image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 2. část

 

 

Stalo se před 75 lety:
Sbírka na věžní hodiny

(Hostivický měsíčník 11/2007)

 

Právě před 75 lety si mohli občané Hostivice přečíst toto provolání:

 

 

V Hostivici v listopadu 1932

P. T. občanstvu v Hostivici a okolí.

Na základě usnesení obecní rady v Hostivici ze dne 28. června 1932 sezváni byli zástupci politických stran, aby rozřešena byla záležitost věžních hodin. Ve schůzi konané dne 26. září t. r. sdružily se veškeré politické strany bez ohledu na politické přesvědčení a převzaly úkol zřízení věžních hodin. Předsedou tohoto sdružení zvolen Tomáš Chlupatý za stranu republikánskou, místopředsedou MUDr. Hugo Houba za stranu národně demokratickou, pokladníkem Václav Kolář za stranu národně socialistickou jednatelem Vojtěch Zvára za stranu lidovou, dále zvoleni byli členy výboru Antonín Hakl za stranu živnostenskou, Josef Volf za stranu sociálně demokratickou a Josef Donát starší za stranu komunistickou.

Myšlenka zřízení hodin na kostelní věži není nová; vždyť již před 75 lety uznali občané hostivičtí potřebu veřejných hodin a skutečně je také zakoupili a na věži kostelní umístili, Dočítáme se v pamětní knize farní, že sám Ferdinand Dobrotivý ze své osobní pokladny věnoval v roce 1857 na zřízení hodin 250 zl. a ostatek doplněn ze sbírky občanů.

Tak bylo před 75 lety. Hodinový stroj však během času se opotřeboval a ciferníky, jakož i rafie hodin jsou nyní v chatrném stavu, což působí velmi špatným dojmem a obci nikterak neslouží ke cti. Vzalo si tedy výše jmenované sdružení za úkol znovuzřízení hodin, jež sloužily by k orientaci všeho občanstva a byly by důstojnou okrasou obce. Ježto ale pořízení nových hodin vyžádá si značnějšího nákladu, obrací se sdružení na všechno občanstvo v Hostivici se slušnou žádostí,

aby každý dle své možnosti přispěl peněžitým darem

na zakoupení nového hodinového stroje,

ježto oprava starého vyžadovala by velikého nákladu a neodpovídala by ceně starých hodin. Nové hodiny, umístěné opět na věži kostelní, byly by viditelny se všech stran obce i jejího okolí.

Zástupcové sdružených politických stran jsou pevně přesvědčeni, že občanstvo uznávající potřebu a praktickou výhodu věžních hodin, tuto jejich dobrou snahu směřující k prospěchu všeobecnému, svou laskavostí finančně podpoří a tak k brzkému uskutečnění hodin přispěje.

I sebeskrovnější dar bude s díkem vítán. Jména dárců zapsána budou v pamětním listě a pohled na hodiny vybaví v každém dárci vědomí, že i on přispěl svou částkou na věc všeobecné prospěšnosti.

Sbírka ona koná se dne 6. listopadu t. r. v neděli dopoledne.

Občané, věnujte každý dle své možnosti jistý obnos na pořízení nových hodin věžních, jež zůstanou majetkem obce a budou jak obci, tak i občanům k užitku a ke cti.

Za výbor pro zřízení věžních hodin:

Vojtěch Zvára                                                                 Tomáš Chlupatý

jednatel                                                                         předseda

 

Bystrý okresní úředník si v oznámení barevně zatrhl jedinou pravopisnou chybu, kterou jsem v přepisu raději opravil. Podle obecní kroniky vynesla tato sbírka „dům od domu“ celkem 6 000 Kč, tedy asi polovinu potřebného nákladu. Výbor proto požádal o udělení podpory také kancelář prezidenta republiky s vysvětlením, že po státní karlovarské silnici projíždí velmi často pan prezident, členové vlády a diplomatického sboru a občanstvo samo se snaží zvelebit vzhled obce. Kancelář prezidenta žádost postoupila ministerstvu školství a národní osvěty, které 12. prosince 1932 rozhodlo, že žádosti nelze vyhovět. Protože se tehdy dbalo na „štábní kulturu“, ministerstvo své rozhodnutí sdělilo Zemskému úřadu v Praze, který vyrozuměl Okresní úřad v Kladně s pokynem, aby o rozhodnutí uvědomil hostivický výbor pro zřízení věžních hodin…

Ani tento nezdar hostivické neodradil od připravované akce. Nové věžní hodiny byly zakoupeny za 11 600 Kč od Bohumila Proňka z Čáslavi a instalovány 4. září 1933. Sbírkou v té době bylo vybráno 8 000 Kč a zbytek 3 600 Kč doplatila obec. Hodiny sloužily hostivické veřejnosti až do 70. let, kdy byly obnoveny při celkové opravě kostela.

Článek vznikl s využitím písemností uložených u Městského úřadu Hostivice a zejména ve Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno, karton 110, sign. 3-H/508.

Jiří Kučera

image007

Kostelní věž na pohlednici vydané ve 30. letech, snad krátce po obnově věžních hodin

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 2. část

 

image003