Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 39. část

 

 

Stalo se před 120 lety:
Postaveny litovické kůlny

(Hostivický měsíčník 5/2011)

 

V roce 1891 postavil císařský velkostatek v poli směrem k Hájku, za litovickým nádražím, dvě kůlny na úschovu obilí. Takto, bez dalších podrobností zaznamenal událost prvorepublikový kronikář Ludvík Pergl v pamětní knize Spojených obcí Litovice – Břve – Jeneček. V katastru nemůžeme vznik kůlen sledovat, protože byly zapsány s dlouhým zpožděním, až za druhé světové války.

Někdy mezi roky 1953 a 1966 se tyto kůlny staly základem nové čistírny osiv, nynějšího areálu Soufflet Agro, a. s. Firma zde působí dosud, ale vlastní kůlny byly zbořeny kolem roku 2005.

Podobné kůlny vznikaly koncem 19. století i u dalších dvorů tehdejšího císařského velkostatku. V Hostivici se dvě kůlny nacházely u bývalé okresní silnice z Hostivice do Kněževsi, nad hostivickým nádražím. Do katastru byly zaneseny již ve výkazu změn za rok 1890, jsou tedy o málo starší než litovické kůlny a v roce 1903 u nich byl postaven domek čp. 135, zřejmě jako byt hlídače. Tyto kůlny většina hostivických ještě pamatuje, i když již také zanikly. Další podobné kůlny byly postaveny například při silnici mezi Hájkem a Červeným Újezdem.

Litovické kůlny byly obestavěny dalšími provozními budovami čistírny osiv, jejich samostatný snímek není k dispozici.
Na snímku z 16. ledna 2000 je vidět jedna z hostivických kůlen.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

V obecním archivu byl nalezen tento protokol ze stavebního řízení:

 

 

Protokoll

sepsán u představenstva obce v Litovicích dne 28. března 1891

 

Jednání

Jest komissionelní ohledání stavebního místa, které sobě žádá c. a k. vrchní hospodářská správa velkostatků Jeho Veličenství v Jenči za tou příčinou, aby mohla při zdejším c. a k. dvoře zbudovati dvě kolny na obilí na pozemku parc. 269/2 zdejšího dvora.

Přítomní byli podepsáni.

Nestranný znalec stavby Pavel Šafařík z Hostivice podal o provedeném řešení stavby následující, a sice: jak z předložených stavebních plánů vysvítá, přichází stavba scela dle řádu stavebního tak k provedení, že nelze jak proti jejímu založení, tak proti konstrukci střešné co namítat, a jelikož jest od dráhy pražsko duchcovské přes 100 mtr vzdálena, a sice na stranu západní, kdežto veřejná cesta k Hájku vedoucí jest 32 Mtrů na straně severní, není tudy nijak ohnonebezpečí stavba ohrožena.

Ostatních mezujících sousedů nepozůstává, pročež veškeré sousední námitky odpadají.

Přítomní zástupcové obce pan starosta a pan radní nemají též ničeho jak z ohledů místních, tak s policejních čeho k namítání, když stavba dle předložených nástinů provedena byla.

S tím se protokoll skončil a všestranně podepsal.

Pavel Šafařík, nestranný znalec stavby

František Novotný, starosta

Ant. Burgr

 

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 39. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003