image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 26. část

 

 

Stalo se před 170 lety:
Stabilní katastr

(Hostivický měsíčník 3/2010)

 

Katastr byl od dávných dob nástrojem vladaře (státu) k výběru pozemkové daně (daně z hlavy). Až v současnosti katastr slouží zároveň k prokázání vlastnického práva k majetku, tuto funkci dříve zastávaly desky zemské či různé panské urbáře a purkrechty a později pozemkové knihy.

Po rakouském státním bankrotu v roce 1811 narostla potřeba zlepšit výběr pozemkové daně. Josefský katastr, který slovně popisoval každý jednotlivý pozemek, už tomuto účelu přestával stačit. Přistoupilo se tedy k vytvoření nového katastru, který byl nazván stabilní. Název vycházel z toho, že měl na dlouhou dobu zachytit stav využívání jednotlivých pozemků. Tvůrci nedocenili hlubokou proměnu, kterou prošla krajina v následujícím období v důsledku průmyslové revoluce. Stabilní katastr byl poprvé založen na podkladu katastrální mapy. Ty byly zpracovány po jednotlivých katastrálních obcích v jednotném měřítku 1:2880. V Litovicích dosud katastrální mapa vychází právě z mapy vytvořené pro potřeby stabilního katastru. V Hostivici již vznikla modernější mapa v měřítku 1:1000.

V Čechách trvaly mapovací práce 12 let, a to v letech 1826 až 1830 a 1837 až 1843. Katastrální obce Hostivice a Litovice byly vyměřeny v roce 1840, před 170 lety. Práce začaly již v roce 1839, kdy byly popsány hranice se sousedními obcemi. Tento popis se zachoval pouze pro Litovice a jsou v něm podepsáni rychtáři a konšelé nejen z Litovic, ale i ze všech sousedních obcí. Poté byly v terénu vyměřeny všechny pozemky a vyneseny do map.

Podle stabilního katastru se začaly platit daně až od roku 1860. Slabým místem stabilního katastru byla jeho aktualizace, na kterou bylo v celých Čechách vyčleněno pouhých 19 zeměměřičů. V Hostivici a v Litovicích tak proběhla aktualizace pouze v roce 1858 a pak až roku 1875 při zakládání nového písemného operátu, tzv. reambulaci.

Mapy stabilního katastru jsou nejkrásnějšími katastrálními mapami. Tzv. císařské otisky zachycují stav v době mapování a jsou vybarveny podle způsobu využití jednotlivých pozemků. Jsou k dispozici v ukázkách na webu Hostivické historie a kompletně na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního historickemapy.cuzk.cz. Na menších listech byly zpracovány tzv. indikační skici, které mají navíc v každém pozemku napsané jméno majitele a obsahují i zákres pozdějších změn.

Katastrální obce (nyní nazývané katastrální území) podle stabilního katastru se staly základem pro vymezení obecní samosprávy v roce 1849. Tak se stalo, že Jeneček byl na celé století rozdělen mezi dvě obce – Hostivici a spojené obce Litovice, Břve a Jeneček. Přitom ještě podle josefského katastru byl celý Jeneček přiřazen do katastrální obce Hostivice...

Stabilní katastr poskytuje i nedocenitelné informace o stavu krajiny a o vlastnických poměrech před průmyslovou revolucí. V Hostivici i v Litovicích dohromady tvořila panská půda 52,3 % celkové výměry. Sedláci vlastnili celkem 43,9 % výměry všech pozemků a o zbytek se podělili obec, domkáři, církev a ostatní majitelé. Výměra jednotlivých selských hospodářství se pohybovala od 9 do 39 ha, nejčastěji však kolem 20 ha. V jednotlivých obcích byli v roce 1840 tito největší rolníci: v Litovicích Václav Vlček z čp. 10 (asi 39 ha, později zkrachoval a jeho majetek koupil velkostatek), v Jenečku Václav Zábranský z čp. 1 (asi 39 ha), v Hostivici Jan Stádník z čp. 9 (asi 31 ha) a na Břvech Václav Novotný z čp. 1 (asi 23 ha, jeho rod později získal břevský statek čp. 9 a stal se tak největším hospodářem po velkostatku).

Obecní nemovitý majetek tvořily především pastoušky – v Hostivici v Potoční ulici, v Litovicích v ulici K Rybníku a v Jenečku v Družstevní ulici –, kontribuční špýchary – v Hostivici v Cihlářské ulici (bývalý mlýn) a v Litovicích v Litovické ulici (proti parku T. G. Masaryka) – a pozemky některých polních cest. Obec Hostivice dále vlastnila hřbitov (nyní park u mateřské školy), malou louku u Litovického potoka pod Litovickým rybníkem, celé Podskalí, tj. pozemek od karlovarské silnice k ulici U Vodárny, a část Skály. V písemném operátu je hostivické obci dále připsáno pole v severní části katastru, které však nejspíše nebylo obecní; v indikační skice je označeno jako kostelní. Litovické obci patřil rovněž pozemek pod hrází Litovického rybníka, u bývalého kontribučního špýcharu. Obec Břve měla v majetku trojúhelník louky za Krahulovem, který je dodnes městským pozemkem.

Podrobný přehled údajů ze stabilního katastru a jejich vyhodnocení naleznete ve 3. svazku řady D Pramenů k hostivické historii na webu Hostivické historie.

Článek vznikl s využitím archivních materiálů uložených v Národním archivu ČR a v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 26. část

 

image003