Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 113. část

 

 

Stalo se před 50 lety:
Tři příběhy roku 1968

(HM 7–8/2018)

 

Rok 1968 bývá považován za významný rok našich dějin, zejména v důsledku srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy. V tomto pokračování seriálu Stalo se před… se budu věnovat třem různým událostem tohoto roku, od nichž letos uplynulo již půl století.

Šedesátá léta přinesla určité uvolnění po tvrdém režimu padesátých let. I tak se ale v roce 1968 střetávaly různé módní proudy s konzervativními názory. Krásným dokladem je jednání o zábavách pořádaných fotbalovým oddílem v červnu 1968 v radě MNV. Na schůzi rady MNV Hostivice konané 7. června 1968 byl zařazen následující bod programu: „Byly projednávány stížnosti na pořádání čajů, kde účinkuje big beatová skupina – pořadatel oddíl kopané Sokola Hostivice, bylo konstatováno, že těchto zábav se zúčastňuje velké množství mladých chlapců tak zv. vlasatců, kteří sem dojíždějí z Prahy, Kladna a okolí, na sále se nepřístojně chovají a po cestě domů budí veřejné pohoršení. Usnesení: školská komise ve své pravomoci vydá okamžitý zákaz pořádání těchto zábav tohoto druhu.“ Na schůzi 21. června 1968 rada projednala dopis oddílu kopané k vydanému zákazu a rozhodla se pozvat zástupce oddílu do příští schůze. Projednání na schůzi 5. července 1968 bylo zaprotokolováno takto: „Dostavili se zástupci oddílu kopané TJ Sokol Hostivice k projednání přípisu, kde školská a kulturní komise oddílu oznámila, že nadále nebudou povolovány čaje s big beatovou skupinou. Tato otázka byla soudruhům osvětlena s tím, že naši občané si stěžují, že účastníci těchto čajů, kteří sem dojíždějí hlavně z Prahy, z Kladna a okolí, se nepřístojně chovají – ničí silniční ukazatele, rozbíjejí okna a vývěsní skříňky (jako př. bylo uvedeno závodem cihelna v Hostivici, kde byla stržena se stožáru sovětská vlajka – podupána a roztrhána, dále byla poškozena vrata a jiná zařízení). Tato mládež převážně se rekrutuje z mladých vlasatých lidí a též ohrožují drážní dopravu, kde musela zasahovat i VB [Veřejná bezpečnost, tehdejší policie]. Po této diskusi, kde se vystřídali všichni členové rady, bylo soudruhům přislíbeno, že budou podporováni v konání a pořádání kulturních podniků v naší obci mimo big beatových skupin. Usnesení rady vzali zástupci TJ Sokol na vědomí.“

K 1. lednu 1968 se rozšířilo území hlavního města Prahy, v našem okolí byly připojeny Řepy (Ruzyně připadla k Praze již v roce 1960). Ke stejnému datu byly upravovány i hranice mezi některými obcemi a Prahou. Podle úvodního dopisu z Okresního národního výboru Praha-západ mělo jít o drobné změny hranic, což platilo ve většině případů se dvěma výjimkami: od Hostivice bylo převedeno do katastrálního území Ruzyně asi 189 hektarů pozemků (z větší části v areálu letiště) a Kněževes přišla dokonce asi o polovinu svého katastrálního území. V roce 1968 se však připravoval také zákon o federalizaci a předpokládalo se, že tento krok bude spojen s většími změnami v uspořádání státní správy včetně dalšího rozšíření Prahy (měly být také zrušeny krajské národní výbory). ONV Praha-západ vypracoval několik variant dalšího rozšiřování Prahy, které předpokládaly mj. zachování stávajících okresů, ale i připojení celých okresů Praha-západ a Praha-východ k Praze. V Hostivici se konalo 18. června 1968 plenární zasedání MNV za účasti asi 500–600 občanů, ze kterého vzešel požadavek připojit Hostivici k Praze. Hned následující den proběhla konference národních výborů okresu, na níž se hostivickým zástupcům Ing. Karlu Haklovi, Václavu Krejčíkovi a Štěpánu Arnoldovi nepodařilo hostivický názor prosadit. Rada MNV se proto 21. června 1968 rozhodla vypracovat dopis s požadavkem vládní komisi a zaslat ho na vědomí i Středočeskému KNV a Ústřednímu národnímu výboru hl. m. Prahy. Požadavek na připojení k Praze hostivický MNV v tomto roce ještě několikrát zopakoval, ale ústavní zákon o československé federaci, který přijalo Národní shromáždění 27. října 1968, nepřinesl očekávané změny ve struktuře státní správy. Později se nejspíše názory změnily, protože Hostivice zůstala součástí okresu Praha-západ i při posledním rozšiřování Prahy v roce 1974.

