Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 108. část

 

 

Stalo se před 40 lety:
Oslavy 700 let Hostivice

(HM 9/2017)

 

Na rok 1977 připadlo 700. výročí první písemné zmínky o Hostivici a tato událost byla řádně oslavena. Připomeňme si události výročního roku jednak (kráceným) zápisem kronikáře Miloše Šrámka, jednak výběrem z dochovaných fotografií.

 

 

Letošní rok byl cele ve znamení oslav 700. výročí trvání naší obce. O oslavách tohoto výročí rozhodla rada MNV již v roce 1975, ale teprve v dubnu 1976 byla ustavena komise, která měla tyto oslavy připravit. Její činnost se omezila na přípravu textu publikace, kterou MNV hodlal k tomuto výročí vydat. Text byl do konce roku 1976 připraven a do Středočeských tiskáren, kde bylo vytištění objednáno, odevzdán v měsíce lednu tohoto roku. Publikace pak vyšla v nákladu 2 500 výtisků koncem srpna. Její vydání bylo nesporně jedním z nejvýznamnějších kulturních činů, který kdy byl v naší obci uskutečněn. Jde o práci trvalé hodnoty, z níž budou i po desetiletích čerpat příští generace poznání o našem životě a práci. […]

Místní národní výbor NF vyhlásil na ni subskripci, v níž se přihlásilo a knihu si předplatilo asi 500 zájemců. Ostatní výtisky byly postupně rozprodávány a zčásti i používány jako čestné odměny pro vyznamenané občany a jako upomínka pro významné návštěvníky naší obce. V 11. čísle časopisu Lidé a země byla uveřejněna krátká zpráva o vydání této publikace a na jejím základě se o ni přihlásilo do konce roku 18 zájemců z celé republiky, jimž byla zaslána. 50 výtisků koupil odbor kultury ONV Praha-západ pro kronikáře všech obcí okresu. Zdejší škola použije knihy na konci školního roku jako odměny pro nejlepší žáky všech tříd.

Místní výbor NF zajistil současně výrobu upomínkového talíře, který pro nás v počtu 1 000 kusů zhotovil Karlovarská porcelán, závod Březová. Talíř je bílý s černým textem „700 let Hostivice 1277–1977“ a s erbem hostivických vladyků: třemi bílými podkovami v červeném štítě. […] I talíře byly prodávány jednak v subskripci, jednak přímo, a to po 60 Kčs. Především však byly používány jako upomínko­vý dar pro hosty a vyznamenané brigádníky. Sbor pro občanské záležitosti jich koupil 300 kusů a věnoval je všem novomanželským párům tohoto roku, všem novorozeňatům zapsaným letos do pamětní knihy a všem žákům 1. tříd zdejší školy při zahájení vyučování 1. září 1977.

Erb s podkovami zdobil od července velké návštěvní tabule, postavené na všech přístupo­vých komunikacích do obce. Zhotovila je STS. Byl také použit s druhým naším erbem, modrým štítem s trojlistem vinné révy, znakem pana Řehníka z Litovic a jeho syna biskupa Jana IV. z Dražic, na propagačním plakátu, vytištěném podle návrhu učitelky Věry Stejskalové (v tiskárně byl litovický erb nedopatřením obrácen) a rozeslán do všech obcí okresu.

Erb byl také v tiráži Hostivického měsíčníku, použili ho na upomínkových vlaječkách chovatelé drobného zvířectva a byl také na pamětním razítku, které správa spojů připravila na naši žádost ke dne 3. září 1977, kdy jím byly razítkovány dopisy a upomínkové korespondenční lístky, k tomuto dni vydané. Toto datum bylo stanoveno podle termínu okresních dožínek. Měly se zde konat, ale opoždění sklizně způsobilo, že letos byly odvolány. K 700. výročí připravil MNV v redakci Aloise Saifrta také vydání barevných pohlednic. Do prodeje se však dostaly až koncem listopadu.

Vlastní oslavy výročí byly připraveny a řízeny komisí, která v lednu nahradila redakční radu publikace. V jejím čele byl Karel Blätterbauer starší a jejími členy byli zástupci hlavních složek Národní fronty. Nejvýznamnější akcí této komise byla výstava, uspořádaná 2. až 11. září ve velkém sále Dělnického domu. Na 67 panelech a 110 m² plochy tu byl zachycen vývoj obce od pravěku až po současnost a na závěrečném velkém panelu byl instalován výhledový projekt budoucí Hostivice. Bylo přitom použito fotografií, náčrtů, fotokopií dokumentů, map, plakátů, diplomů, ale i předmětů trojrozměrných jako kronik, pamětních knih spolků, medailí a vyznamenání, praporů, starého hospodářského nářadí a pod. Na výstavě se podílely samostatnými panely i jednotlivé organizace NF a všechny zdejší závody: Např. STS instalovala mimo expozici v sále i ukázku zařízení pro drůbežárnu v zahradě Dělnického domu. […]

Společným úsilím všech byla výstava připravena k slavnostní vernisáži, která se konala 2. září večer za účasti Marie Jarošové, místopředsedkyně Národní rady, Štěpána Fürsta, vedoucího tajemníka OV KSČ, dr. Klimta, předsedy komise lidové kontroly SKNV, Richarda Tichého, poslance Sněmovny lidu, ing. Olexy, náměstka předsedy ONV, Václava Zíbara, vedoucího odboru kultury ONV a Miloslava Navrátila, tajemníka OV NF.

