Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 112. část

 

 

Stalo se před 330 lety:
Dělení majetku Žďárských

(HM 6/2018)

 

V roce 1688, před 330 lety, si pět sester Františka Adama hraběte ze Žďáru rozdělilo bývalé panství Kladno a Červený Újezd. Dílčí cedule sestavené při tomto dělení jsou jedinečným dokladem o podobě a stavu Hostivice a okolí na konci 17. století. Navíc můžeme popis srovnávat s urbářem z roku 1662, a pozorovat tak postup obnovy zdejšího kraje po třicetileté válce.

V roce 1670 zemřel František Adam Eusebius hrabě ze Žďáru, majitel kladenského a červenoújezdeckého panství, k němuž patřily i všechny vsi tvořící nynější Hostivici. Nezanechal po sobě potomky, ale obsáhlou závěť, jejíž naplnění nebylo jednoduché – a nešlo vůbec o požadavek, aby za něj bylo slouženo dva tisíce mší či o štědré odkazy církevním institucím a hodnostářům. Většinu majetku totiž odkázal vzdálenému příbuznému žijícímu v Sasku, který měl přestoupit na katolickou víru. Umírající věděl, že jeho pěti sestrám se závěť nelíbí, proto v dodatku zvaném Codicill, který za něj těsně před smrtí sepsal a podepsal jeho lékař Jakub Dobřenský, zvýšil peněžitou částku určenou dvěma ze sester, které ho v době nemoci navštívily, ale veškerý odkaz všem sestrám podmínil tím, že nezpochybní jeho závěť včetně dodatku. Přesto po Františkově smrti došlo ke sporům o dědictví a kladenské a červenoújezdecké panství spravovali ze Smečna Martinicové, příbuzní Františkovy matky. Teprve v roce 1687 se Martinicové vyrovnali jak se saskými Žďárskými, tak se sestrami zemřelého, které převzaly panství Kladno a Červený Újezd jako nedílný majetek.

Protože sestry hraběnky ze Žďáru žily daleko od zděděných panství (například Anna Kateřina hraběnka z Magnis až v jihomoravské Strážnici) a společné spravování majetku bylo problematické, dohodly se sestry na jeho rozdělení. V listopadu 1688, před 330 lety, nechala nejstarší sestra Polyxena Ludmila hraběnka Šternberková majetek ocenit a rozdělila ho na pět podobně velkých dílů. Dílčí cedule popisující jednotlivé díly pak putovaly od nejmladší k nejstarší sestře a každá si vybrala jeden díl, který si nechala zapsat jako svůj majetek do desek zemských. Je zajímavé, že na nejstarší Polyxenu Ludmilu zbyl nejhodnotnější druhý díl (Dobrá), snad proto, že držitelé cennějších dílů museli doplatit ostatním rozdíl v ceně.

Dílčí cedule doprovází 23 artikulů a výminek, které popisují postup dělení. Pokud by se našel majetek nepopsaný dílčími cedulemi, měly se o něj sestry podělit. Stejně tak měly společně zaplatit případné dluhy, o nichž se při sepisování dílčích cedulí nevědělo. Poddaní měli zůstat na statku, na němž hospodařili, i kdyby snad pocházeli z jiné vesnice, která připadla k jinému dílu. Pokud měl někdo pohledávky na rodném statku v jiném dílu, zůstaly mu zachovány a nadále dostával své splátky. Sestry se zavázaly při společném výjezdu jich samých nebo jimi pověřených lidí obnovit meze a vyznačit hranice panství. Po rozdělení se nikomu nemělo bránit v průchodu či průjezdu po pozemcích, pokud je užíval i dříve. Totéž se týkalo průhonů a pastvy dobytka. Voda v potocích a strouhách se měla nechat téci jako doposud. Výnos z ryb měl být rozdělen až po výlovu na jaře 1689. Čeledíni měli zůstat ve službě do svatého Martina. (K tomuto dni bylo možné změnit službu, ale služebníci u dvora měli sloužit na původním místě až do Vánoc, kdy se platily naturálie.) Pro vrchnost byl významným příjmem výnos z pivovaru. Protože se na děleném panství nacházely jen dva pivovary (v Kladně a v Jenči), bylo podrobně popsáno, jak se budou majitelé ostatních dílů podílet na nákladech i výnosech z těchto pivovarů do doby, než si zřídí vlastní pivovar. Řešilo se rovněž placení dávky z piva, protože neodvedení dávky mohlo vést až k zapečetění pivovaru ze strany státu.

