image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 37. část

 

 

Stalo se před 310 lety:
Bredova pozemková reforma

(Hostivický měsíčník 3/2011)

 

Hrabě Jáchym Breda je v místním povědomí zásluhou dřívějších kronikářů zapsán jako pozemkový spekulant a lakotný pán, který odíral své poddané. Připomínána je jeho rozsáhlá pozemková reforma, při které sedlákům bral pozemky a dával jim jiné, horší. Podívejme se přímo do starých písemností – názor asi nezměníme, ale obohatíme ho o jiný pohled...

Hrabě Breda postupně vytvořil na místě bývalého panství Žďárských ze Žďáru, které se v roce 1688 rozdělilo na pět dílů, nové tachlovické panství. Nejprve koupil roku 1697 díl, ke kterému patřila i vlastní Hostivice. Litovice, Břve a Jeneček pak koupil 17. října 1702 – aspoň tento údaj uvádí František Melichar v Pamětech okresu Unhošťského podle zápisu v Deskách zemských, i když v zápisu citovaném níže se Breda píše jako majitel Litovic již v roce 1701. V roce 1732 od něj panství koupila Anna Marie velkovévodkyně Toskánská.

Breda nechal na svém panství postupně založit nové purkrechtní čili gruntovní (pozemkové) knihy, a to v roce 1701 pro Hostivici a v roce 1707 pro ostatní vsi tvořící nynější Hostivici. Kromě nových záznamů o vlastnictví jednotlivých usedlostí tímto krokem zásadním způsobem promíchal vlastnictví jednotlivých polí a luk. Hejtman panství František Jiří Pecelius odůvodnil pozemkovou reformu provedenou před 310 lety v úvodu pozemkové knihy takto:

 

 

Vysoce urozený pán pan Karel Jáchym svaté Římské říše hrabě z Breda, dědic v Špandavě, J. M. cís. skutečný komorník a české královské komory rada,

jakožto dědičný pan na Tachlovicích, Červeném Újezdci, Hostivicích a Litovicích (:titul:)

uznávajíce to, že veliká nerovnost a křivda některým ubohým chudým poddaným, kteří málo rolí, žádná luka ano malou živnost mají, těmi jenž trojí ještě více i nežli čter násobná vysevky a luka majíce, zároveň na roboty vyjíždějí, rovnou contribuci a jiné daně dávají, velmi nerovné a škodlivé úroky mají, tudy ti malé žádného zvniku míti nemohou, jedni druhý hubují, že posledně jich moc císařské a jiné povinnosti dále dávati a vykonávati by nemohli:

Z velké milosti na poddávání velikých a mnohých ponížených proseb od těch, jenž záhuby veliké trpěli, hnouti se ráčil a celého panství svého podzemským přísežným měřením (:panem Clauzerem:) všechny role i luka vyměřiti dal. Mezi svými poddanými (:jako jiní spolu velcí páni, dávno na jiných panstvích velikých:) náležitě pořádnost dobrým a zdravým rozvážením učinil: Každému celému láníku rolí pod 60 strychů, luk rovným dílem, co v které obce se našlo, toliko z ohledu špatnějších rolí jednomu neb druhému o některý strych více rozvrhnouti milostivě rozkázati ráčil.

V které obci na všech gruntech jakékoliv platy dle urburu (:pod datum 20 February léta Páně 1690 z hlavních knih odděleného panství Dobrského skrze pana Jana Ludvíka Jilemnického svědomě vydaného:) se vynacházely vesměs jsouce summované a rovným dílem na lány rozvržené, tedy aby jako contribuce tak také jinší všechny platy spolu robotami jsouce mezi nimi rovnost v rolích, lukách a vší živnosti srovnány byly, žádný více ani méně nerobotoval, jako taky neplatil, což vše následovně náležitě vysvětleno se nachází.

Stalo se dne 13 September Léta Páně 1701

 

Obec Hostivice měla platit podle urbáře (zjednodušeně: přehledu daní) z roku 1690 daně dvakrát ročně po 45 kopách 34 groších (tzv. úrok svatojiřský a svatohavelský) a k tomu ročně 83 slepic, 1 kuře a 9 kop vajec. Protože ale vrchnost sama používala některé pozemky, za které vybírala tyto daně, snížil se novým rozpisem úrok svatojiřský a svatohavelský po 34 kopách 12 groších a nově se odvádělo jen 67 slepic, 1 kuře a 7 kop vajec. Tyto platby byly rozvrženy na majitele jednotlivých usedlostí podle jejich velikosti. V knize je zpracován i nový rozpis plateb pro faráře.

