image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 36. část

 

 

Stalo se před 100 lety:
Střídání litovických starostů

(Hostivický měsíčník 2/2011)

 

V roce 1911, před sto lety postihla spojené obce Litovice – Břve – Jeneček dvojí ztráta starosty.

Nejprve onemocněl starosta František Ptáček, hostinský ze Břvů. Dne 17. února 1911 předal vedení obecního úřadu prvnímu radnímu Ladislavu Novotnému, rolníkovi ze Břvů, a ještě téhož dne zemřel. Jak zaznamenal tehdejší kronikář, pohřbu se zúčastnilo obecní zastupitelstvo, sbor dobrovolných hasičů, tělocvičná jednota Sokol v Hostivici, klub velocipedistů Kmit (předsedal mu Ladislav Novotný), hostinští z okolí a velké množství lidu domácího i přespolního.

Za starostu byl zvolen Ladislav Novotný, který tuto funkci zastával již v letech 1903 až 1909. I on však v létě 1911 onemocněl a předal vedení obce novému prvnímu radnímu, rolníkovi Antonínu Šimáčkovi ze Břvů. Zápis v litovické obecní pamětní knize o úmrtí a pohřbu starosty Ladislava Novotného si zaslouží úplnou citaci:

 

 

7. srpen. Ruka se chvěje pod tak nemilosrdnou ranou, jež stihla celou obec zdejší. Ten, jenž byl pýchou celé obce, na nějž každý pohlížel s důvěrou ve chvíli potřebné, k němuž každý přicházel o potřebnou radu, jsa jist, že správně poučen bude, není více mezi námi. Jako hromová rána účinkovala na každého ona přesmutná zpráva, jíž nikdo nechtěl uvěřiti, a když pak zazněly umíráčky ve všech třech obcích, nebylo oka, kteréž by nebylo zroseno slzou. Hlas jediný šel od úst k ústům, že lidé tak poctiví, tak ryzého charakteru, srdce zlatého, které nedovedlo nikomu ničeho odepříti, se již nerodí. Bohužel, není již mezi námi ten opravdu vzácný starosta obce pan Novotný Ladislav, zemřev v plné síle nejlepšího věku 41 let zákeřnou nemocí žaludeční.

Pohřeb milého zesnulého byl z domu smutku čp. 1 ve Břvech dne 10. srpna 1911 o 10. hodině dopolední. Jaké vážnosti se zemřelý těšil, bylo v tomto smutném okamžiku viděti nejlépe. Ač bylo v nejpilnější prací žní, dostavilo se bezpočetné množství známých a přátel zesnulého, dále se dostavily korporace a spolky: okresní zastupitelstvo, obecní zastupitelstvo, tělocvičné jednoty „Sokola“ z Hostivice, Jenče a Řep, sbor dobrovolných hasičů v Litovicích, klub velocipedistů „Kmit“ ve Břvech, Národní Jednota Severočeská, spořitelní a záložní spolek v Hostivici, místní agrární organisace, a j. v., jakož i téměř veškeré občanstvo zdejší. Smuteční průvod ubíral se přes Litovice do Hostivice, kdež po vykonaných církevních obřadech uložen byl k věčnému a klidnému spánku do rodinné hrobky vedle svého otce. Dříve něž-li rakev s drahými pozůstatky spuštěna byla do hrobu, pronesl pan řídící učitel Novák ze Řep, jako jednatel klubu cyklistů posmrtnou vzpomínku. Pravdivá slova jeho, kdy zmiňuje se o zásluhách a poctivosti ve všem jednání zemřelého, o jeho lásce k vlasti, rozelkala veškery přítomné v hlasitý vzlykot a pláč. Věru bylo bolem sklíčené matce a manželce p. Novotnýho hrdo, kdy viděly v tomto posledním okamžiku, kterak statní muži, vytrvalí v boji za život, kterak starci trpným životem prošlí, hlasitě lkají a slzy zatajiti nemohou. Když pak pan řídící konče svoji vzpomínku: „Buď s Bohem, Ladislave, památka Tvá mezi námi nevyhyne!“, byl pláč již všeobecný.

 

Dne 18. srpna proběhla doplňovací volba a novým starostou se stal Antonín Šimáček a prvním radním rolník Bedřich Stádník z Jenečka. Šimáček zastával starostenskou funkci až do roku 1916.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 36. část

 

image003