První díl, který tvořilo městečko Kladno a vsi Kročehlavy, Újezdec, Dubí, Olšany, Saky, Hnidousy, Motyčín, Žižice a Cvrčovice, převzala Marie Maxmiliána Eva baronka Hýzrlová z Chodů. K dílu patřily zámek, pivovar, vinopalna, kovárna, bažantnice a chmelnice v Kladně, poplužní dvory Kladno, Kročehlavy, Hnidousy, ovčíny v Kročehlavech a Hnidousích, panské mlýny u Hnidous, u Žižic a u Saků, lom zdícího kamene u Kladna a u Hnidous, rybníky výtažní na 115 kop ryb, pusté na 111 kop ryb, 6 344 provazců lesů, 1 210 provazců hájů a kolatura (podací právo) k farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie na Kladně s farním domem a školou a ke kapli sv. Floriána na Kladně se špitálem pro šest chudých.

Polyxena Ludmila hraběnka ze Šternberka se ujala druhého dílu s vesnicemi Hořejší Dobrá, Dolejší Dobrá, Družec, Doksy, Pozdeň, Kroučová, Pohořice, Podol, Hořejší Přítočno a Kamenice, poplužními dvory Hořejší Dobrá, Pozdeň (pustý), Pohořice a Hořejší Přítočno, s chmelnicí u Pozdně, ovčíny v Hořejší Dobré a Hořejším Přítočnu (pustým), panskými mlýny u Dolejší Dobré a u Pozdně, pilou při mlýně u Dolejší Dobré, lomem kamene štukového u Doks, kamene mlýnského u Doks, kamene vápenného u Hořejší Dobré a kamene zdícího u Pohořic, cihelnou u Hořejší Dobré, rybníky kaprovými na 180 kop ryb a pustými na 20 kop ryb, výtažními na 290 kop ryb, pustými na 140 kop ryb, 6 049 provazci lesů, 1 315 provazci hájů a kolaturou k filiálnímu kostelu sv. Markéty v Kroučové.

Třetí díl připadl Terezii Eleonoře hraběnce z Ugarte. Tvořily ho vsi Červený Újezd, Svárov, Rymáň, Libečov, Dolní Ptice, Nenačovice, Kyšice, Dolní Přítočno, krčma v Podkozí a krčma v Hájku, zámek Červený Újezd a tvrz Kyšice (oboje přestavěno na sýpky), poplužní dvory Červený Újezd a Kyšice, ovčín v Červeném Újezdě, panské mlýny u Kyšic Čertovský a Starý Kyšický (pustý), domek v Unhošti, železné hutě nad mlýnem Jiříka Kalouse pusté, ale s dostatkem bohaté rudy, rybníky kaprové na 220 kop ryb, výtažní na 150 kop ryb, pusté na 30 kop ryb, 4 638 provazců lesů, 689 provazců hájů, kolatura ke kostelu sv. Lukáše ve Svárově a patronátní právo ke klášteru v Hájku. K tomuto klášteru odváděl první díl 1 200 zlatých ročně a druhý díl 600 zlatých ročně.

Čtvrtý díl držený Annou Kateřinou hraběnkou z Magnis se nazýval podle Litovic. Náležely k němu vsi Litovice, Jeneč, Jeneček, Břve, Sobín, Hřebeč a Stehelčeves a dvůr v Horních Pticích, tvrz Litovice (přestavěná na sýpku) a tvrz Jeneč (pustá), poplužní dvory Litovice, Břve a Jeneč, pivovar v Jenči, vinopalna v Jenči, chmelnice u Litovic, ovčín ve Břvích a v Jenči, panské mlýny u Litovic a u Hřebče, lom zdícího kamene u Jenče, rybníky kaprové na 440 kop ryb, pusté na 60 kop ryb, výtažní na 38 kop ryb, pusté na 180 kop ryb, 2 338 provazců lesů a 292 provazců hájů.

