image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 33. část

 

 

Stalo se před 200 lety:
Postavena obecní pastouška

(Hostivický měsíčník 11/2010)

 

Obecní pastouška, tedy jakási ubytovna pro obecní chudé, stávala „od nepaměti“ v Potoční ulici, schovaná v uličce mezi domy čp. 26 (Kostkovi) a 74 (Spoustovi). Zdi ohraničující zahrádku za domem čp. 26 jsou pozůstatkem této pastoušky. která se v roce 1940 částečně zřítila a poté byla zbořena.

Hostivická obec měla na počátku 19. století přebytkové hospodaření. Příjmy od domkářů, kteří si postavili své domy na původně obecních pozemcích, a z pronájmů obecních luk bohatě pokryly běžné výdaje a přebytek mohla obec půjčovat na úrok zejména místním sedlákům a domkářům. Když se tedy obec rozhodla v roce 1810, právě před 200 lety postavit novou pastoušku na místě staré, stačilo vybrat půjčené peníze. Osm let po stavbě, v roce 1818, si obec mohla dovolit zaplatit další stavbu – obecní sýpku... Taková hospodářská situace obce se již později nikdy neopakovala.

Stavba nové pastoušky přinesla nějaké příjmy: „za starý dříví z rozbourané staré pastoušky“ obec získala 46 zlatých, dalších 31 zlatých 15 krejcarů vynesly třísky z tesaného dříví a staré snopky obec prodala za 20 zlatých 48 krejcarů. Naproti tomu byly v roce 1810 zaúčtovány tyto výdaje (citováno doslovně):

 

 

 od lámání pastoušky hostivickým nádeníkům                                                                   44 zl.

 za dříví k stavění pastoušky na Křiklád (?) dáno                                                            136 zl.

 za 1 ½ kopy latí též tam                                                                                              18 zl.

 za 40 kusů podlažiny též tam                                                                                        15 zl.

 od lámání 90 sáhů kamene po 36 kr. od sáhu                                                                  54 zl.

 Jeneckýmu kováři za 9 kop hřebíků do latí po 1 zl. 12 kr. za kopu                                     10 zl. 24 kr.

 za 12 strychů vápna do Prahy po 2 zl. 30 kr.                                                                  31 zl. 30 kr.

 od téhož vápna mejta a tři dny                                                                                       1 zl. 30 kr.

 za 600 cihel do důchodu dány                                                                                       25 zl.

 za kamna                                                                                                                      7 zl. 30 kr.

 zednickému mistrovi Loškovi od vystavení pastoušky                                                     300 zl.

 tesařskýmu mistrovi Trýbovi                                                                                         68 zl.

 dvoum nádeníkům od přidávání zedníkům za 76 ½ dne za 1 zl. denně                               76 zl. 30 kr.

 od dělání nice (?) a vyvážení rumu                                                                                 19 zl.

 hostivickýmu kováři za troje panty a všeliké dílo                                                             18 zl.

 hostivickýmu truhláři Václ. Dufkovi za troje dveře, dvě lavice, rám do okna a okenic            30 zl.

 za dvě prkna okolo komína a na lomenici                                                                          4 zl.

 za kování na okna                                                                                                          3 zl.

 sklenáři za sklo do okna                                                                                                 4 zl.

 za dva truhlíky pro zedníky                                                                                           10 zl.

 za 8 kop dlouhý žitný slámy na snopky na pastoušku po 18 zl. za kopu                            144 zl.

 od dělání 44 kop snopků hostivickým nádeníkům po 30 kr. od kopy                                  22 zl.

 od dělání 6 kop drnů po 30 kr.                                                                                        3 zl.

 

V roce 1811 přibyly ještě tyto výdaje:

 

 

 za 4 ponkajzny (zednické skoby – pozn. JK) do lavic a kování okenice, panty a háky do pastoušky

                                                                                                                                    3 zl. 30 kr.

 vrchnosti z místa od kamene, který se k vystavení pastoušky lámati dal                             12 zl.

 za lavici ku komínu do pastoušky hostivickýmu tesaři Václavovi Dufkovi                             18 zl. 30 kr.

 

Obecní hospodaření podléhalo kontrole vrchnostenského úředníka – revidenta. Ten zpochybnil některé výdaje roku 1810, že je početvedoucí (rychtář) nemá dostatečně zdokladované. Zejména prý chyběly výkazy práce a kvitance (potvrzení) od řemeslníků. V roce 1811 se tato výtka týkala dokonce dvou ze tří výdajů na pastoušku. Rychtář se tak musel dostavit do vrchnostenské kanceláře a výdaje podrobněji vysvětlit.

Zpracováno s využitím hostivické obecní knihy účtů 1805–1824, která je uložena ve Státním oblastním archivu v Praze ve fondu Velkostatek Tachlovice–Jeneč pod inv. č. 36, zejména str. 36–38 a 43–44.

 

image007

Snímek pastoušky před zbořením jsme otiskli v dubnovém čísle HM.

Plánek z roku 1892 zachycuje záměr úpravy pastoušky, není však jisté, zda k němu došlo.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 33. část

 

image003