V slavnostně vyzdobeném předsálí Dělnického domu shromáždili se jmenovaní hosté spolu s místními funkcionáři, aby nejprve vyslechli duo flétny s harfou a recitaci pionýrky Slížové. Potom promluvil předseda MNV s. Ladislav Chaloupka, který v závěru svého projevu požádal Marii Jarošovou o otevření výstavy. Soudružka Jarošová po krátké zdravici přestřihla pásku ve vchodu do sálu a spolu s ostatními si pak výstavu prohlédla. Po prohlídce a zápisu do pamětní knihy shromáždili se všichni v pohostinské místnosti, kde se při malé recepci všichni hosté pochvalně vyjádřili jak o výstavě, tak o práci MNV a Národní fronty v naší obci.

Od soboty 3. září do neděle 11. září byla výstava otevřena pro veřejnost. Úlohu průvodce obstarala moderní technika: záznam na magnetofonovém pásku, připravený dr. Plickou a členy Hi-Fi klubu. Výstavu navštívilo více než 2 000 lidí, mezi nimi i žáci zdejších a okolních škol. Závod Laktos a podnik Kosmetika zde uspořádaly své dny, při nichž Laktos poskytoval návštěvníkům své výrobky k ochutnání a Kosmetika připravila pro ženy kosmetickou poradnu. Tato výstava byla opět jedním z velkých kulturních počinů u nás uskutečněných.

V měsíci září, hlavním měsíci oslav, byly pak provedeny ještě dvě akce:

V pátek 16. září byl uspořádán v Dělnickém domě slavnostní večer, na němž byli před naplněným sálem vyznamenáni nejzasloužilejší pracovníci. 15 kolektivů a 172 jednotlivců obdrželo pamětní list k 700. výročí obce, 15 členů KSČ obdrželo medaili 50 let KSČ a pracovnice MNV Blažena Křtěnová obdržela vyznamenání SKNV Za budování Středočeského kraje. Místní národní výbor byl přitom vyznamenán čestným uznáním rady SKNV, které předsedovi MNV s. Chaloupkovi předala tajemnice KV KSČ s. L. Fialová. Mimo ni zúčastnili se slavnostního večera i další vzácní hosté: R. Tichý, poslanec Sněmovny lidu, Š. Fürst, vedoucí tajemník OV KSČ, dr. Klimt, předseda komise lidové kontroly Středo­českého KNV, Václav Prošek, místopředseda SKNV a Libuše Malíková, poslankyně SKNV. Po projevu s. Chaloupky pozdravili shromáždění zástupci obcí Řepy a Zličín. Na závěr večera shlédli přítomní kulturní program, provedený zasloužilým umělcem Janem Soumarem, členem Národního divadla Milanem Karpíškem, Vlastou Mlejnkovou a Adrianem Levickým. Program uváděla Monika Pošívalová. V závěru zazpíval dvě písně pěvecký sbor Bendl, s nímž si zazpívali i umělci Mlejnková a Soumar. Mezi 350 návštěvníky bylo i 35 sovětských turistů z Pomorije, kteří právě toho dne zavítali do naší obce.

Druhého dne, v sobotu 17. září, uspořádalo kulturní středisko druhou zmíněnou akci. Nedlouho po poledni vyšel od litovické samoobsluhy průvod, v jehož čele jelo na koních 6 jezdců ve středověkých krojích, s korouhvemi, ozdobenými našimi dvěma erby, v rukou. Za nimi jela původní stará hasičská stříkačka a v průvodu pak šlo na 1 500 našich občanů. Došli na Husovo náměstí, kde se po hymnách a projevu s. Chaloupky konala velká estráda, v níž řada umělců pobavila přítomné. V závěru zazpíval zkřehlému obecenstvu populární zpěvák Standa Procházka. Mezi přítomnými byli i dva zástupci oddílu ochrany státních hranic z Moldavy, s nimiž členové našeho Svazarmu uzavřeli přátelství při květnové Jízdě osvobození.

Vedle těchto velkých oslavných podniků uskutečnily jednotlivé složky NF další dílčí akce, v mnoha případech související s druhým významným jubileem tohoto roku, 60. výročím Velké říjnové socialistické revoluce. Zaznamenám je v časové posloupnosti.