V srpnu 1968 zasedala rada MNV dne 23. srpna, jen pár dní po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Jako předposlední bod své schůze proto projednávala i aktuální situaci. V zápise ze schůze je uvedeno: „V závěru schůze předseda s tajemníkem MNV informovali radu o událostech od 21. 8. 68, tj. ode dne okupace naší vlasti spojeneckými vojsky Varšavské dohody. Členové rady byli informováni o postupu vedoucích funkcionářů, jaké opatření bylo do dnešního dne učiněno. Bylo děláno provolání k našim občanům, hlavně k naší mládeži, o zachování klidu a rozvahy, byly řešeny zásobovací otázky a v průběhu těchto dnů bylo reagováno na všechny výzvy legálního rozhlasu k zahajování stávek, protestů proti postupu okupantů. Stávky byly projednávány se zástupci našich závodů, byla provedena podpisová akce, která protestovala proti okupaci naší vlasti – bylo učiněno prohlášení, že všichni naši občané spolu s místními orgány pevně stojí na presidentem ČSSR arm. gen. L. Svobodou a předsedou vlády Černíkem, za předsedou NS soudr. Smrkovským a za vedoucím tajemníkem ÚV KSČ s. A. Dubčekem. Toto prohlášení a protest podepsalo za dopoledne 2 100 občanů naší obce dne 22. 8. 1968 a týž den odpoledne doručeno mládežníkem Š*** se svým kamarádem přímo na velitelství generálu armády Pavlovskému. Dále je třeba konstatovat, že byla vysoká aktivita našich požárníků, kteří drželi od prvého dne okupace pohotovost a jsou v pohotovosti i nadále. Velkou aktivitu projevila i naše mládež, která se přihlásila a dala se k disposici funkcionářům k zajišťování úkolů vyplývajících z této situace. Manželé B*** z Hostivice I-*** se aktivně zapojili při podpisové akci a byla řada dalších občanů, funkcionářů, členové MV, členové rady a dalších organizací Národní fronty, straníků i nestraníků, kteří se ochotně podíleli na zajišťování potřebných úkolů. Po projednání těchto informací po živé diskusi rada vyslovila souhlas s postupem vedoucích funkcionářů a spontánně se postavila za legálně zvolené orgány v čele s presidentem republiky arm. generálem Ludvíkem Svobodou a za vedoucího tajemníka ÚV KSČ s. Alexandra Dubčeka. Bylo doporučeno odeslat dopis našim čestným občanům manželům Korabelnikovým z Leningradu, ve kterém by bylo oznámeno, jak bylo narušeno naše přátelství mezi oběma národy.“ Za povšimnutí stojí, že jméno čestného občana A. J. Korobejnikova je zapsáno špatně, přestože manželé navštívili Hostivici pouhé tři roky před tímto zápisem. Plénum MNV, jehož jednání se mohli účastnit i občané, se konalo v červnu 1968 a pak až v prosinci 1968. Na prosincové schůzi nebyly celostátní události na programu, pouze při čtení zprávy o činnosti rady MNV byl přečten i odstavec s vyjádřením rady ze srpna 1968 citovaný výše. V únoru 1970 plénum MNV odvolalo svá provolání k veliteli vojsk Varšavské smlouvy generálu Pavlovskému ze srpna 1968, protože „na základě poznatků a skutečností … neodpovídalo pravdě“, a provedlo některé personální změny. Odvolán byl předseda komise místního hospodářství a jeden člen rady MNV. Tajemník MNV z roku 1968 Štěpán Arnold byl v té době již vážně nemocný a rezignoval na mandát poslance MNV ze zdravotních důvodů, předseda MNV Ladislav Chaloupka setrval ve funkci až do roku 1980. Při výměně stranických legitimací byl odvolán z funkce předseda místního výboru Národní fronty. Již v roce 1968 vystoupila řada členů z místní organizace Svazu československo-sovětského přátelství. V roce 1971 je tehdejší předseda SČSP Jan Staněk vypsal do pamětní knihy organizace jmenovitě, aby nemohli být v budoucnu znovu přijati.

Při zpracování článku byly využity zápisy z jednání Rady MNV Hostivice z roku 1968, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích ve fondu MěNV Hostivice pod inv. č. 27. Změny hranic obcí jsou dokumentovány písemnostmi ze stejného archivu z fondu ONV Praha-západ. Třemi hvězdičkami jsou označena vynechaná jména a další osobní údaje.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 113. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003