Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED…

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 45. část

 

 

Stalo se před 130 lety:
Korunní princ Rudolf v Hostivici

(Hostivický měsíčník 12/2011)

 

Už od počátků svého zájmu o hostivickou historii jsem slýchal o návštěvách korunního prince Rudolfa, jediného syna císaře Františka Josefa I., v Hostivici, přesněji o jeho účasti na zdejších honech. V místních obecních kronikách se nachází jen zmínka o návštěvě arcivévody Karla, později (v letech 1916–1918) posledního rakouského císaře, která je popsána takto:

 

 

Dne 19. července 1910 dlel Jeho Císařská a Královská Výsost arcivévoda Karel, následník trůnu, toho času jako rytmistr c. k. dragounského pluku č. 8 na honě kachen na rybnících „na Kalách“ a „Břvech“ a měl oběd v kanceláři obecního úřadu v čp. 5 ve Břvech, kterýžto dům náležel panu Františku Ptáčkovi, jenž byl toho času starostou spojených obcí. Při té příležitosti po skončeném obědu zapsal se Jeho Císařská a Královská Výsost v upomínku do této pamětní knihy, za čež mu bylo starostou obce p. Františkem Ptáčkem a prvním radním p. Ladislavem Novotným děkováno. Jeho Císařská a Královská Výsost odpověděl na děkování toto českým „děkuji“ několikráte opakovaným.

 

Pomalu jsem si začínal myslet, že si místní tradice tyto dva Habsburky popletla, když jsem skoro zároveň našel dva důkazy o vícerých Rudolfových návštěvách Hostivice.

Korunní princ Rudolf a Štěpánka Belgická jako snoubenci v květnu 1881
(převzato z knihy B. Hamannové Rudolf – korunní princ a rebel)

Korunního prince Rudolfa (stejně jako později arcivévodu Karla) do Hostivice přiváděla hlavně lovecká vášeň, kterou zde mohl snadno naplňovat: hostivický i litovický dvůr včetně rybniční soustavy byl soukromým majetkem jeho otce Františka Josefa I. Kolem rybníka Kaly v té době fungovala pár desítek let bažantnice a již někdy před rokem 1858 byl na vyvýšeném místě postaven lovecký altán známý pod názvem gloriet (ten byl zbořen v 80. letech 20. století). Rybník byl bohatý na ptáky, před lety jsem měl možnost studovat na půdě staré hostivické školy vycpaniny vzácnějších druhů zastřelených zde na přelomu 19. a 20. století a řadu vzácných druhů zmiňují i pozdější ornitologické zprávy.

Prvním z nalezených důkazů o Rudolfově pobytu v Hostivici je třetí hostivická farní pamětní kniha. Nejstarší zpráva v ní zní takto:

 

 

Dne 1. srpna 1878. přibyl do Prahy k delšímu pobytu Jeho cís. výsost korunní princ Rudolf, který již dne 9. srpna navštívil Hostivice, kde se pak v Remisku honem vyrážel.

 

Nejpodrobnější zpráva pak pochází z prosince 1881 a je tedy stará právě 130 let:

 

 

Zvláštní milou zábavou byly pro J. Cís. Výsost kor. prince štvanice na jeleny. Také dne 10. prosince, ale nezdařena; jeden jelen hned zde v Hostivici skokem ze stáje své rozbil si hlavu o trám ve dveřích, druhý porouchal si kříž při skoku přes zeď zahradní u Litovic; konečně puštěn divoký kanec, který ale neběžel daleko a poraniv jednoho koně na noze, musil skolen býti.

 

Farář Václav Číška zapsal do farní pamětní knihy i zprávu o Rudolfově sňatku s princeznou Štěpánkou v květnu 1881 (na jeho počest se u zdejšího kostela střílelo z moždířů, jeden z nich se roztrhl a zabil hostivického rolníka Václava Kozáka) a uvedl zprávu o jeho sebevraždě v lednu 1889 v Mayerlingu včetně citace z novin.

Gloriet u Kaly v 70. letech 20. století, s návštěvou dětí z litovické školky pod vedením Evy Saifrtové

Mnohé další zprávy o Rudolfových návštěvách Hostivice se dají dohledat ve starých novinách. Jen v roce 1879 jsem našel čtyři takové záznamy, často jen větu mezi drobnými zprávami. Na Rudolfovu svatbu v roce 1881 vyslal unhošťský okres 50 jezdců banderia (domobrany), kteří svou účast na jeho uvítání trénovali 15. května 1881 dopoledne u Hostivice. Dne 31. srpna 1882 se Rudolf zúčastnil divizního cvičení pražské posádky u Hostivice. Nejpozoruhodnější zpráva o Rudolfově účasti na honu však byla otištěna 25. ledna 1883 v Poslu z Prahy a zaslouží si plnou citaci:

 

 

Korunní princ a – pytlák.

V sobotu odejel korunní princ v průvodu pouze jednoho člena ze svého dvořanstva do bažantnice u Hostivic na hon, aniž by se to bylo jako obyčejně oznámilo tamnímu lesnímu úřadu. Přišedše nepozorovaně do bažantnice, slyšeli střelné rány a pátrajíce po původci jich, uzřeli neznámého lovce, který zpozorovav korunního prince dal se na útěk. Byl však průvodčím dopaden a před korunního prince přiveden, který tázal se jej, jak mohl se odvážiti do bažantnice a stříleti. Týž prokázal se povolením tamního lesního úřadu, že smí škodné v bažantnici stříleti, při čemž zároveň přišlo najevo, že domnělý pytlák není nikdo jiný, než tamější farář, který jsa náruživý střelec, vyžádal si od lesního úřadu toto dovolení. Korunní princ, události tou patrně rozveselen, tázal se jej dále, proč tedy utíkal, když měl povolení. Pan farář omlouval se, že mu zároveň nařízeno, aby v případu, že by J. V. ráčil přijeti na hon, ihned se vzdálil, načež jej korunní princ propustil a honil za nejlepšího rozmaru dále.

 

O korunním princi je známo, že zásoboval své přátele novináře informacemi o dění u královského dvora. Netroufám si však tvrdit, že by Rudolf stál i za touto novinovou zprávou…

K sestavení článku byly využity údaje z třetí hostivické farní pamětní knihy uložené v SOkA Praha-západ a staré noviny (Pražský denník, Posel z Prahy a Národní listy) zpřístupněné v projektu Kramerius Národní knihovny ČR. Rudolfovu spolupráci s liberálními novináři dokumentuje např. Brigitte Hamannová v knize Rudolf: korunní princ a rebel.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před… -> 45. část

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003