smírčím soudem vyloučen.

Návrh na vyloučení člena může stanoviti výbor:

a) když dotyčný člen, ať morálně neb hmotně jednáním svým spolek poškodil;

b) když proti usnesení valných hromad a výboru jedná;

c) když trestným činem čest svoji a tím i čest spolku poškodil.

Zároveň ztrácí dotyčný člen všech nároků na jakoukoliv náhradu.

 

Článek 9.

Spolek spravuje:

a) valná hromada,

b) výbor.

Valná hromada koná se pravidelně dvakrát do roka a kromě toho vždy, když jedna třetina členstva si toho přeje, mimořádná.

Výbor jest však oprávněn tuto dle potřeby sám svolati. Volí se lístky.

 

Článek 10.

Výbor svolává valnou hromadu a schůze spolkové. Řádná valná hromada volí předsedu, 12 členů výboru, 3 náhradníky a 2 revisory účtů, schvaluje a posuzuje činnost výboru a usnáší se na výši a o způsobu podpor členům potřebným.

Dále jedná o návrzích smírčího soudu, změně stanov, rozejití se spolku, schvaluje řády domácí, knihovní, jednací a podporující.

Volí dva delegáty na sjezdy spolků vzdělávacích a podporujících, kteří zároveň s předsedou spolku anebo jeho náměstkem spolek právoplatně zastupují.

Valná hromada jest schopna právoplatně se usnášeti, je-li přítomna nejméně polovina členů činných. Jinak koná se vždy o hodinu později s týmž programem za jakéhokoliv počtu členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů považuje se návrh za zamítnutý, při volbě nastane užší volba. Ku změně stanov třeba většiny dvoutřetinové ve valné hromadě přítomných členů. Za to však ku rozejití se spolku jest třeba dvou třetin všech členů vůbec, ale pouze prosté většiny hlasů.

Mimořádná valná hromada usnáší se jen na programu dříve stanoveném.

Valnou hromadu svolává výbor a oznámí vždy na týden napřed na spolkové tabuli, ve výborem vytčených časopisech nebo oběžníkem.

 

Článek 11.

Výbor sestává: z předsedy valnou hromadou voleného, místopředsedy, jednatele, pokladníka, účetního, knihovníka, správce domu a 6 členů výboru a 3 náhradníků. Výbor ustavuje se do 6 dnů po svém zvolení.

 

Článek 12.

Výbor jest schopen k usnášení, je-li přítomno nejméně 6 členů výboru, předsedajícího v to nepočítaje a rozhoduje nadpoloviční většinou. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

Výbor schází se ke schůzím nejméně jednou za měsíc. O schůzi musí býti všichni členové výboru obvyklým způsobem uvědoměni a předseda nebo jeho náměstek této předsedá.

Každý člen výboru, který třikrát po sobě bez vážné omluvy do výborové schůze nepřijde, přestává býti členem výboru a povolává se na jeho místo náhradník, který při volbě nejvíce hlasů obdržel. Jinak rozhoduje se losem, když je stejný počet hlasů mezi náhradníky.

Výboru přísluší správa všech záležitostí spolkových, pokud nejsou vyhraženy valné hromadě.

Jemu přísluší:

a) přijímati a činiti návrhy na vyloučení členů,

b) opatřovati knihy a časopisy,

c) svolávati všechny schůze,

d) pořádati přednášky, rozhovory, zábavy, výlety, vycházky a divadelní hry,

e) pořádati sjezdy spolků vzdělávacích a podporujících

f) rozhodování o tom, zdali a v jaké výši podpory (potřebné), jež spolek beze vší závaznosti poskytovati hodlá, udíleny budou, přísluší v každém jednotlivém případě výboru spolku, jenž usnesení svá činiti bude případ o případu se zřetelem k poměrům dotyčného člena, pokud se týče jeho pozůstalých a dle stavu spolkových prostředků.

 

Článek 13.

Revisoři účtů mají bdíti nad stavem jmění spolkového a mají právo do knih účetních i pokladních nahlédnouti, prozkoumati a zprávu o hospodářství výboru členstvu a valné hromadě podávati. Tito nesmí býti členy výboru.

 

Článek 14.

Předseda zastupuje spolek na venek vůči úřadům a třetím osobám, povolává náhradníky, když některý člen výboru jest vyloučen, nebo se funkce vzdá. Podpisuje zároveň s jednatelem všechny spolkem vydané listiny právoplatně. Jinak ve všech funkcích zastává jej místopředseda.

 

Článek 15.

Jednatel obstarává veškeré písemnosti spolkové a spolupodepisuje s předsedou všechny spolkové písemnosti.

 

Článek 16.

Pokladník vede knihu pokladní, činí výplaty a přijímá peníze pro spolek dle instrukcí spolkových.

 

Článek 17.

Účetní vede knihy o veškerém hospodářství spolku.

 

Článek 18.

Knihovník obstarává knihy a veškeré časopisy a jest za tuto knihovnu spolku zodpovědným dle řádu knihovního.

 

Článek 19.

Správce domu bdí nad pořádkem ve spolkové místnosti a vede inventář spolku.

 

Článek 20.

Smírčí soud.

Všeliké spory, vzniklé ze spolkového svazku, urovnává smírčí soud, do něhož zvolí každá strana sporná po dvou členech i tito si pak svolí pátého jako předsedu. Těchto pět členů rozhodne právoplatně nadpoloviční většinou hlasů ve sporné záležitosti. Z rozsudku smírčího soudu jest možno odvolati se jedině k valné hromadě.

 

Článek 21.

V případě rozpuštění spolku nebo dobrovolného rozejití se převezme předseda nebo jeho náměstek spolkové jmění a odevzdá je některému dělnickému spolku v opatrování (kterému, určí valná hromada), do pětiletého užívání do té doby, pokud by z 20 bývalých členů, kteří však musí se legitimovati, neustavil se spolek nový, těchže zásad, jako byl spolek bývalý. Tomuto má se pak vydati jmění do vlastnictví.

Jestliže spolek takový by se neustavil, ponechá se jmění tomu spolku, který je dosud přechovával.

 

V Hostivici, dne 30. května 1920.

Šmíd Frant., Sládek Karel, Šuran Frant., Volek Frant., Kučera Lad., Doskočil Frant.

 

Znění uvedeno dle výtisku stanov (tisk J. Šesták z Hostivice)

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Havlíček -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003