[…]

2. dubna uspořádala TJ Sokol v rámci oslav 700. výročí obce turnaj ve stolním tenisu. Během roku uspořádala TJ Sokol ještě dva turnaje v kopané, turnaj v minikopané, v odbí­jené a dva turnaje v šachu.

Také květnové oslavy byly zaměřeny k oběma významným výročím. Oslava 1. května se konala za pěkného počasí na Husově náměstí. Přišlo na ni v průvodu 3 200 účastníků z Hostivice, Chýně, Chrášťan, Středokluk a část občanů ze Zličína a Sobína. Slavnostním řečníkem byl dr. Vratislav Fík, po jehož projevu následoval kulturní a zábavný program.

[…]

9. května uspořádal Svazarm s Hostivickým kulturním střediskem na sportovním stadiónu branný den, při němž se nad obcí vznášel upoutaný balon s nápisem 700 let Hostivice. Bylo to první veřejné proklamování tohoto jubilea. Součástí této akce byl i Pochod vítězství a Běh osvobození. Svazarm vydal k tomu leták, v němž vedle programu a instrukcí pro účastníky byla i stručná historie obce.

[…]

25. a 26. června pořádali chovatelé drobného zvířectva svou každoroční výstavu. Konala se tentokrát v Jenečku a 700. výročí obce, v jehož rámci byla pořádána, bylo návštěvníkům připomenuto vkusnou vlaječkou s hostivickým erbem.

Podobnou vlaječku obdrželi také vítězové soutěží na prázdninovém pionýrském táboru Strážců hranic v Kopaninách u Aše.

[…]

Na závěr MČSP uskutečnila TJ Sokol k 60. výročí VŘSR a 700. výročí obce v místní sokolovně zdařilou okresní tělovýchovnou akademii za účasti cvičenců z řady obcí našeho okresu. K účastníkům promluvil významný tělovýchovný pracovník, autor spartakiádních skladeb dr. Šterc.

Vyvrcholením celého roku se stalo slavnostní zasedání MNV, konané 27. prosince v Dělnickém domě. Více než 200 účastníků zde vyslechlo projev předsedy Středočeského KNV ing. Jiřího Buriána, který předal s. Ladislavu Chaloupkovi, předsedovi MNV dekret o povýšení Hostivice na město. Vedle ing. Buriána se zasedání zúčastnili dr. Miloš Šlapá­nek, vedoucí odboru pro vnitřní věci SKNV, Jan Lněnička, předseda ONV Praha-západ, Štěpán Fürst, vedoucí tajemník OV KSČ Praha-západ, a Richard Tichý, poslanec Sněmovny lidu.

Při této příležitosti byly vyznamenány nejzasloužilejší kolektivy, jakož i nejzasloužilejší jednotlivci, jak uvedeno na počátku, a odměněny také tři nejlepší občanské výbory, vítězo­vé celoroční soutěže. Byl to občanský výbor č. 2 vedený s. Stehlíkem – odměna 5 000 Kčs, občanský výbor č. 7 vedený s. St. Nedbalem – odměna 3 000 Kčs a občanský výbor č. 5 vedený Věrou Černou – odměna 2 000 Kčs. Občanské výbory mohou získanou odměnu použít k zlepšení životního prostředí svého obvodu podle vlastního uvážení.

V závěru zasedání byl vyhlášen a schválen sdružený závazek městského národního výboru na rok 1978. V kulturním programu, který tento významný večer ukončil, účinkovaly děti z mateřské a základní devítileté školy a zazpíval pěvecký sbor Bendl.

 

 

Korespondenční lístek s příležitostným poštovním razítkem k výročí

 

Slavnostní otevření výstavy v Dělnickém domě 2. září 1977

 

Ředitel hostivické školy Alois Saifrt a místopředsedkyně České národní rady Marie Jarošová na zahájení výstavy

 

Z výstavy v Dělnickém domě

 

Slavnostní průvod 17. září 1977 na rohu Litovické ulice a ulice Čsl. armády

 

Slavnostní průvod přichází na Husovo náměstí

 

Estráda na náměstí

 

Zpívá Standa Procházka

 

Předseda Středočeského krajského národního výboru Jiří Burian předává předsedovi hostivického MNV Ladislavu Chaloupkovi doklad o povýšení Hostivice na město

 

Předseda MNV Chaloupka předává ocenění jednotlivcům i kolektivům

 

Vystoupení pionýrů na slavnostní schůzi v Dělnickém domě 27. prosince 1977

 

Na slavnostní schůzi vystoupil i pěvecký sbor Bendl

 

(V Hostivickém měsíčníku byl otištěn pouze výběr z těchto fotografií.)

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 108. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003