Jak proběhly jednotlivé směny, je uvedeno na mnoha stránkách purkrechtní knihy. Výsledky pro jednotlivé sedláky a statky shrnuji v tabulce. Číslo popisné bylo zavedeno až později, uvádím ho pro představu, kde který statek ležel. Statek (grunt) měl už z dřívějších dob v knihách stálý název podle některého z majitelů před třicetiletou válkou, i když už patřil někomu jinému. Tabulka ukazuje, kolik polí patřících ke statku zůstalo beze změny, kolik bylo přidáno a kolik naopak ubráno. Podobným způsobem byly přerozděleny i louky. Počet lánů je údaj po reformě.

 

Čp.

Grunt

Majitel

Strychy polí

Počet lánů

zůstaly

přidány

ubrány

1

Kozovský neb krčma

Pavel Veselý neb Dvořák

120

0

14,75

2

25

Bašovský a Lukšovský

Jiří Mráček

27,75

32

5,25

1

24

Smolíkovský

Petr Škornička

46,25

18

65

1

20

Vtípský grunt

Pavel Mařík

54,75

35,75

0

1 ½

18

Kobylovský

Franc Vodař

91,25

0

8,0

1 ½

11

Zápotocký

Jan Kozel

54,5

5,5

0

1

9

Štírkovský

Matěj Hošek

85

6

122,5

1 ½

10

Kubovský

Mikoláš Šerot

60,25

0

13,5

1

19

Broučkovská chalupa

Pavel Zvoníček

25,75

4,75

0

½

21

Rodkovský grunt

Jiří Škvor neb Čert

19,75

10,25

7,5

½

4

Chladilovská chalupa

Vojtěch Ptáčník

13,25

19,5

0

½

3

Mašovská chalupa

Václav Kozel

2,5

28

18,5

½

2

Matějíčkovská chalupa

Matěj Venclávek

30,5

0

8,25

½

28

Kovárna (1)

Jan Suda

0

31,75

0

½

28

Kovárna (2)

Václav Jánský

0

33,5

0

½

-

Sýcovská chalupa

Jakub Es

11,25

22,5

8,5

½

 

Z podrobného rozpisu směňovaných pozemků je vidět, že vrchnost vytvořila usedlosti o velmi podobných velikostech. K jednomu statku patřily 2 lány polí, ke třem po 1,5 lánu, ke čtyřem po 1 lánu a ke zbývajícím 8 po půl lánu polí. Jeden lán, v nynějších mírách asi 18 ha, tvořilo 60 strychů. Dnes už asi nezjistíme, proč největším sedlákem zůstal zrovna krčmář, který měl přece i jiný zdroj příjmů, a proč naopak nejvíce polí musel odevzdat Matěj Hošek, kterého předešlá vrchnost přesvědčila k přestěhování se do zanedbaného Štírkovského gruntu z prosperujícího statku v Jenči, kde byl rychtářem.

Pozemková reforma byla spojena s finančním vypořádáním mezi jednotlivými sedláky a vrchností, při kterém byl jeden strych oceňován na 2 kopy míšeňských grošů. Při směnách se započetly vzájemné závazky, vrchnost rovněž zohlednila případné starší dluhy váznoucí na statku a zbývající peníze dopláceli majitelé usedlostí postupně, vždy jednou ročně při výročním soudu.

Aby se písař ve směnách vyznal, použil označení z mapy zpracované zeměměřičem, s největší pravděpodobností bohužel nedochované. Hostivické statky dostaly velká písmena, při pozdější pozemkové reformě byly statky v Jenečku označeny čtverečkem s jednou až třemi tečkami a v Litovicích a na Břvech různé značky, které známe z prací Ludvíka Pergla a pozdějšího seriálu Miloše Šrámka Hostivické grunty. Tyto značky byly použity pouze při Bredovských směnách pozemků a nenajdeme je ani ve starších, ani v novějších pozemkových knihách. Rozhodně je nelze považovat za stálé domovní znamení.

Článek byl zpracován s využitím purkrechtní knihy uložené ve Státním oblastním archivu v Praze ve Sbírce pozemkových knih – Okresní soud Unhošť pod inv. č. 155 a dalších pramenů. Přepis vybraných částí uvedené knihy bude zveřejněn na stránkách Hostivické historie jako 9. svazek v řadě E Pramenů k hostivické historii.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 37. část

 

image003