Poslední, pátý díl, získal svůj název podle Tachlovic a později dal jméno nově utvořenému tachlovickému panství, které vzniklo v 18. století spojením druhého až pátého dílu a několika dalších vsí. Při dělení připadl Johanně Eusebii Barboře hraběnce z Caretto-Millesima. Díl zahrnoval vsi Tachlovice, Nučice, Jinočany, Zličín, Řepy a Hostivice a krčmu na Bílé Hoře, tvrz Tachlovice, poplužní dvory Tachlovice, Hostivice a Nučice, mýto v Hostivici na rakovnické silnici (to zde v roce 1662 ještě nebylo), ovčíny v Tachlovicích a v Hostivici, panské mlýny u Tachlovic, lom zdícího kamene u Hostivice a kamene vápenného u Tachlovic, cihelna u Tachlovic, rybníky kaprové na 70 kop ryb, pusté na 50 kop ryb, výtažní na 330 kop ryb, pusté na 125 kop ryb, 1 992 provazců lesů, 779 provazců hájů a kolatury ke kostelu sv. Jakuba v Tachlovicích s farou, školou a poustevnickou chalupou, ke kostelu sv. Jakuba v Hostivici, s pustou farou a školou a k nově vystavěnému filiálnímu kostelu sv. Martina na Bílé Hoře se špitálem pro šest chudých.

V dílčích cedulích jsou zapsány pravidelné peněžní a naturální platby a robotní povinnosti jednotlivých poddaných. Ukazuje se, že zatížení poddaných (naturálie a roboty přepočteny na peníze) v jednotlivých vsích bylo nevyrovnané. Hostivice, Litovice, Břve a Jeneček patřily někam do středu zatížení. Nejméně, 2 kopy na usedlost, se odvádělo v Tachlovicích a Nenačovicích, naproti tomu na jeden statek v Jinočanech připadaly povinnosti za 14 kop a ve Zličíně za 11 kop ročně.

Podrobné rozpisy ukazují i obvyklou spotřebu piva v jednotlivých hospodách. Hostivická hospoda Pavla Svobody držela prvenství – spotřebovalo se v ní nejvíce piva na celém panství, 100 sudů ročně (objem sudu bohužel není znám). I v Kladně se spotřebovalo jen 90 sudů na hospodu, na rozdíl od Hostivice zde však byly hospody dvě. A takto vypadala spotřeba piva v nejbližším okolí: Litovice 65, Břve 25, Jeneč 90, Sobín 60, Zličín 20, Řepy 40 a panská hospoda na Bílé Hoře 80 sudů. Pálenka se přidělovala hospodám podle spotřeby piva.

Srovnáním stavu v letech 1662 a 1688 zjišťujeme, že se stav našich obcí významně zlepšil. Ubylo pustých statků a také panský majetek byl z velké části opraven. V Hostivici se osm osazených a devět pustých usedlostí proměnilo na 13 osazených a tři pusté, v Litovicích byly nově osazeny čtyři pusté usedlosti a všech devět tak mělo svého hospodáře, v Jenečku tvořeném třemi statky se obnovil třetí z nich a na Břvích byly osazené všechny tři statky již v roce 1662. V Litovicích byla opravena tvrz (přestavěna na sýpku), dvůr i mlýn. V Hostivici byl obnoven kostel, panský dvůr i ovčín. Zmiňovaný ovčín nejspíše již tehdy stál na místě, na němž ho známe z pozdější doby. Ve druhé polovině 19. století byl změněn na kravín a nyní v něm sídlí firma Prex. Část tohoto objektu bude zřejmě starší než zámek a mnoho dalších budov v Hostivici.

Článek vychází ze zápisů v deskách zemských, které jsou uloženy v Národním archivu a koncem loňského roku byly zveřejněny v digitalizované podobě. Přepis zápisů týkajících se Hostivice je zveřejněn na webu Hostivické historie v řadě B Pramenů k hostivické historii. Závěť Františka Adama Eusebia hraběte ze Žďáru je zapsána v kvaternu DZV 264, dílčí cedule popisující dělené panství se nacházejí v kvaternech DZV 77 a DZV 78.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 112. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003